IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2014-04-24

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 22 personer representerande 14,4% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 15.117.863kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma, samt att kommitén fick i uppdrag att komplettera sig med ytterligare en ledamot.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara tre samt att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek, antal aktier samt revisorsval med eller utan suppleant i enlighet med styrelsens förslag

-Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

För frågor kontakta COO Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.