IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2016

2016-10-28

• Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 6 856 TSEK (5 419 TSEK)
• Resultatet blev -1 276 TSEK (-2 612 TSEK)
• Kassaflödet för perioden uppgick till 1 989 TSEK (114 TSEK)
• Soliditeten var 89,4% (46,2%)
• En systemorder på en InlineCoater™ 400
• Ett konsortieavtal med avsikt att leverera beläggningssystem
• Ytterligare en ledande global biltillverkare väljer Ceramic MaxPhase™
• Produktionsorder för franska Symbio FCell
• Ny organisation implementerad

ALLMÄNT

Bolagets intäkter för perioden uppgick till 6 856 TSEK (5 419 TSEK) och resultatet blev -1 276 TSEK (-2 612 TSEK). Kassaflödet för perioden blev 1 989 TSEK (114 TSEK).

I juli tecknades en order på en InlineCoater™ 400 till en välkänd schweizisk klocktillverkare. Beläggningssystemet kommer att användas för att ytbelägga komponenter till armbandsur. Leveransen består av en maskin vars plattform tidigare använts som demonstrations- och produktionsenhet på Impact Coatings.

Impact Coatings ingick under perioden ett konsortieavtal med tre svenska bolag i syfte att leverera produktionsutrustning för tillverkning av belysningsramper för arbetsfordon till TYRI. Impact Coatings del av avtalet omfattar ett beläggningssystem av typen PlastiCoater™ 400.

Som tidigare omnämnts har bolaget strukturerat om sin organisation för att bl.a. kunna möta kraven för en certifiering enligt ISO/TS 16949. Fortsättningsvis följer därför kvartals- och helårsrapporter den struktur som bolaget indelar och leder verksamheten.

Nya rubriker är Sales & Marketing, Research & Development samt Operations. Valet av engelska benämningar speglar bolagets strävan att fortsätta understryka våra globala ambitioner.

Tidigare divisionalisering har därmed fasats ut och det externa konsultstöd som var följden av denna satsning har avslutats under kvartalet. Förändringen kommer att avspegla sig bl.a. på bolagets hemsida.

Under tredje kvartalet var Impact inbjudna till den tyska glasögontillverkaren ic! berlin, som tillverkar högkvalitativa designglasögon i egen regi i Berlin. Företaget invigde sin nya produktionsanläggning, som bl.a. innehåller en InlineCoater™ 500 från Impact Coatings, slutlevererad under första halvåret 2016. PVD-systemet körs nu i tvåskift i ic! berlins glasögonproduktion och utför komplexa keramiska HardPhase™-beläggningar i olika färger. Vi har tidigare kommunicerat systemordern och slutleveransen, men kundens namn och applikation har hittills varit sekretessbelagda.

SALES & MARKETING

Impact Coatings har inlett ett arbete att hitta en tydligare och effektivare marknadskommunikation. Kärnan är kunskapen om PVD och patenterade beläggningar med unika egenskaper. Erbjudandet kompletteras med en effektiv legoproduktion eller systemlösningar för produktion i eller i anslutning till slutkundens montering. Detta gör Impact Coatings erbjudande unikt.

Områdena Fuel Cells, Electrical Contacts, Reflectors och Seed Layers kommer att få en mer framträdande roll i bolagets marknadsföring. Självklart baserat på den solida erfarenheten som över åren erhållits genom att lösa våra kunders beläggningsbehov och leverera robusta systemlösningar.

Fuel Cells
Under tredje kvartalet har bolaget fortsatt att legobelägga bränslecellsplattor till den biltillverkare inom premiumsegmentet, som lagt beställningar sedan 2015. Produktion påbörjades också åt franska Symbio FCell, där slutprodukten är en ny kommersiell s.k. range extender för fordon. Dessa plattor tillverkas av Borit NV, ett belgiskt företag som Impact Coatings samarbetar nära med inom flera bränslecellsprojekt.

Ytterligare en i raden av global biltillverkare valde under perioden Ceramic MaxPhase™ som beläggning på bränslecellsplattor till sin fortsatta utveckling. Utöver det arbetar bolaget fortsatt med ett flertal utvärderings- och kvalificeringsprojekt.

Vi ser en mycket hög aktivitetsökning i Kina angående förfrågningar och intresse för området. Detta har bl.a. resulterat i den genombrottsorder från China Hydrogen Energy, som närmare beskrivs under Händelser efter periodens slut. Arbetet med att etablera Impact Coatings starkare på den asiatiska marknaden, genom partnerskap, har tagit flera viktiga steg under kvartalet.

