Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-22

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)
  • Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)
  • Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)
  • Kassaflödet uppgick till -6.595 TSEK (122.980)
  • Kassalikviditeten uppgick till 630% (673)
  • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1.899 TEUR (1.685)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Inga väsentliga händelser (1) inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Inga väsentliga händelser (1) inträffade efter periodens slut

(1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

Årets första kvartal har varit fortsatt intensivt i flera led – maskinbyggnation, en allt snabbare utveckling av Coating Services och flera framsteg gällande bolagets organisation och struktur. Nu när vår organisation orienteras mer åt de olika geografiska marknaderna kan jag kommentera kvartalets framsteg utifrån samma struktur.

I Linköping har vi under det första kvartalet jobbat i olika faser med att bygga tre olika beläggningssystem som initialt ska användas internt, både för beläggningsproduktion och för utveckling av bolagets beläggningslösningar. Det handlar bland annat om nästa generations större system för vätgasapplikationer och ett produktionssystem till det Coating Service Center som planeras öppnas i Kina senare i år.

I början av mars genomfördes flytt av en produktionslina för beläggning av bränslecellsplattor in i ny produktionshall. Flytten genomfördes mycket smidigt med minimal påverkan på verksamheten. Ett bevis är att Coating Services ytterligare ett kvartal uppvisar rekordomsättning med drygt 4 miljoner SEK. Som jag har berättat tidigare ska den nya produktionshallen också användas som democenter för kunder, något som redan har påbörjats. Planerad automatisering av samma produktionslina förväntas ske under innevarande kvartal.
 
Ett par försäljningsdiskussioner som kommenterades i samband med bokslutskommunikén för 2021 har utfallit som systemordrar under kvartalet. Det handlar om två ordrar från europeiska kunder: en order för applikationen radomer, samt ett system för dekorativa beläggningar. Båda dessa leveranser är i samråd med kunderna planerade till början av 2023.

Den europeiska marknaden är den mest diversifierade för bolaget, både vad gäller systemförsäljning och Coating Services. Här finns de flesta av våra kunder, många kopplade till europeisk fordonsindustri, bland annat inom våra huvudsegment vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. På den europeiska marknaden har bolaget både historiskt och idag också betydande försäljning inom specialiserade applikationsområden.

Stefan Dreger, ny President EMEA, Hydrogen Solutions sedan den 1 januari, har uppdraget att öka Impact Coatings tillväxt inom bränslecells- och elektrolysområdet i EMEA-regionen. Efter att ha legat några år efter de asiatiska och nordamerikanska leverantörerna vad gäller produkter på marknaden har flera europeiska aktörer nu påbörjat eller är i startskedet av kommersiell tillverkning.

Blickar vi österut måste vi först konstatera att vi med Rysslands invasion av Ukraina befinner oss i ett sorgligt kapitel i historien. Vi lider med de drabbade och det känns märkligt att prata om hur vi som bolag kan komma att beröras. Först och främst hoppas vi på ett snabbt slut på stridigheterna och att demokratiska värden ska segra.

Vi har ingen direkt verksamhet i Östeuropa, men det är troligt att komponentbrister i fordonsindustrin kan förvärras av kriget, vilket kan påverka nya projekt och investeringar. Material- och komponentbrister kan även få effekt på våra ledtider att bygga och leverera beläggningssystem. Vi håller noggrann uppsikt över situationen och analyserar löpande hur vår verksamhet och våra intressenter kan komma att påverkas.

Samtidigt belyser konflikten ytterligare behov av en snabb omställning till ett mer hållbart energisystem. Ett resultat är att det redan nu görs förberedelser för att ta emot vätgas i europeiska hamnar i samband med ombyggnationer för att tillåta större import av flytande naturgas.

Sista veckan i mars blev dotterbolaget Impact Coatings (China) Co., Ltd. registrerat hos bolagsmyndigheten i Shanghai, Kina, ett nästa steg i vår strategiska tillväxtresa. Chef för Impact Coatings Kinaverksamhet blir Yaowen Wang, med mångårig erfarenhet inom vätgasbranschen och försäljningschef för Impact Coatings i Kina sedan början av 2019. Yaowen har under sin tid i landet byggt upp goda relationer med flera av de ledande aktörerna inom vätgassektorn. Sedan han anslöt till Impact Coatings som säljansvarig har vi kontinuerligt sett hur intresse och efterfrågan av våra beläggningslösningar för bränsleceller har ökat.

Kina är, paradoxalt, ett enormt land med stort och växande kolberoende samtidigt som introduktion av förnybar teknik går snabbare än någon annanstans. Impact Coatings har levererat beläggningslösningar i mindre volymer till Kina tidigare, bland annat de första beläggningssystemen för bränsleceller 2019. Nu går vi vidare med att distribuera vår marknadsledande expertis inom beläggningsteknik för vätgaslösningar och stödjer samtidigt ambitionen att snabbt sprida användningen av vätgasbaserad energi på den kinesiska marknaden.

Bolaget planerar för öppning av ett Coating Service Center i Shanghai under andra halvan av 2022. Vi ser det som en optimal tidpunkt för oss att utöka vår närvaro i Kina och erbjuda en bredare och bättre serviceportfölj till en växande kundbas. Etableringen av egen verksamhet minskar våra risker att leverera på den växande vätgasmarknaden i Kina och stödjer våra kunder genom att finnas tillgängliga lokalt, från prov- och testfaser till volymproduktion. Samtidigt utvärderas öppning av ytterligare Coating Service Centers i andra geografiska regioner, i enlighet med den expansionsstrategi som bolaget antog under 2021.

Vi finns på plats med kontor i Sydkorea sedan slutet av 2020, som en del av utvecklingssamarbetet med Hyundai inom vätgasapplikationer. Sydkorea strävar efter att bygga ett samhälle som använder vätgas som en primär energibärare. Jag kan rekommendera den rapport om vätgassektorn i landet och Impact Coatings aktiviteter som våra representanter i Seoul skrivit i bolagets årsredovisning. Den publicerades förra veckan och finns att läsa på bolagets hemsida.

Som tidigare redovisats har vi Robert Mamazza som President, North America, med placering i USA sedan våren 2021. Den nordamerikanska marknaden är annorlunda och man ligger inte lika långt framme i energiomställningen som många asiatiska och europeiska länder. Icke desto mindre finns här stora bolag inom både vätgasproduktion och bränsleceller och enorma forskningsmedel satsas inte minst på utvecklingen av elektrolys för att massivt och kostnadseffektivt producera grön vätgas. Jag ser Nordamerika som en marknad med samma enorma potential för Impact Coatings lösningar och vår expertis som i övriga världen.

Med start i den strategiska omställningen som påbörjades under 2021 blir vi alltmer globala och bygger styrka och leveransförmåga i de enskilda marknaderna, fortsatt med fokus på de strategiska affärsområdena vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. Vårt säljteam i Sverige, Tyskland, Italien, Sydkorea, Kina och USA arbetar i hög takt och mycket nära teamet i Linköping för att fortsätta växa bolaget under denna spännande tid för vätgas och fordonsindustrin.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.