IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

2019-11-01

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 003 TSEK (3 569)
· Rörelseintäkter uppgick till 7 394 TSEK (6 681)
· Rörelseresultatet uppgick till -7 878 TSEK (-8 757)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -7 883 TSEK (-8 759)
· Kassaflödet uppgick till -6 479 TSEK (7 037)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2 144 TEUR

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 28 509 TSEK (12 624)
· Rörelseintäkter uppgick till 31 297 TSEK (16 469)
· Rörelseresultatet uppgick till -22 383 TSEK (-28 385)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -22 397 TSEK (-28 406)
· Kassaflödet uppgick till -27 577 TSEK (-8 427)
· Kassalikviditeten uppgick till 86% (168)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019

· Inga väsentliga händelser inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Kallelse till extra bolagsstämma den 22 november i Stockholm
· Gemensamt utvecklingsavtal tecknat med Hyundai Motor Company
· Styrelsen har beslutat om riktad nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital, och Hyundai Motor Company nominerar styrelseledamot, båda villkorade av extra bolagsstämmas godkännande

VD-KOMMENTAR

Den 30 oktober gick Impact Coatings och Hyundai Motor Company (”Hyundai”) ut med nyheten att bolagen har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal (“JDA”) kring beläggningsteknik för bränsleceller. Vidare meddelades att Impact Coatings styrelse har beslutat om en riktad nyemission till Hyundai och Accendo Capital till en kurspremie. Hyundai har även nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november 2019 i Stockholm.

Hyundai är en av världens ledande biltillverkare och i framkant gällande utveckling av bränslecellsfordon. Utvecklingsavtalet är ett bevis på att Impact Coatings beläggningslösningar för bränsleceller är världsledande. Elektrifiering av fordonsflottan med vätgas och bränsleceller pågår mycket snabbare i vår omvärld än vad vi märker i Sverige och våra beläggningslösningar behövs nu för utveckling och lågserietillverkning. Avtalet stärker möjligheten att sälja beläggningssystem till Hyundai i framtiden men innebär ingen garanti. De två parterna får under en bestämd tidsperiod exklusivitet på teknik som utvecklas gemensamt inom ramarna för avtalet.

Nyemissionen till Hyundai medför att företaget får en industriell ägare som tillför trovärdighet, industriell kunskap och distributionskanaler som når de snabbt växande globala marknaderna för bränsleceller och fordonsteknologi. Hyundais ägarandel efter den riktade emissionen uppgår till 10,4% och Accendo Capitals ägarandel till 12,0%. Styrelsen ser Accendo Capitals fortsatta aktiva engagemang och kapitalbidrag till Impact Coatings som nödvändiga för bolagets framtida framgång och samarbete med industriella ägaren Hyundai.

För tredje kvartalet landar nettoomsättningen på 3 003 TSEK, vilket inkluderar intäkter från beläggningstjänster, eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin. Beläggningsmaskinen till Shouhang skeppades i augusti. Installation och redovisning av intäkter förväntas ske under Q4 då kundens lokaler förväntas vara färdigställda. 

Ingen ny maskinorder har kommit under perioden och orderingången för beläggningssystem har inte utvecklats som vi har förutspått. Marknadsdynamiken är olika inom olika applikationsområden. Vi ser till exempel ett stort intresse från fordonsindustrin för ett flertal applikationer, men upplever samtidigt att beslutsprocesser tar lång tid p g a flera beslutsnivåer i värdekedjan samt godkännande av komplex ny teknologi. Inom andra områden har åtminstone en förväntad affär skjutits fram där kunden pekar på en osäkerhet kring den tyska konjunkturen.

Även om ordrar dröjer ser vi fortsatt ett starkt intresse för våra erbjudanden i linje med bolagets uttalade strategi. Vi har en pipeline med potentiella systemaffärer, mestadels europeiska företag inom D/M/R-segmenten (dekorativt, metallisering och reflektorer). Marknadsbearbetningen intensifieras i dessa segment.

Inom bränsleceller (FC) har vi en stark tilltro till vårt erbjudande, att våra beläggningar och produktionslösningar bäst uppfyller de krav som ställs för effektiva bränsleceller med lång livslängd. Samarbetet med Hyundai stärker oss i denna uppfattning. Dagens behov inom fordonssegmentet finns huvudsakligen inom utveckling och lågserietillverkning, vilket väl uppfylls av bolagets befintliga produkter och tjänster.

Beläggningsverksamheten har under året fortsatt att utvecklats positivt. Beläggning av bränslecellsplattor utgör en betydande del och vi fortsätter att betrakta beläggningstjänster till bränslecellsmarknaden som ett framtida tillväxtsegment. Vi ser även en ökande intäkt under året från beläggningstjänster inom segmenten dekorativa beläggningar och elektriska kontakter. 

Efter mitt tillträde som VD förra året har vi fört samtal med Tokyobaserade Optorun i syfte att utvärdera de distributörs- och leverantörsavtal som slöts mellan bolagen 2017. Vi har gemensamt beslutat att avsluta det formella samarbetet då det som tidigare meddelats inte givit förväntade resultat för någon av parterna. Bolagen har en fortsatt bra relation och vi kan komma att samarbeta i specifika fall framöver. Tills vidare hanteras försäljningen i den ostasiatiska regionen med vår egen personal. Vi stärker också vår närvaro i regionen genom samarbetet med Hyundai, vilket involverar etablering av kontor i Sydkorea. 

