Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-25

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360)
 • Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 20.137 TSEK (9.464)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9.131 TSEK (-9.715)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -9.130 TSEK (-9.716)
 • Kassaflödet uppgick till 132.191 TSEK (-6.595)
 • Kassalikviditeten uppgick till 303% (630)
 • Orderbok beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 21.988 TSEK (21.132) [2]
 • Orderbok beläggningstjänster vid periodens slut, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 7.364 TSEK [1] [2]
 • Orderbok beläggningstjänster vid periodens slut, inklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 16.800 TSEK [1] [2]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023 [3]

 • Förlängning av gemensamt utvecklingsavtal inom vätgasapplikationer med Hyundai
 • Avsiktsförklaring tecknad med Plug Power gällande beläggningstjänster för elektrolys
 • Genomförd företrädesemission om cirka 130 miljoner SEK efter emissionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT [3]

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden

[1] Ädelmetaller faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte resultatet.
[2] Med växelkurs vid periodens slut.
[3] Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR
Försäljningstillväxt och kommersiella framsteg

Under årets första kvartal har Impact Coatings tagit betydande steg i företagets kommersialisering. Vi har tecknat en avsiktsförklaring kring elektrolysbeläggningar med en ledande tillverkare i USA och parallellt fortsatt kontinuerlig produktion åt kunden. Vi har förlängt vårt utvecklingsavtal med Hyundai inom vätgasområdet. Ett beläggningssystem för radombeläggning har slutlevererats till en europeisk kund och i slutet av kvartalet erhöll vi även en ny europeisk systembeställning för radombeläggning, inom affärsområdet autonoma säkerhetsfunktioner.

Företrädesemissionen som avslutades i mars tillförde bolaget cirka 130 MSEK efter transaktionskostnader, vilket gör att vi nu är väl positionerade för att genomföra vår satsning inom teknikutveckling för grön vätgas och flytta fram våra positioner i USA – en spännande tillväxtmöjlighet.

Nyckeltal med och utan ädelmetaller
Den nya applikationen elektrolys innebär att vi utför beläggningstjänster med ädelmetaller, vilket påverkar storleken på bolagets omsättning, utan att påverka lönsamheten. Dessa metaller faktureras kostnadsneutralt för Impact Coatings i överenskommelse med relevanta kunder. Metallerna redovisas som intäkt och råvarukostnad och påverkar inte resultatet.

För att öka jämförbarheten mot tidigare kvartal visar vi med start i denna delårsrapport nettoomsättningen både med och utan ädelmetaller för elektrolysbeläggningar.

Det ska också påpekas att bolaget i tidigare kommunikation, i pressreleaser och i bokslutskommunikén för 2022, har angett ordervärden för beläggningstjänster inom elektrolys exklusive ädelmetaller, vilket avspeglar det faktiska värdet för bolaget.

Orderbok beläggningstjänster
Från och med första kvartalet 2023 redovisar vi utöver orderboken för beläggningssystem även orderboken för beläggningstjänster per kvartalets sista dag. Även här anger vi orderboken med och utan effekter av ädelmetaller som används för elektrolys.

Orderboken för beläggningstjänster ger en ökad transparens i verksamhetens utveckling då beläggningstjänster är en viktig pelare i vår strategi med ett ökande finansiellt bidrag. Flödet av inkommande och avslutade ordrar i beläggningsverksamheten är mycket snabbare än för beläggningssystem. Till exempel kan ett beläggningssystem förekomma i orderboken under 4–12+ månader beroende på maskintyp och kundens önskemål om leveranstid. Ordrar inom beläggningstjänster typiskt sett registreras och avslutas under 1–4 månader. Vi avslutade första kvartalet med totalt nästan 30 MSEK i orderböckerna, exklusive ädelmetaller för elektrolysbeläggning, och har ambitionen att fortsätta öka orderflödet inom systemförsäljning såväl som beläggningstjänster.

Ett starkt första kvartal
Årets första kvartal står för en markant omsättningstillväxt. Nettoomsättningen exklusive ädelmetaller uppgick i Q1 2023 till 17.269 TSEK (5.360 TSEK). Tillväxten har sin förklaring i slutleverans av ett beläggningssystem för beläggning av radomer för fordonsradar till en europeisk kund och hög aktivitet i vårt Coating Service Center i Linköping. Jämförelseperioden innehöll inga leveranser av beläggningssystem.

Rörelsekostnaderna ökade som en följd av fortsatt kompetensförstärkning, pågående utvecklingsprojekt och utökad produktionskapacitet. Genom att fortsätta att industrialisera företaget utvecklar vi en grundstruktur som möjliggör att öka omsättningen i snabbare takt än kostnaderna – en central aspekt av att nå lönsamhet och ett viktigt verktyg i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.

