IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2013-04-26

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 30 personer representerande 17,4% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 28.616.220kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 450 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval), Lars Erik Nordell (omval) samt Allessandro Perrotta (omval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisor omvälja Kjell Hansson, Ernst&Young AB, samt som revisorssuppleant omvälja Ernst&Young AB.

-Stämman beslutade också enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.