Impact Coatings AB (publ) noterade på First North: Maxfas klar för marknaden – Bolagets expansionskapital förstärks

2007-01-30

• Maxfasbeläggningarnas funktion bekräftad inom viktiga applikationsområden.
• Kommersialisering av process och tillhörande system inleds.
• Kapitalanskaffning om 10 MSEK genomförs.

Impact Coatings styrelse har beslutat verkställa en affärsplan som innebär en kraftfull fokusering på exploatering av Maxfas internationellt. Bolaget räknar med att avgörande genombrott för denna teknologi kommer att ske under innevarande år.

Bakgrunden är att ett antal kunder utvärderat Maxfas. Dessa verifierar att de behov av förbättrade prestanda som återfinns inom en rad olika kontaktapplikationer, vilka traditionellt guldbelagts, kan tillfredsställas med Maxfas. Samtidigt växer marknadens intresse att tillämpa Maxfas kommersiellt.

För att tillvarata affärsmöjligheter i närtid har styrelsen beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 10 MSEK före emissionskostnader till institutionella och privata investerare, bland annat fondbolaget Gustavia. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 161.290 vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,5 procent. Emissionskursen är 62 kronor, vilket motsvarar en rabatt om cirka 15 procent relativt bolagets genomsnittskurs sedan rapporten för tredje kvartalet 2006 offentliggjordes.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.