Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2022

2022-10-21

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4.207 TSEK (4.043)
 • Rörelseintäkter uppgick till 13.863 TSEK (12.554)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11.593 TSEK (-9.202)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -11.592 TSEK (-9.206)
 • Kassaflödet uppgick till -23.086 TSEK (-18.444)
 • Kassalikviditeten uppgick till 282% (577)
 • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 3.019 TEUR (2.570), vilket vid periodens slut motsvarar 32.964 TSEK (26.217)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 13.945 TSEK (28.556)
 • Rörelseintäkter uppgick till 34.261 TSEK (29.494)
 • Rörelseresultatet uppgick till -34.616 TSEK (-31.896)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -34.620 TSEK (-31.903)
 • Kassaflödet uppgick till -46.890 TSEK (88.437)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) UNDER TREDJE KVARTALET 2022

 • Order på beläggningssystem för bränslecellerfrån Boyuan (Kina), med ordervärde i intervallet 1,2-1,4 miljoner EUR, vilket inkluderar Managed Services under fyra månader. Boyuan blir därmed det tredje kinesiska tillverkaren av metallplattor för bränsleceller att köpa en INLINECOATER™.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER (1) EFTER PERIODENS SLUT

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

(1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

Det tredje kvartalet började med en ny systemorder, från Boyuan, en kinesisk tillverkare av metallplattor för bränsleceller. För första gången inkluderade en order Managed Services, vilket innebär att Impact Coatings under en period sköter driften av beläggningssystemet i kundens lokaler. Det är ett sätt för kunden att snabbt komma i gång och bygga egen kompetens, samtidigt som det innebär en serviceintäkt för oss. Vi hade möjligheten att redan under kvartalet skeppa ett beläggningssystem till Kina och produktionen är nu, strax efter kvartalets utgång, redan i gång hos kunden med hjälp av vårt lokala team.

Intäktsredovisning för systemförsäljningen till Boyuan är som tidigare meddelat planerad till det fjärde kvartalet och enligt plan redovisar vi därmed ingen systemförsäljnigen under tredje kvartalet. Beläggningstjänster, Coating Services, utvecklades sämre än förväntat. Produktion såg ut att komma i gång som vanligt i början av det tredje kvartalet efter en dipp som uppfattades som tillfällig under det andra kvartalet, men efter sommaren minskade åter orderingången. Ojämnheten är ett resultat av fordonsindustrins komponentbrist, som har bromsat produktionen av vissa bränslecellsfordon. Det finns också en osäkerhet inom konsumentelektronik, ett segment där några av våra Coating Services-kunder är verksamma.

Även det fjärde kvartalet spås ligga på en lägre nivå, men på sikt förväntar vi oss att Coating Services åter kommer att öka i takt med tidigare utveckling. Vi ser att kundbasen inom Coating Services breddas, både med etablerade bolag och tillväxtbolag. Investeringstakten i marknaden och intresset för vätgas som energibärare talar för att behovet av våra beläggningstjänster ökar både för bränsleceller och elektrolys, för elektrolys initialt för provbeläggningar och korta provserier.

Marknadsutvecklingen och intresse från kunder motiverar öppnande av vårt nya Coating Services Center i Kina. Landet uppvisar ett starkt momentum inom produktion av bränslecellsfordon, understött av ett starkt fokus på vätgas i den nya femårsplanen. Vår fastighet i Shanghai har till stora delar färdigställts och mediadragning och installation av kringutrustningar pågår för fullt.

I och med systembeställningen från Boyuan i juli gjorde vi en prioritering av kundleveransen, där omplanering av maskin- och personalresurser snabbt tillät oss att leverera och komma i gång med Managed Services hos kunden. För att ersätta beläggningsmaskinen som snabbt anpassades för leverans till Boyuan bygger vi nu en ny maskin för vårt Coating Service Center i Shanghai. Maskinen är efter vissa förseningar i leverantörskedjan nu planerad att levereras i början av nästa år, med produktionsstart i Shanghai under våren 2023.

