IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2018

2018-10-26

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 5 305 TSEK (6 964)
· Rörelseresultatet uppgick till -8 758 TSEK (-4 103)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -8 760 TSEK (-4 898)
· Kassaflödet uppgick till 7 037 TSEK (-11 719)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 16 469 TSEK (28 198)
· Rörelseresultatet uppgick till -28 385 TSEK (-18 505)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -28 406 TSEK (-19 306)
· Kassaflödet uppgick till -8 427 (-19 941)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2018

· Ordrar på två beläggningsmaskiner från befintliga kunder inom segmenten Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar (DMR) 
· Order på en beläggningsmaskin för bränsleceller, vilket innebär avsättning för redan färdigställd beläggningsmaskin
· Ogiltigförklarande av ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology efter grundlig undersökning
· Tidigare VD avskedas efter preliminärt resultat av oberoende redovisningsutredning
· Genomförd extra bolagsstämma med beslut att utse ny revisor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Torbjörn Sandberg ny ordinarie VD och Rosina Gartz ny interim ekonomichef
· Rapport från oberoende utredning av tidigare VD bekräftar preliminära resultat och överlämnas till Ekobrottsmyndigheten

VD-KOMMENTAR

Under kvartal tre har vi fortsatt med att strukturera upp vårt företag, i linje med ambitionen att lyfta Impact Coatings från ett utvecklingsbolag till att bli ett fullt industrialiserat bolag. För att nå dit krävs kommersiell disciplin, fortsatt tekniskt ledarskap, tydliga processer för försäljning samt tillverkning och kvalitet i världsklass. Sett till vår nuvarande position och den kompetens som finns internt är jag övertygad om att vi har ett bra utgångsläge.

Vi har siktet inställt på framtiden och har under kvartalet presenterat såväl bolagets uppdaterade strategi som en rad positiva nyheter på ordersidan som är i linje med den nya inriktningen. Vi fokuserar nu på att växa på intäktsidan och vända resultatet till positiva siffror och kan glädjande uppvisa ett positivt kassaflöde under tredje kvartalet, vilket är delvis beroende på förskottsbetalningar från kunder.

Strategin beskrevs kort i förra kvartalsrapporten och mer ingående i en webcast i slutet av september. För att få en fullständig bild, vänligen besök vår hemsida och ta del av webcasten i sin helhet.

Vi har i kvartalet meddelat två nya affärer med återkommande kunder i segmentet Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar (DMR). Varioplast (Tyskland), som sedan tidigare använder vår beläggningsteknik, har beställt en INLINECOATER™M för leverans i början av 2019. Vi har också mottagit order från en välkänd schweizisk klocktillverkare för en INLINECOATER™D med leverans under första halvåret 2019.

Vidare har vi snabbt fått avsättning för en redan färdigställd beläggningsmaskin för bränsleceller som funnits tillgänglig för försäljning. Den tillverkades för en av de ordrar från Kina som ogiltigförklarades i inledningen av perioden. Den nya kunden, Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina), har förskottsbetalat 80% av orderbeloppet. Detta går helt i linje med vårt förstärka fokus på kommersiell disciplin och god genomlysning av kunder på nya marknader.

Vi har kommit fram till att det är bättre affärslogik att inte som planerat flytta en beläggningsmaskin och starta beläggningsproduktion hos Borit i Belgien, vilket beskrivs mer utförligt senare i rapporten. Under vår nya ledning fortsätter också diskussionen med Optorun om hur relationen bäst kan utformas för att ligga i linje med med Impact Coatings uppdaterade strategi.

Ordning och reda i verksamheten och i våra affärsrelationer är en grundsten när vi nu fortsätter utveckla bolaget enligt vår uppdaterade strategi och mot nya mål. Jag ser med tillförsikt på vad vi ska åstadkomma under kommande år.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Tredje kvartalet 2018

Bolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 5 305 TSEK (6 964) och rörelseresultatet blev -8 7 54 TSEK (-4 103). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -6 642 TSEK (-3 826). Resultatet före skatt uppgick till -8 760 TSEK (-4 898). Skillnaden i rörelseresultat mot tredje kvartalet 2017 beror huvudsakligen på lägre försäljning, högre avskrivningar, valutakursförluster och lagernedskrivningar.

Kassaflödet under perioden uppgick till 7 037 TSEK (-11 719). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 037 TSEK (-7 941). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-3 778).

Två maskiner som har tillverkats för nu ogiltigförklarade ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology, har löpande redovisats under rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt med ett sammanlagt värde av 15 158 TSEK. En enhet användas nu för produktion till bränslecellskunder. Den andra enheten har bokförts som lager färdiga maskiner och funnits tillgänglig för försäljning.

Maskinen som används i beläggningsproduktion, har omklassificeras till produktionsmaskin med ett värde av 7 579 TSEK.

Maskin nummer två har omklassificeras till lagertillgång till ett värde av 7 579 TSEK, vilket inte inkluderar kostnader för kundspecifika anpassningar. När maskinen säljs för ett värde överstigande detta värde, kommer omsättning och vinst på försäljningen att redovisas. Denna maskin har nu beställts av Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina).

Under år 2016 och 2017 har totalt 15 158 TSEK redovisats som intäkt för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för dessa perioder.

