IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

2021-04-23

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 205 TSEK (5 023)
 • Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 236 TSEK (1 555)
 • Rörelseintäkter uppgick till 5 355 TSEK (6 574)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 478 TSEK (-5 883)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -11 479 TSEK (-5 885)
 • Kassaflödet uppgick till 122 980 TSEK (-4 851)
 • Kassalikviditeten uppgick till 673% (523)
 • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1 685 TEUR (2 120)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Order på beläggningssystem för radomer från HELLA MINTH Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina)
 • Riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare som tillfört bolaget cirka 120 miljoner SEK före emissionskostnader

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Order på beläggningssystem för radomer från HELLA Saturnus Slovenija (Slovenien)

 
VD-KOMMENTAR

Impact Coatings befinner sig i en spännande expansionsfas, där vi utvecklar våra produkterbjudanden, hur vi bearbetar marknaden och vår industrinärvaro, speciellt inom vätgas, bränsleceller och fordonssäkerhet.
 
Jag har i föregående rapporter talat om fokus på försäljning och internationalisering. Under fjolåret öppnade vi nya filialer för försäljning i Italien och i Sydkorea, och vi har sedan slutet av 2020 vår försäljningschef för den betydande kinesiska marknaden lokaliserad i Kina (tidigare i Sverige). Nu vänder vi blicken åt ytterligare marknader med betydande aktörer inom både vätgassektor och fordonsindustri. Vi jobbar för närvarande med en etablering i Nordamerika och ser att nästa naturliga steg kommer att vara lokal närvaro i Tyskland.
 
Vi intensifierar våra aktiviteter inom affärsområdet Bränsleceller, inte minst utvecklingssamarbetet med Hyundai, och vi investerar i både processutveckling och utveckling av nästa generations beläggningssystem för att möta kommande volymbehov. Den utvecklingsmaskin som Hyundai beställde under förra året är på plats i Hyundais anläggning i Sydkorea. Fördröjd tullhantering i kombination med nyckfulla karantänsregler har hittills hindrat oss från att slutföra leveransen på plats och slutleveransen är nu planerad till andra kvartalet i år. 
 
Vi ser ett ökat behov av kostnadseffektiva beläggningslösningar för kritiska komponenter inom fordonssäkerhet, där vi har en växande skara referenskunder. Under första kvartalet och efter kvartalets slut har vi erhållit ytterligare två beställningar på beläggningssystem för radartransparenta emblem till fordonsradar. Båda beställningarna kommer från företag med koppling till tyska HELLA Group, som är en världsledande leverantör till fordonsindustrin inom området.
 
Vi erbjuder och vidareutvecklar en palett av produkter och tjänster. Förutom ren försäljning av beläggningssystem kan vi erbjuda hyresavtal, leasingupplägg och service- och supportavtal. Inom beläggningstjänster (“Coating Services”) har vi möjlighet att finnas med hela vägen från forskning och utveckling, till lågserietillverkning och initial volymproduktion. Därefter finns betydande kostnadsfördelar för kunden att investera i beläggningssystem för egen produktion. Ser vi framåt är uppbyggnad av tjänsteverksamhet närmare eller hos kunder en logisk utveckling.
 
Beläggningstjänster redovisade 2020 den högsta årsomsättningen hittills och har fortsatt att hålla en god nivå under årets första kvartal. Från och med denna kvartalsrapport redovisar vi omsättningen för beläggningstjänster. Det ligger i sakens natur att delar av omsättningen kan flytta från beläggningstjänster till systemförsäljning den dag en kund beslutar att köpa egna beläggningssystem, vilket är helt i linje med vår målsättning. I och med utvecklingen och potentialen i tjänsteverksamheten har jag under första kvartalet välkomnat Carina Höglund, PhD, till bolagets ledningsgrupp som VP Coating Services. Carina och hennes team kombinerar djup teknisk expertis med ett fokus på kundens specifika behov och effektivt processarbete.
 
Den riktade nyemission i februari, med ett kapitaltillskott till bolaget på 120 miljoner kronor före emissionskostnader, ger oss förutsättningar för att accelerera påbörjad expansion. Den visar också på ett starkt förtroende från institutionella investerare, både i och utanför Sverige, för den beläggningsexpertis som finns i bolaget, våra produkterbjudanden och potentialen kopplad till globala megatrender inom vätgas, fordonssäkerhet och hållbar industri. Jag välkomnar alla nya aktieägare och sänder en hälsning till er som funnits med sedan länge. Tillsammans har vi flera spännande år med innovation och tillväxt framför oss.
 
Torbjörn Sandberg, VD
 

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.