Nyss hemkommen från Stuttgart och den årliga konferensen och mässan hy-fcell för vätgas och bränsleceller konstaterar jag att efterfrågan av Impact Coatings beläggningsexpertis inom området aldrig har varit större. Med väletablerad och kvalificerad beläggningsteknik för bränsleceller tillsammans med flexibla och skalbara produktionslösningar kan vi hjälpa kunder komma i gång och skala upp sin produktion. Det gäller för bränsleceller och framåt även för elektrolys för grön vätgasproduktion.

Många av våra befintliga och potentiella europeiska kunder var på plats i Stuttgart. Det gammaldags sättet att träffas på mässor har sina fördelar och har fått ett uppsving efter pandemin. Vi hade en välbesökt monter och ett starkt team på plats med både specialister och säljare. I Stuttgart smyglanserade bolaget också INLINECOATER™ IC2000, vårt nya beläggningssystem för volymproduktion.

Många av monterbesökarna var företag som formar plattor för bränsleceller. Underleverantörer av komponenter får alltmer ansvar att även tillhandahålla beläggningarna. Det gäller inom affärsområdet Hydrogen Solutions såväl som inom Metallization Solutions, där radomer och antenner för autonoma säkerhetsfunktioner ingår. Kraven och till stor del förståelsen finns dock ofta i nästa led eller ända uppe hos fordonstillverkaren. Coating Services tillsammans med våra flexibla leveransmodeller och övriga serviceerbjudanden hjälper oss att komma nära kunderna i flera led, där vi kan dela med oss av vår expertis och lösningar för skala upp produktionen på sätt som fungerar för respektive leverantörskedja.

Europa ligger långt framme i utvecklingen av ett vätgasbaserat energisystem och det finns starka drivkrafter inom EU. Ett exempel är RePowerEU-planen som EU-kommissionen presenterade i maj, med förslag på åtgärder i syfte att fasa ut EU:s beroende av energiimport från Ryssland så fort som möjligt. Kommissionen föreslår bland annat produktion av 10 miljoner ton förnybar vätgas inom EU samt ett mål om 10 miljoner ton importerad vätgas till 2030, samt stöd till utvecklingen av tre stora vätgaskorridorer för import via Medelhavet, Nordsjön och Ukraina.

Även USA satsar aggressivt på produktion av grön vätgas. Biden-administrationens Hydrogen Energy Earthshot 2021 har målet att minska priset för grön vätgas till en bråkdel och Inflation Reduction Act som godkändes av kongressen under sommaren innehåller stora skatterabatter för bland annat grön vätgas och för miljöfordon. Impact Coatings regionchef i Nordamerika Rob Mamazza har bråda dagar att prata med befintliga system- och stacktillverkare, framför allt inom elektrolys, och att hålla koll på nya aktörer på den amerikanska marknaden.

Våra etablerade försäljningskontor ger nu ovärderlig närvaro på stora marknader för vätgas- och bränslecellsindustrin: Europa, Nordamerika, Sydkorea och Kina.

Med så mycket fokus på vätgas bör vi inte glömma utvecklingen inom vårt andra spännande huvudområde Metallization Solutions. Den årliga försäljningsvolymen för fordonsradar ligger idag i intervallet 50–100 miljoner enheter och förväntas öka stadigt när fler fordon får dagens säkerhetslösningar som standard och med ökande nivå av autonomi i fordonsflottan. Det finns en koncensus att såväl Radar (radiosignaler), Lidar (laser) som kamerabaserade lösningar kommer att kombineras i framtidens fordon, för olika syften och för redundans som ökar trafiksäkerheten.

Många av dagens radarsystem sitter bakom radomer i form av fordonets frontemblem, där Impact Coatings har blivit leverantör av beläggningslösningar till ledande tillverkare. Vad gäller antenner har de flesta av dagen radarsystem ännu så kallade patch-antenner av metall. Det finns dock starka drivkrafter, både gällande radarns prestanda och kostnader, att gå över till vågledarantenner av metalliserad plast. Vi förbättrar kontinuerligt vår teknik inom plastmetallisering i dialog med kunder och kan tillhandahålla kostnadseffektiva produktionslösningar när volymerna för vågledarantenner tar fart.

Det positiva momentum som jag upplever i kontakt med industrin, till exempel på Stuttgartmässan, och i samtal med företag aktiva inom fordonssäkerhet, övertygar mig om att Impact Coatings produkt- och serviceerbjudanden och vår expertis alltmer kommer att efterfrågas.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.