IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2015-05-26

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 27 personer representerande 16,6% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 12.709,69kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Torsten Rosell (omval),  Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (nyval) samt Jan-Eric Sundgren (nyval) till styrelsens ledamöter. Valet av Sundgren avvek på valberedningens inrådan från det förslag som presenterades i kallelsen.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma i enlighet med förslag i kallelse.

-Inför beslut om bemyndigande avseende nyemission presenterade styrelsen ett beslut att dra tillbaka sitt förslag. Ärendet avskrevs därför från dagordningen.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.