Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-24

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,0 MSEK (20,0)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 4,0 MSEK (17,3) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 7,5 MSEK (20,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK (-9,1)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -15,9 MSEK (-9,1)
 • Kassaflödet uppgick till -22,5 MSEK (132,2)
 • Nettokassa vid periodens slut uppgick till 97,2 MSEK (193,6)
 • Kassalikviditeten uppgick till 151% (303)
 • Orderbok beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 4,8 MSEK (22,0)
 • Orderbok beläggningstjänster, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 2,0 MSEK (7,4) [1]
 • Orderbok beläggningstjänster, inklusive metaller för elektrolys, uppgick till 2,0 MSEK (16,8) [1]

HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

 • Produktionslina för metallisering av vågledarantenner installerad i Coating Service Center China, i enlighet med femårigt uthyrningsavtal med Waveland Technology Co., Ltd. från november 2023

HÖJDPUNKTER EFTER PERIODENS SLUT

 • Officiellt godkännande som volymleverantör av Coating Services från kinesisk bränslecellstillverkare, gällande Premium FC-beläggning för tunga bränslecellsfordon

[1] Metaller för elektrolys faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte resultatet.


VD-KOMMENTAR
En tid av både utmaningar och spännande möjligheter

Vi är nu en bit in i 2024, en tid av både utmaningar och spännande möjligheter. Impact Coatings påverkas fortsatt av försenade ordrar inom elektrolys och till följd av det strategiska beslutet att leverera ut det vi hade i orderböckerna i slutet av förra året är Q1 ett förväntat sämre kvartal. Vi är inte nöjda med utfallet men har upprätthållit ett högt tempo försäljningsmässigt och därmed ökat vår närvaro på marknaden. Under kvartalet har vi både stärkt befintliga relationer och välkomnat sju nya kunder i instegsaffären Coating Services.

Det första kvartalet är som förväntat sämre än motsvarande period föregående år. Kvartalet påverkas dels av det strategiska beslutet att leverera ut de systemordrar vi hade i orderböckerna i slutet av 2023, vilket gjorde att vi gick in i det nya året med i princip tömda orderböcker, dels av försenade ordrar för elektrolys inom Coating Services. Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 4,0 MSEK (20,0). Även exklusive metaller för elektrolys uppgick nettoomsättningen till 4,0 MSEK (17,3). Vi redovisar resultat efter finansiella poster om -15,9 MSEK för det första kvartalet.

Inga systemleveranser genomfördes under kvartalet. Den långsammare takten inom Coating Services från Q4 2023 är oförändrad. Indikationerna vi får är att planerade volymer inom elektrolys fortfarande förväntas och vi är redo att återuppta full produktionskapacitet så snart vi ser ökade volymer igen. Det är en av utmaningarna med att vara i frontlinjen på en marknad under uppbyggnad. Vi är dock väl anpassade efter marknadens förutsättningar och tack vare vår sammansättning i produktionsteamet kan vi effektivt anpassa verksamheten efter gällande orderingång. Att kontinuerligt kunna ta taktiska operativa beslut i enlighet med marknadsförändringar och snabbt kunna rampa både upp och ner produktionstakten säkerställer både god kostnadskontroll och anpassning till ökad efterfrågan. Eftermarknad har utvecklats stabilt och ligger i linje med föregående år.

Sju nya betalande kunder i instegsaffären
Vi har under kvartalet utökat vår försäljningspipeline genom ett fortsatt starkt kommersiellt fokus. Vi har inlett året med hög aktivitet av kundbesök och säljaktiviteter på samtliga av våra prioriterade tillväxtmarknader. Tempot och energin inom säljorganisationen är intensiv och vi har under kvartalet välkomnat sju nya betalande kunder i instegsaffären Coating Services.

Alla sju är seriösa aktörer inom vätgasområdet med potential att bli maskinkunder eller volymkunder inom Coating Services. Vi är stolta över att flera av de nya kunderna kommer till oss på grund av vår marknadsposition. Vi är välkända inom området ädelmetallbeläggningar för elektrolys och för det faktum att våra bränslecellsbeläggningar är kvalificerade hos stora stacktillverkare. Impact Coatings är ett pålitligt leverantörsval för plattillverkare.

