Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

2023-08-25

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9.720 TSEK (-13.307) [2]
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -9.718 TSEK (-13.312)
 • Kassaflödet uppgick till -39.325 TSEK (-17.209)
 • Kassalikviditeten uppgick till 238% (457)
 • Orderbok beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 36.318 TSEK (20.278) [3]
 • Orderbok beläggningstjänster, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 3.250 TSEK [1] [3]
 • Orderbok beläggningstjänster, inklusive metaller för elektrolys, uppgick till 5.924 TSEK [1] [3]

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 45.135 TSEK (9.739)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 39.944 TSEK (9.739) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 40.687 TSEK (20.399)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18.851 TSEK (-23.022) [2]
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -18.848 TSEK (-23.028)
 • Kassaflödet uppgick till 92.856 TSEK (-23.804)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023 [4]

 • Systemorder på nya INLINECOATER™ IC2000 för volymproduktion från SEKSUN (Kina), för produktion av bränslecellsplattor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT [4]

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden

[1] Metaller för elektrolys faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte resultatet.
[2] Inkluderar reserv för avgångsvederlag för avgående VD med 2.960 TSEK. Justerade rörelseresultat -6.760 TSEK respektive -15.891 TSEK.
[3] Med växelkurs vid periodens slut.
[4] Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.


VD-KOMMENTAR
Starkt kvartal lägger grunden för resten av 2023

Det andra kvartalet 2023 uppvisade en stark omsättningstillväxt, i linje med tidigare redovisat orderläge. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 22.677 TSEK (4.379), exklusive metaller för elektrolys. I jämförelse med samma kvartal 2022 inkluderar årets andra kvartal en systemleverans och vår starkaste period hittills inom beläggningstjänster, Coating Services.

Coating Services omsatte under perioden 8.599 TSEK (2.362), exklusive metaller för elektrolys, huvuddelen från beläggning inom elektrolys för grön vätgas. Liksom i föregående rapport fokuserar vi på försäljningssiffror utan de metaller som används för elektrolys inom Coating Services då dessa faktureras kostnadsneutralt och inte påverkar resultatet.

Coating Services förväntas långsiktigt att växa ytterligare efter att vi under kvartalet tagit vårt Coating Service Center i Shanghai i full drift och under 2024 kommer öppna ett Coating Service Center i USA, samt flytta till en större och modernare anläggning i Linköping. Dessa tre delar medför en markant kapacitetsökning.

Orderboken för Coating Services redovisas per slutet av andra kvartalet till ett värde av 3.250 TSEK exklusive värdet av metaller för elektrolys. Ordrar inom Coating Services levereras normalt ut under 1-4 månader och orderboken vid kvartalets slut är en ögonblicksbild. Vår stora amerikanska kund, med vilken vi ingick en avsiktsförklaring i februari 2023, har fortsatt att lägga beläggningsordrar inom elektrolys, både för s k separator plates och porous transport layer plates.

I juni erhöll vi den första beställningen på en INLINECOATER™ IC2000, vårt nya beläggningssystem för volymproduktion och som ska användas för produktion av bränslecellsplattor till fordonsindustrin hos SEKSUN i Kina. Leverans av IC2000-systemet är planerad till 2024. Totala orderboken för beläggningssystem uppgick vid periodens slut till 36.318 TSEK.

Den ökande försäljningsvolymen ger en resultatförbättring mot tidigare kvartal, samtidigt som vi fortsätter att investera i vår tillväxtstrategi och målet att bli lönsamma.

Vi fortsätter att leverera på vår strategi
Vi har under hela det första halvåret 2023 intensifierat bolagets fokusering och satsningar inom vätgasområdet i enlighet med vår utstakade strategiska agenda. Såsom preciserat i samband med företrädesemissionen i mars 2023 kan tillväxtresan sammanfattas i fyra punkter:

1. Investeringar i elektrolys och grön vätgas
Det blir allt tydligare att grön vätgas som produceras genom elektrolys med förnybar energi och vatten kommer fylla en central roll i framtidens globala energimix, en hörnsten i övergången till hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp.

Bolagets beläggningsteknik är väl anpassad till de tvådimensionella metallplattor som finns i såväl elektrolysörer som i bränsleceller. Vi har under det senaste året gjort betydande investeringar inom beläggningslösningar för elektrolys och vår nya INLINECOATER™ IC2000 möjliggör kostnadseffektiva beläggningar och produktionslösningar som på ett mycket konkurrenskraftigt vis uppfyller industrins behov.

