Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

2023-10-20

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13.777 TSEK (-11.593)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -13.776 TSEK (-11.592)
 • Kassaflödet uppgick till -15.263 TSEK (-23.086)
 • Nettokassa vid periodens slut uppgick till 139.083 TSEK (82.919)
 • Kassalikviditeten uppgick till 169% (282)
 • Orderbok beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 36.478 TSEK (32.964) [2]
 • Orderbok beläggningstjänster, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 750 TSEK [1] [2]
 • Orderbok beläggningstjänster, inklusive metaller för elektrolys, uppgick till 750 TSEK [1] [2]

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 59.933 TSEK (13.945)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 50.763 TSEK (13.945) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 57.972 TSEK (34.261)
 • Rörelseresultatet uppgick till -32.628 TSEK (-34.616)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -32.624 TSEK (-34.620) [3]
 • Kassaflödet uppgick till 77.617 TSEK (-46.890)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023 [4]

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT [4]

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden

[1] Metaller för elektrolys faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte resultatet.
[2] Med växelkurs vid periodens slut.
[3] Inkluderar reserv för avgångsvederlag för avgående VD med 2.960 TSEK.
[4] Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.


VD-KOMMENTAR
Fortsatt tillväxt, första intryck som ny VD

Jag känner mig stolt och glad över att ha utsetts till VD för Impact Coatings, en roll som jag tillträdde den 1 oktober. Denna kvartalsrapport sammanfattar bolagets prestation för perioden 1 juli-30 september, alltså före mitt tillträde. I detta VD-ord kommer jag därför återge mina första intryck och reflektera över de strategiska prioriteringar som jag ser framför mig.

Nettoomsättningstillväxt under tredje kvartalet och kommersiell utveckling i linje med vår strategi
Under det tredje kvartalet 2023 uppvisar bolaget fortsatt nettoomsättningstillväxt och fortsatte att genomföra den strategiska plan som kommunicerades i samband med företrädesemissionen i mars 2023. Nettoomsättningen uppgick till 10.819 TSEK (4.207) under Q3 2023 och 50.763 TSEK (13.945) för perioden januari-september, exklusive metaller för elektrolys. På rullande 12-månadersbasis uppgick nettoomsättningen vid utgången av tredje kvartalet 2023 till 68.081 TSEK, exklusive metaller för elektrolys.

Omsättningen inom Coating Services (beläggningstjänster) var i linje med det andra kvartalet 2023, med en gedigen säljaktivitet som kompenserade för den säsongsmässigt svagare sommarperioden under det tredje kvartalet. Elektrolysbeläggningar för grön vätgas var fortsatt det som huvudsakligen drev försäljningen. Inga beläggningssystem levererades under det tredje kvartalet, i linje med tidigare kommunikation.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick orderboken för beläggningssystem till 36.478 TSEK medan orderboken för Coating Services uppgick till 750 TSEK, en ögonblicksbild vid periodens slut. Även om orderboken för Coating Services vid periodens slut inte innehåller några elektrolysbeläggningar, är en del av kunders förskottsbetalningar för råvaror avsedda för framtida beläggningstjänster för elektrolys. Vi kan dock inte garantera tidpunkten eller volymen för framtida Coating Services-beställningar. Att tillverkningen av elektrolysstackar befinner sig i en upprampningsfas gör att beläggningsorderna i termer av timing och storlek varierar. Vi förväntar oss en fortsatt hög aktivitetsnivå inom Coating Services under Q4 2023 och in i 2024.

I samband med vätgasmässor i Tyskland och Sydkorea, samt på den officiella invigningen av vårt Coating Service Center i Kina, lanserade vi under september en ny premium FC-beläggning för tunga fordonsapplikationer. Parallellt med vårt fokus på elektrolys är premium FC-beläggningen ett viktigt steg för att stärka vårt erbjudande inom bränslecellssegmentet. Tunga fordonsapplikationer driver efterfrågan på bränsleceller med lång livslängd, vilket kräver mer hållbara bipolära plattor. Idag är Kina den största marknaden för bränsleceller globalt. Vår anläggning i Shanghai erbjuder därför premium FC-beläggningen i ett första steg, medan vi tillhandahåller tester och kvalificerar beläggningen med kunder i andra regioner.

Coatings Services – vår tillväxtmotor
I slutet av september stod Yaowen Wang (Regional President China) värd för invigningen av vårt Coating Service Center i Shanghai, tillsammans med kunder, lokala tjänstemän och medarbetare, samt besökare från vårt svenska huvudkontor. Anläggningen i Shanghai är en bärande pelare i utökningen av vårt erbjudande inom Coating Services och kommer att bidra till att möta den växande efterfrågan på bränsleceller på den kinesiska marknaden.

Anläggningen i Shanghai togs i drift under senvåren 2023 och aktiviteten har varit hög under hela det tredje kvartalet. Produktionsvolymerna har ökat samtidigt som vi har genomfört kvalificeringar för kunder av den nya premium FC-beläggningen för tunga fordonsapplikationer. Premiumbeläggningen stärker vårt erbjudande till den växande industrin för bränslecellsfordon i regionen. Försäljningspipelinen i Kina är stark och växande, och omfattar regionala producenter av stackar, samt globala OEM-företag inom fordon och industri.