Ny avsiktsförklaring stärker positionen i Nordamerika
I slutet av 2022 erhöll vi en förserieorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor från en amerikansk kund, en av världens ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer. I februari tog vi ett steg mot att formalisera samarbetet, då vi tecknade en avsiktsförklaring gällande ett leverans- eller ramavtal till ett värde av 2-3,5 miljoner USD under 2023. Det totala värdet förutsätter att Impact Coatings kontinuerligt uppfyller kundens tekniska krav, samt uppvisar leveransförmåga för det antal plattor som motsvarar ovanstående värde. Vi fortsätter löpande att producera beläggning av elektrolysplattor till kunden i vårt Coating Service Center.

Utvecklingen utgör en viktig språngbräda i satsningen på den nordamerikanska marknaden. På kort tid, i spåren av stark kommersiell och regulatorisk utveckling, har USA utvecklats till en nyckelmarknad på vätgasområdet. Genom den senaste tidens kommersiella framsteg har vi också en starkare position inför planerad etableringen av ett nytt Coating Service Center i USA. Med ett Coating Service Center på plats kommer vi kunna erbjuda smidig instegslösning med hög flexibilitet för nordamerikanska kunder.

Förlängning av partnerskap med Hyundai
I februari förlängde vi det gemensamma utvecklingsavtalet från 2019 med Hyundai Motor Company i Sydkorea. Utvecklingsavtalet innefattar att gemensamt forska kring och utveckla nya material och processer inom bränsleceller och elektrolys. Hyundai, likt flera av våra andra kunder inom bränsleceller, har en utpräglad strategi i att gå in i elektrolys. En logisk utveckling, då bränsleceller avser vätgaskonsumtion medan elektrolys avser vätgasproduktion. För att ett vätgaselektriskt fordon ska vara fossilfritt ska vätgasen komma från förnyelsebar energi. Däri finns drivkrafter för till exempel fordonstillverkare att vara aktiva även inom teknikutveckling för grön vätgasproduktion.

Det finns likheter mellan bränsleceller och elektrolysörer som är av PEM-typ (proton exchange membrane) och i båda fallen används metallplattor som behöver avancerade beläggningar för ledningsförmåga och livslängd. Impact Coatings har styrkan att kunna förse kunder med både maskiner och beläggningsteknik som uppfyller tuffa krav inom båda applikationsområdena. Vi ser därför tillväxtmöjligheter i att kunna växa tillsammans med befintlig kundbas inom bränsleceller, då allt fler kunder uttryckt en ambition att även gå mot elektrolys.

Nya maskinen på plats i Kina
I mars skickades en INLINECOATER™ IC500-maskin från Linköping till vårt Coating Service Center i Shanghai. Vi närmar oss produktionsstart, vilken fortsatt är beräknad till senare i vår. Beläggningstjänster på plats ökar vår förmåga att möta nuvarande såväl som nya kunders behov. Med den nya maskinen kommer vi kontinuerligt att kunna leverera till bränslecellskunder som finns på den kinesiska marknaden, där det redan finns en utbyggd leverantörskedja för bränslecellsfordon.

Hög aktivitet i Linköping
Under årets tre första månader har det varit hög aktivitet i verksamheten i Linköping. Vårt Coating Service Center har som nämnts tidigare gått på högvarv varför vi planerar att utöka med en andra skift under andra kvartalet. Tre beläggningsmaskiner har skeppats ut, varav ett system har installerats och slutlevererats hos kund, ett andra ska slutlevereras under det andra kvartalet och det tredje är den interna maskinen till vårt eget Coating Service Center i Shanghai. Även utvecklingsaktiviteter har under flera kvartal nu legat på en högre nivå än tidigare, bland annat möjliggjort av den dedikerade R&D-maskin som tillfördes verksamheten under 2022. Vårt utvecklingsarbete är både kundspecifikt och fokuserat på vår långsiktiga roadmap för beläggningar som stödjer våra strategiska affärsområden.

Företrädesemissionen accelererar satsning inom vätgas
Vi är nöjda med att ha avslutat företrädesemissionen under kvartalet. Accendo Capital, som har varit vår största aktieägare sedan 2017, ökade sin ägarandel genom transaktionen, vilket stärker stabiliteten och kontinuiteten i bolaget och gynnar alla intressenter.

Med säkrad finansiering och en aktiv start på året har vi skapat oss en gedigen grund för ett starkt 2023 och framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika – ett strategiskt område och en region som kommer spela en nyckelroll framöver. Både för oss som bolag och för vår industri i stort.

Vi är väl positionerade att tillvarata de möjligheter som vätgas erbjuder. I kombination med våra kommersiella aktiviteter inom autonoma säkerhetsfunktioner och andra applikationer där vår beläggningsexpertis levererar kundvärde, har vi en spännande tillväxtresa framför oss.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.