Vår affärsmodell som innebär att vi kan leverera beläggningstjänster, system för beläggning eller kombinationer av dessa, har visat sig vara en fungerande modell. Coating Services fungerar som en bra instegsaffär för nya kunder. Genom Coating Services kan nya kunder testbelägga prover och initiala volymer för att sedan öka upp volymerna eller köpa och installera INLINECOATER™-system i egna fabriker. Med medvetenhet om våra relativt långa säljcykler, betraktar vi varje ny kund inom Coating Services som ett viktigt steg mot fler och långsiktiga affärer.

Expansion och ökad närvaro
Coating Service Center China har nu varit i full drift sedan i somras och är ett bra exempel på hur Coating Services och systemförsäljning kompletterar varandra och möter kundernas behov av flexibilitet. Sett till omsättning är Kina vår enskilt största geografiska marknad och stod för 27 procent av bolagets totala omsättning under 2023.

Den produktionslina för Waveland som kommunicerades i en pressrelease den 14 november 2023 är nu installerad i Coating Service Center China och idrifttagning är i full gång.

Under fjärde kvartalet 2023 lade vi till sex nya betalande kunder, varav två i Kina. Efter utgången av första kvartalet 2024 fick vi godkännande från en av dessa nya kunder i Kina för volymproduktion av Coating Services med vår nya Premium FC-beläggning för tunga bränslecellsfordon. Detta godkännande visar att vi flyttar fram vår position på den växande bränslecellsmarknaden. Det visar också att vår kombinerade affärsmodell som erbjuder Coating Services som en instegsaffär fungerar som avsett.

Som en del av vår strategi för att öka vår globala närvaro och möta den växande efterfrågan på marknaden för grön vätgas planerar vi som tidigare kommunicerats för ett Coating Service Center i USA. Med tanke på de historiska svängningarna på marknaden är vi måna om att starta upp den planerade verksamheten i USA med rätt tajming. Vi har förberett oss väl. Med ett registrerat dotterbolag, en identifierad lokal och en maskin klar att skickas är vi redo att starta upp vårt tredje Coating Service Center så snart marknaden kräver.

Vårt huvudkontor och Coating Service Center Sverige i Linköping kommer att flytta senare i år. Vi flyttar in i helt nya lokaler med fördelen att vi kan påverka utformningen efter våra verksamhetsbehov med bland annat renrum och andra anpassade produktionsutrymmen. Flytten initierades av utveckling av området där våra nuvarande lokaler ligger, som nu planeras göras om till bostäder. Den nuvarande fastigheten kommer inte att hyras ut igen, vilket underlättar en flexibel och smidig övergång till den nya anläggningen.

Standardiserade moduler mot ökad effektivitet
Vi börjar nu se resultat av den omställning vi gör mot en mer standardiserad produktion av system. Den omorganisation som gjordes under det fjärde kvartalet har lagt en bra grund för arbetet och skördar nu frukt. Vi har mycket arbete kvar för att sätta de nya produktionsrutinerna och anpassa standardiserade moduler, men vi är ett bra bit på väg i att effektivisera våra arbetsmetoder och korta ledtiderna.

I arbetet fokuserar vi på att utveckla den modulära plattform som våra INLINECOATER™-modeller bygger på för att kunna börja producera system mot marknadsprognoser. Systemen består i stora drag av maskinkroppar, elskåp och beläggningskällor. Genom att producera systemens olika delar som standardiserade byggblock skapas en flexibel och effektiv produktion samtidigt som vi kan erbjuda uppgraderingsmöjligheter och anpassning efter nya beläggningsbehov, exempelvis uppgradering till Premium FC-beläggning.

Framtidsutsikter
Som förväntat resulterade det första kvartalet i negativ tillväxt, ett avsteg från den positiva tillväxttakten 2023. Vi är inte nöjda med resultatet, men har en tydlig plan för ökad nettoomsättning, vilket är vårt viktigaste mätetal.

Fullt fokus är nu på utåtriktade kundaktiviteter, övergången till standardiserad produktion av system och utveckling av vårt erbjudande. Vi är övertygade om att hårt arbete och starkt kundfokus fortsätter bidra till långsiktiga relationer och en fortsatt växande pipeline av nya kunder, vilket ska hjälpa oss till lönsam tillväxt.

Jonas Nilsson, vd

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.