Electrical Contacts
Bolaget har under flera år bearbetat marknaden för elektriska kontakter. Det har varit mycket svårt att ersätta fungerande lösningar, som t.ex. guld, även om alternativet är lika bra och dessutom både billigare och miljövänligare. Under året har däremot intresset ökat för avancerade kontaktbeläggningar, då särskilt ämnade för miljöer som är mycket korrosiva. Bolagets primära produkt för detta är Ultra MaxPhase™, som har visat sig fungera mycket bra där guld eller andra kontaktmaterial inte klarar kraven. Genom anpassade affärsmodeller skall nu denna marknad bearbetas vidare.

Reflectors
Impact Coatings har levererat flera system för beläggning av plastdetaljer till fordonsindustrin och också till en kund som belägger reflektorer. Sammantaget besitter bolaget kompetensen att belägga reflektorer också med fordonsbranschens hårt ställda krav. Fokuserade försäljningsaktiviteter pågår därför direkt riktade mot aktörer inom fordonsbelysning.

Seed Layers
Fordonsindustrin använder idag många metallbelagda plastdetaljer både interiört och exteriört. Dessa beläggs till största delen genom våtkemisk plätering. För applikationer med enklare krav kan denna process ersättas med PVD-belagd metall och skyddslack, men där tuffare krav ställs kommer branschen fortfarande att efterfråga plätering.

Den största föroreningen i pläteringsprocessen är etsning av plasten med sexvärd kromsyra innan beläggningen appliceras. Sexvärd kromsyra är både cancerogent och ett starkt miljögift. Impact Coatings arbetar nu tillsammans med ett antal nyckelkunder för att ersätta det första steget, etsningen, med en PVD-beläggning och som därmed blir en miljömässigt ren teknologi. Även kostnaden och produktionskassation kommer att minska genom att använda denna lösning.

RESEARCH & DEVELOPMENT

Avdelningen fungerar som sälj- och utvecklingsstöd till Sales & Marketing. Här utförs kundprojekt och mer avancerade utfallsprov. Avdelningen driver även externfinansierade projekt. Projektet att leverera Ceramic MaxPhase™-beläggningar till Borit NVs kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien är ett exempel.

Det största pågående projektet, utvecklingen av nästa generations InlineCoater™ FC, följer planen. Maskinen beräknas vara klar under 2017, men inget exakt lanseringsdatum är satt.

OPERATIONS

Bolagets Operations-avdelning ansvarar bl.a. för legobeläggningar, tillverkning av beläggningssystem, samt kundservice och After Sales till befintliga systemkunder.

Utöver Ceramic MaxPhase™-beläggningar till bränsleceller legoproduceras både dekorativa och funktionella beläggningar för olika metall- och plastprodukter. Det handlar framför allt om dekorativa keramiska beläggningar under samlingsnamnet HardPhase™ och skikt för elektromagnetisk skärmning på plastkåpor till elektronikprodukter.

Beläggningsverksamheten har teknisk kapacitet att utföra nästa alla typer av PVD-beläggningar, viktigt inte minst för produktion av utfallsprover inom en rad applikationsområden, som stöd åt bolagets systemförsäljning.

Nöjda systemkunder är A och O för vår fortsatta expansion som leverantör av PVD-system. Utöver pågående förbättringsprocess förstärker vi vår kundservice ytterligare under hösten med rekrytering av servicetekniker.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Impact Coatings har under oktober tecknat ett försäljnings- och samarbetsavtal med China Hydrogen Energy i Suzhou och utgör därmed en strategisk förutsättning för snabb uppbyggnad av högvolymproduktion hos kunden. Avtalet omfattar både beläggningssystem och förbrukningsmaterial. Leveranserna inleds under 2017.

Affären med China Hydrogen Energy är ett genombrott och del i den strategi som bolaget påbörjat under året. En strategi med målsättningen att etablera sig som viktig aktör inom bränslecellsindustrin, vilket inkluderar en stark närvaro i Asien. 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2016-10-28

Göran Felldin
VD

Nästa rapporttillfälle är 21 februari 2017.

Kontaktperson hos Impact Coatings:
Göran Felldin, VD
0708-35 91 40
goran.felldin@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016, kl. 08:30 CET.

———————————————————————-


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.