IMPACT COATINGS AB(publ) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED ANLEDNING AV BESLUT OM NYEMISSION

2010-02-03

Med anledning av det styrelsebeslut som offentliggjorts tidigare under dagen, kallas härmed Impact Coatings aktieägare till extra bolagsstämma den 19:e februari enligt nedan:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ) Välkommen till Impact Coatings AB:s extra bolagsstämma den 19 februari 2010, kl. 17.00 i Impact Coatings lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. A. DELTAGANDE Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som: dels: var införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 12 februari 2010, och dels: anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämma till Impact Coatings senast den 12 februari 2010, före kl. 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post, telefon eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.impactcoatings.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 12 februari 2010 och bör begäras i god tid före detta datum. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 8. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 februari 2010 om att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med högst 405 365,75 SEK och att högst 3 242 926 aktier skall utges genom emissionen. Vidare innebär styrelsens beslut att varje gammal aktie berättigar till en teckningsrätt, att fyra teckningsrätter åtgår för teckning av en ny aktie samt att för varje ny aktie skall 24 SEK erläggas som aktielikvid. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Avstämningsdag förfastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skallvara den 1 mars 2010. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätterskall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionenshögsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 3 mars till och med den 19 mars 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.impactcoatings.se från och med den 5 februari 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 971 706.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.