IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2016-05-17

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 34 personer representerande 11,00 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

  • Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.
  • Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.
  • Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
  • Att fastställa ett arvode uppgående till 400 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.
  • Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (omval), Jan-Eric Sundgren (omval), Christian Sahlén (nyval) till styrelsens ledamöter.
  • Att som revisionsbolag välja Ernst & Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses. 
  • Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.