Den avancerade och produktionseffektiva anläggningen i Shanghai kommer att sätta standarden och praxis för det planerade nordamerikanska Coating Service Center. Anläggningen i Shanghai ger oss även lärdomar och best practice-lösningar för det nya huvudkontoret i Linköping som bolaget flyttar till under 2024. Att ha Coating Service Centers i tre olika regioner kommer med tiden att resultera i betydande synergier avseende försäljning såväl som servicenivåer till globala kunder, kostnads- och kvalitetshantering, samt produktionsprocesser.

Med ett Coating Service Center i Nordamerika kommer vi komma närmare nuvarande och potentiella kunder, korta ner leveranstider och öka kännedomen på marknaden. Anläggningen kommer att ligga i Upstate New York (norr och nordväst om New York City). Närheten till kunderna, inkommande/utgående logistik och tillgång till medarbetare med erfarenhet av beläggning och vakuumutrustning är centrala aspekter i vår sökprocess för anläggningen. Med Robert Mamazza (Regional President North America) i spetsen siktar vi på att anläggningen ska vara i drift under första halvåret 2024.

På vår kapitalmarknadsuppdatering den 18 september beskrev Yaowen Wang och Robert Mamazza bolagets marknadsbedömningar och kommersiella utveckling i Kina respektive Nordamerika. Kina är en kommersiellt aktiv marknad för bränsleceller – fortfarande i ett tidigt skede men med ett dynamiskt industriekosystem och fungerande leveranskedjor. Nordamerika befinner sig i en snabb utvecklingsfas, där elektrolys (i högre utsträckning än bränsleceller) driver efterfrågan i dagsläget. Vi förväntar oss att starka kommersiella och regulatoriska drivkrafter inom vätgassegmentet kommer att stärka aktiviteten i dessa regioner under de kommande åren. Impact Coatings är väl positionerat för att kapitalisera tillväxten som detta kommer att resultera i och på marknadens strävan efter robusta beläggningslösningar.

Första intryck och en framåtblick
Efter bara tre veckor i rollen som VD för Impact Coatings kan jag konstatera att jag är djupt imponerad av våra medarbetares kompetens och drivkraft, av våra kunders rigorösa krav och teknologiska ledarskap samt av storleken på de kommersiella möjligheter som ligger framför oss.

Blickar jag framåt, ser jag ett antal områden där jag hoppas kunna göra en bestående skillnad tillsammans med mina nya kollegor.

Vi kan göra mer för våra kunder efter att de har köpt och installerat INLINECOATER™-system, vilket kommer driva eftermarknadsförsäljningen. Detta är ett område som har givits uppmärksamhet under senare år, men om man ser till genomsnittsintäkten som genereras per system under dess livslängd finns det mer vi kan göra. Som med alla våra aktiviteter kommer vi att börja med att lyssna på våra kunder och anpassa vårt erbjudande för att hjälpa dem att kunna göra mer under längre tid med våra marknadsledande PVD-beläggningssystem.

För att driva försäljningstillväxt och öka marginaler ser jag fram emot att arbeta med teamet för att minska ledtider för maskinleveranser, så att vi producerar beläggningssystem i enlighet med kvalificerade marknadsprognoser, snarare än att reagera på inkommande order. Vi kommer att ha ett nära samarbete med våra leverantörer och andra partners för att påskynda produktionen, samtidigt som vi minskar våra material- och arbetskostnader.

I bolaget har vi beläggningsexperter i världsklass som hjälper våra kunder att utveckla anpassade beläggningslösningar som hanterar framväxande problem inom t ex vattenelektrolys eller produktion av vågledarantenner. Vi kan arbeta närmare dessa kunder i ett tidigt skede av deras produktutveckling, för att därefter vara med dem genom kommersiell tillväxt och erbjuda långsiktigt stöd för att skapa värde under en hel produktlivscykel. Genom att arbeta nära våra kunder kan vi hjälpa dem att omvandla sina affärsmässiga och tekniska krav till beläggningslösningar som bidrar till att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Vi kan också utöka vår tekniska expertis till ett större, kvalificerat säljteam som driver generering av ytterligare intäkter, med djup teknisk expertis som är relevant för våra viktigaste applikationsområden.

Detta är några första reflektioner efter tre hektiska, men energigivande, veckor i VD-rollen. Under de kommande veckorna kommer jag att fortsätta mina samtal med teamet och träffa kunder som besöker Linköping, samt resa utomlands för att träffa befintliga såväl som potentiella kunder.

Jag ser fram emot att få berätta mer om företaget, våra framsteg och prioriteringar under de kommande kvartalen. Återigen, jag är mycket glad över att vara på plats och tacksam över att ha fått förtroendet att leda företaget i nästa steg på resan.

Jonas Nilsson, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.