IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

2020-10-23

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 9 432 TSEK (3 003)
· Rörelseintäkter uppgick till 8 976 TSEK (7 394)
· Rörelseresultatet uppgick till -5 539 TSEK (-7 878)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -5 539 TSEK (-7 883)
· Kassaflödet uppgick till -15 450 TSEK (-6 479)
· Kassalikviditeten uppgick till 301% (86)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 3 025 TEUR (2 144)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 19 471 TSEK (28 509)
· Rörelseintäkter uppgick till 25 277 TSEK (31 297)
· Rörelseresultatet uppgick till -17 727 TSEK (-22 383)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -17 730 TSEK (-22 397)
· Kassaflödet uppgick till -22 600 TSEK (-27 577)
· Kassalikviditeten uppgick till 301% (86)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

· Per Wassén nominerad till Impact Coatings styrelse av största aktieägarna Accendo Capital och Hyundai Motor Company, för inval på extra bolagsstämma

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Extra bolagsstämma genomförd den 7 oktober, Per Wassén invald i styrelsen

VD-KOMMENTAR

Perioden präglades av intensivt arbete med produktion och leverans av beläggningssystem, ett resultat av den starka orderingången under första halvåret. Som kommunicerats tidigare så varierar orderintag och försäljning fortfarande över kvartalen. Vi arbetar mot en affärsmodell och kundbas som ger mer stabilitet över tiden. I slutet av tredje kvartalet hade vi en orderbok för beläggningssystem på 3 025 TEUR. 

Vi har länge upplevt en betydande potential för applikationer inom DMR (Dekorativa, Metalliserande & Reflekterande beläggningar) i Spanien, Italien och Frankrike. För att möta efterfrågan som vi bedömer finns i regionen har vi rekryterat Andrea Grilli till Impact Coatings. Andrea är från den 1 oktober försäljningschef för Sydeuropa med placering i Italien. Andrea har en gedigen och relevant industriell bakgrund från bolag som Hennecke, General Electric och Applied Materials.

COVID-19 fortsätter att påverka våra möjligheter att resa. Förutom att det innebär en påverkan på vår försäljningspipeline, så ser vi att karantänsregler och andra restriktioner kan påverka och möjligt försena leveranser av beställda beläggningssystem. Vi jobbar aktivt med lösningar, såsom fler videokonferenser, att se över möjligheter till lokala representanter i vissa marknader, samt att lägga in tid för karantän vid arbete utomlands i våra tidsplaner.

Impact Coatings kontor i Sydkorea, en del av det gemensamma utvecklingsavtalet med Hyundai, planeras nu att öppnas under fjärde kvartalet. I och med att vår personal kommer att befinna sig på plats kommer samarbetet med Hyundai att effektiviseras. Det gemensamma utvecklingsarbetet har p g a COVID-19 tidigare under året skett på distans. Vår närvaro i regionen kommer även att leda till en ökad aktivitet hos övriga potentiella kunder i Korea, samt i Kina och Japan.

Per Wassén valdes efter periodens utgång in i Impact Coatings styrelse. Per, som tidigare har varit både VD och styrelseordförande för PowerCell Sweden AB, kommer att bidra med värdefulla kunskaper och kontakter inom affärssegmentet Bränsleceller, men också med lång erfarenhet av att utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential.

I samband med konferensen f-cell i Stuttgart i september deltog Impact Coatings med vår Hyundai NEXO bränslecellsbil i ett 24-timmars vätgasrally, ett event som resulterade i bra PR för Impact Coatings bränslecellslösningar. En bonus var att vi tillsammans med teamets sponsorer kunde skänka 6 000 EUR till World Childhood Foundation. Rallyt visar på att utbyggnaden av tankinfrastruktur redan har kommit långt i flera länder på kontinenten och att mobilitet med vätgas är en realitet.

Nu i fjärde kvartalet har vi fullt fokus på att färdigställa och leverera system. När vi riktar blickarna mot början av 2021 är högsta prioritet effektiv driftsättning av Hyundais nya maskin och att med personal på plats i Korea intensifiera utvecklingsarbetet för bränsleceller. Utöver det ska hela organisationen driva mot ökad försäljning och tillväxt. 

Torbjörn Sandberg

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 08:00 CEST.

———————————————————–