Inträdet av Hyundai som industriell ägare och samarbetspartner kommer att innebära en ny fas för Impact Coatings, förutsatt att den extra bolagsstämman 22 november godkänner styrelsens beslut. Jag ser fram emot samarbetet och den större tyngd som det kommer att ge bolaget i allt vi företar oss framöver. 

Torbjörn Sandberg 

FINANSIELL UTVECKLING 

Tredje kvartalet 2019
 
Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 uppgick till 3 003 TSEK (3 569) vilket inkluderar intäkter från beläggningstjänster, eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin. 

Leveransen av ordern till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. är inte inkluderad i nettoomsättningen eftersom installationen av systemet i Kina har försenats något jämfört med det ursprungliga schemat, men planeras slutföras under det fjärde kvartalet 2019. Impact Coatings har erhållit betalningar som uppgår till 90% av ordervärdet. Det skeppade systemet hade ömsesidigt överenskomna ändringar jämfört med den ursprungliga konfigurationen, och den slutliga betalningen ska därför förhandlas i samband med installationen och slutacceptans (upp till 10% av ordervärdet).

Rörelseintäkterna uppgick till 7 394 TSEK (6 681). 

Rörelsekostnaderna ökade till -15 271 TSEK (-15 437). Vi har under tredje kvartalet implementerat ett program för att minska kostnader i linje med vårt effektiviseringsarbete. De största effekterna kommer från restriktiv nyanställning och minskade konsultkostnader inom IT och försäljning och kommer att ha full effekt från oktober. Vi har kunnat dra ner hela kostnadsbasen för löpande kostnader (d v s personalkostnader och övriga externa kostnader) med 10% utan att ha tagit några engångskostnader.

Finansnettot blev -5 TSEK (-2). Resultatet blev -7 883 TSEK (-8 759). 

Januari-september 2019

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2019 uppgick till 28 509 TSEK och ökade jämfört med föregående år (12 624). Rörelseintäkterna uppgick till 31 297 TSEK (16 469).  

Rörelsekostnaderna ökade till -53 680 TSEK (-44 854). Ökningen härleds till råvaror till de tre färdigställda beläggningssystemen, samt högre personalkostnader och högre avskrivningar. Finansnettot blev -14 TSEK (-21). Resultatet blev -22 397 TSEK (-28 406).
 
Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet 
 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 19 092 TSEK (56 959). Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0). Kassalikviditeten uppgick till 86% (168).
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari-september 2019 uppgick till -27 405 TSEK (-8 357). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -172 TSEK (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70). Totalt kassaflöde för perioden var -27 577 TSEK (-8 427).

Impact Coatings har erhållit betalning mot en Irrevocable Letter of Credit motsvarande 40% av ordervärdet från Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd., vilket påverkar kassaflödet positivt under tredje kvartalet. Slutbetalningar från Henan Yuqing Power Co., Ltd. och från den schweiziska klocktillverkaren är också redovisade under tredje kvartalet.

Efter den riktade emissionen till Hyundai och Accendo Capital bedöms bolaget att ha likviditet som behövs åtminstone för de kommande 12 månaderna, förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner emissionen.

Orderbok beläggningssystem
 
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 2 144 TEUR, varav hela ordervärdet för Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. fortfarande ingår.

Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem. 

 
HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Ett beläggningssystem skeppades i början av augusti till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd., som är en börsnoterad kinesisk koncern aktiv inom förnybar energiteknik. Affären offentliggjordes i februari 2019 och rör ett INLINECOATER-system för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Planerad installation i Kina har i väntan på att kunden färdigställer sina lokaler skjutits fram något och planeras ske under fjärde kvartalet.

Verksamheten i övrigt har fokuserat på att producera och leverera enligt befintliga systemaffärer, löpande produktion av beläggningstjänster, service av kundmaskiner, samt eftermarknadsförsäljning. Försäljningsarbetet för kommande affärer har fortsatt med hög intensitet och en begränsad grupp har under slutet av perioden varit involverad i diskussionerna med Hyundai som konkretiserats efter periodens slut.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

Den 30 oktober meddelades att bolaget har tecknat ett gemensamt utvecklingsavtal med Hyundai Motor Company kring beläggningsteknologi för bipolära flödesplattor av metall, en nyckelkomponent för vätgasdrivna bränslecellsfordon.

Den 30 oktober meddelades vidare att styrelsen har beslutat om en riktad nyemission om 5 400 000 aktier till Hyundai Motor Company och 3 857 143 nya aktier till Accendo Capital. Hyundai har nominerat Sukhwan Yun att ingå i Impact Coatings styrelse. Emissionen och val av styrelseledamot förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 november 2019 i Stockholm.


REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2019                  14 februari 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020         24 april 2020

Bolagsstämma 2020                               14 maj 2020

Besök också gärna Redeye Technology Day 2019 i Stockholm den 20 november, där Impact Coatings kommer att presentera bolaget (sänds även via webcast).

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna delårsrapport återfinns under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/ på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2019, kl. 08:00 CET.

———————————————————