Eftersom båda maskinerna har balansförts till ett värde som motsvarar tillverkningskostnaderna och inte innehåller någon vinst, och eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan, planeras för närvarande inga nedskrivningar eller andra omvärderingar.

De ovan beskrivna omklassificeringarna innebär ingen kassaflödeseffekt.

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte redovisats.

Januari – september 2018

Rörelseintäkterna under perioden januari-september uppgick till 16 469 TSEK (28 198) och rörelseresultatet blev -28 385 TSEK (-18 505). Bruttovinsten uppgick till 6 348 TSEK, 38,5% (8 168, 29,0%). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -24 645 TSEK (-17 325). Resultatet före skatt uppgick till -28 406 TSEK (-19 306).

Kassaflödet under perioden uppgick till -8 427 TSEK (-19 941). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 357 TSEK (-14 824). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-5 117). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK (0).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 56 959 TSEK (2 206).

 Soliditeten uppgick till 68,4% (83,3).

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under perioden erhölls tre ordrar på beläggningssystem:

Varioplast GmbH (Tyskland) beställde en INLINECOATER™M. Maskinen ska användas för metallisering av plastkomponenter till fordonsindustrin. Varioplast använder sedan tidigare beläggningsteknik från Impact Coatings. Affären är värd cirka 6 miljoner kronor. Leverans är planerad till början av 2019.

Ytterligare en återkommande kund, en välkänd schweizisk klocktillverkare, beställde en INLINECOATER™D för dekorativa beläggningar av klockkomponenter. Värdet på affären är i storleksordningen 7 miljoner kronor och leverans planeras till första halvåret 2019.

Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina) lade beställning på ett beläggningssystem, som inkluderar en maskin av typen INLINECOATER™FC och licensavtal. Beläggningssystemet ska användas för beläggning av bipolära plattor för bränsleceller med Ceramic MAXPHASE™. Kunden ska primärt leverera bränslecellsstackar till järnvägssektorn och har för denna applikation ett nära samarbete med ansedda Tongji University i Shanghai. Ordern har ett värde i storleksordningen 12 miljoner kronor och kunden har gjort en förskottsbetalning på 80% av orderbeloppet. Leverans planeras till första halvåret 2019. Beställningen innebär avsättning för den beläggningsmaskin för bränsleceller som färdigställdes till en av de ogiltigförklarade ordrarna i Kina (se nedan) och som därmed funnits tillgänglig för försäljning.

Den beläggningsmaskin som var planerad att flyttas till Borit i Belgien, kommer tills vidare att stanna hos Impact Coatings. Enligt avtalet som pressmeddelades den 24 februari 2016 skulle Impact Coatings äga maskinen och få intäkt från beläggningsproduktion utförd i Borits lokaler. Vi har nu gemensamt konstaterat att det är bättre affärslogik att maskinen stannar hos Impact Coatings. Uppgörelsen är inte helt klar, men kommer i sig inte att ha en resultatpåverkande effekt. Impact Coatings fortsätter att sälja beläggningstjänster till Borits produktion av bränslecellsplattor.

I början av perioden redovisades resultatet av en undersökning som genomförts under överseende av Impact Coatings nya ledning angående tidigare kommunicerade ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology. Undersökningen kom fram till att sannolikheten för att kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga.

I början av perioden meddelades vidare att tidigare VD Henrik Ljungcrantz avskedats med omedelbar verkan och utan ytterligare avgångsvederlag. Anledningen var en pågående utredning av PwC, på uppdrag av styrelsen, som indikerar att Henrik Ljungcrantz brutit mot regler för återbetalning av utgifter under flera år. Vidare meddelades att styrelsen ska lämna över den slutliga utredningsrapporten till Ekobrottsmyndigheten samt ska kalla till extra bolagsstämma för att ersätta bolagets revisor.

Den 11 september höll bolaget extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att välja PwC till nytt revisionsbolag för bolaget från och med bolagsstämmans datum.

Bolagets uppdaterade strategi presenterades på en live webcast den 26 september. Webcasten går att ta del av i sin helhet på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com/strategy_webcast_2018.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter periodens slut har Torbjörn Sandberg utsetts till och tillträtt som bolagets ordinarie VD, efter att ha varit tillförordnad VD sedan 28 maj 2018. I samband med det meddelades också att Rosina Gartz tillträder som interim ekonomichef från och med den 22 oktober. Hon ersätter Anders Nilsson som går i pension.

PwC har levererat sin slutrapport angående utredning av kostnadsersättningar till tidigare VD Henrik Ljungcrantz. Slutrapporten bekräftar de preliminära resultaten. Styrelsen har lämnat rapporten till Ekobrottsmyndigheten för vidare hantering, samt har för avsikt att återhämta de kostnadsersättningar som enligt utredningen är felaktigt utbetalda samt utredningskostnaderna.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2018               15 februari 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019      25 april 2019

Bolagsstämma 2019                            15 maj 2019

Besök också gärna Redeye Tech Day 2018 i Stockholm den 20 november (sänds även via webcast), där vi kommer att presentera bolaget, vår teknik, marknader och bolagets uppdaterade strategi.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76, E-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Rosina Gartz, CFO
Tel: 070-659 36 09, E-mail: rosina.gartz@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018, kl. 08:00 CEST.

——————————————————————————-