Impact Coatings starka fokusering på vätgasområdet gör oss unika i förhållande till andra PVD-leverantörer som jobbar brett mot många branscher och användningsområden. Fokuseringen gör att vi idag och framöver kan ligga i framkant och snabbt svara mot kundernas behov i en industri under intensiv utveckling.

2. Expansion i Nordamerika
Satsningen i Nordamerika fortsätter. I mitten av juni slutförde vi registreringen av vårt dotterbolag i USA. Etableringen ger oss bättre förutsättningar att möta den växande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden. Vi kommer närmare kunder och avtalsprocesser underlättas, samtidigt som det ökar den övergripande kännedomen om Impact Coatings.

I spåren av stark regulatorisk och kommersiell utveckling har Nordamerika i allmänhet och USA i synnerhet etablerat sig som vår huvudmarknad inom elektrolys för grön vätgas. Det är en central del av vår strategiska agenda, med en betydande kommersiell potential. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete i regionen, med fokus på etablering av ett Coating Service Center, som ska vara redo för drift under 2024

3. Utveckling av Coating Service Centers
Coating Services är idag grundpelaren i vår affär. En stor fördel ligger i att vi jämnar ut både kassaflöden och arbetsinsatser för oss själva, vilket skapar större förutsägbarhet. Men framför allt möjliggör det för kunder att använda våra produktionslösningar utan betydande investeringar, vilket sänker tröskeln för ett initialt engagemang. De skapar också förutsättningarna för att snabbare kunna möta kundernas efterfrågan. Coating Services skapar en gedigen plattform för att driva och skala upp vår affär. Att fortsätta att utveckla våra befintliga Coating Service Centers i Linköping och i Shanghai kommer vara avgörande för att över tid nå större försäljningsvolymer.

I Linköping utökades produktionen under det andra kvartalet till ett andra skift. Parallellt pågår planeringen av flytt i Linköping till större och modernare lokaler i bolagets nya högkvarter, med planerad inflytt hösten 2024.

Vårt nya Coating Service Center i Shanghai gick i full drift under det andra kvartalet, efter installation av centrets första beläggningsmaskin, en INLINECOATER™ IC500, som anlände i april. Den nya anläggningen levererar nu regionalt producerade beläggningar för bipolära plattor till bränslecellskunder i Kina. Shanghaianläggningen kommer också att stå som modell för kommande Coating Service Centers, först i USA och i den nya anläggningen i Linköping.

4. Industrialisering
Att fortsätta att industrialisera bolaget kommer ur ett längre perspektiv vara av högsta vikt för att säkerställa hög konkurrenskraft och god lönsamhet. Det innefattar bland annat automatisering, systemlösningar, säkrade komponenter och nya faciliteter – aspekter som möjliggör att relativt sett hålla nere kostnader i takt med att affären växer.

Därtill utgör kapitaliseringen av bolaget en viktig del i vår tillväxtresa. Den möjliggör utöver investeringar att vi kan säkra komponentförsörjning och påbörja inköp av centrala komponenter så som maskinkroppar till beläggningssystem i god tid. Vi binder kapital under en tid som vi senare får tillbaka i samband med systemförsäljningar och Coating Services.

Tack för mig
Den 18 september kommer Impact Coatings att genomföra en kapitalmarknadsuppdatering, för att följa upp på den genomförda företrädesemissionen och vår strategi framåt. Det kommer att bli mitt sista viktiga framträdande som VD för bolaget. Tillträdande VD Jonas Nilsson kommer att delta och presentera sig på eventet.

Att lämna över stafettpinnen till Jonas Nilsson känns väldigt bra och tryggt. Jonas har gedigen erfarenhet inom beläggningsindustrin och teknikföretag i stort. Han har rätt egenskaper för att leda bolaget vidare i dess nästa fas. Jag är också stolt över att vi lyckats komma så långt under 2023, då bolaget befinner sig i en stabil position, med rätt förutsättningar för att växa affären och nå lönsamhet.

Jag skulle vilja tacka alla kollegor, kunder, samarbetspartners och aktieägare för den här tiden.

Torbjörn Sandberg Kanon, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.