IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2017-05-19

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 47 personer representerande 7,58 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 20 527 599 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Lars-Erik Nordell, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén och Göran Felldin

Till valberedning valdes Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under anmälningsdagen tas bort

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission 1 200 000 aktier

Stämman beslutade att genomföra optionsprogram för personalen enligt förslag publicerat i kallelsen.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017, kl. 16:30 CET.

———————————————