Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2022

2022-08-19

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4.379 TSEK (14.308)
 • Rörelseintäkter uppgick till 10.934 TSEK (11.586)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13.307 TSEK (-11.216)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -13.312 TSEK (-11.219)
 • Kassaflödet uppgick till -17.209 TSEK (-16.099)
 • Kassalikviditeten uppgick till 457% (650)
 • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1.899 TEUR (1.456), vilket vid periodens slut motsvarar 20.278 TSEK (14.740)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-JUNI 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 9.739 TSEK (24.513)
 • Rörelseintäkter uppgick till 20.399 TSEK (16.941)
 • Rörelseresultatet uppgick till -23.022 TSEK (-22.694)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -23.028 TSEK (-22.697)
 • Kassaflödet uppgick till -23.804 TSEK (106.882)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

 • Inga väsentliga händelser (1) inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Order på beläggningssystem för bränsleceller från Boyuan (Kina), ordervärde i intervallet 1,2-1,4 miljoner EUR

(1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

Under det andra kvartalet presenterade vi en omarbetad strategi med ett starkt fokus på skalbara lösningar och tjänsteerbjudanden. Strategin adresserar utmaningar och behov av flexibilitet som finns hos kunderna i den snabbt växande vätgassektorn och ska leda till en mer hållbar tillväxt och återkommande intäkter för bolaget.

Samtidigt har vi upplevt en fortsatt hög aktivitet i verksamheten både i Sverige och ute i de globala regionerna. I Linköping driftsattes två interna beläggningsmaskiner under kvartalet, varav den ena är vårt nästa generations system för vätgasapplikationer för att möta industrins behov av större produktionsvolymer. Ett beläggningssystem har varit under byggnation och planering och inköp för ytterligare tre nya byggprojekt har påbörjats. Ingen systemleverans skedde under kvartalet, vilket var enligt tidsplanen kopplad till befintliga ordrar.

Omsättningen från Coating Services var lägre än i föregående kvartal då ett par nyckelkunder simultant men av olika anledningar hade störningar i sina leveranskedjor. För båda dessa kunder har normal produktion i Coating Services återupptagits under tredje kvartalet.

Det resulterande lägre produktionstrycket under kvartal två faciliterade planerad ombyggnation och automatisering av produktionslinan för beläggning av bränslecellsplattor. Automatiseringen innebär ökad produktionskapacitet framåt och möjliggör demonstration av en komplett systemlösning i våra lokaler, vilket blir en viktig del i vårt säljarbete.

Genom Coating Services erbjuds prospektiva kunder möjligheten att testa och verifiera vår beläggningsteknik. Ett naturligt nästa steg är att verifiera att kvaliteten hålls konstant när volymerna ökar. Automatiseringen tillgodoser båda dessa kundbehov då vi kan uppnå högre produktivitet och minska risken för mänskliga fel. Det stärker vår förmåga att inkludera automatisering och kvalitetskontroll i systemförsäljningen.

Vi har under kvartalet också levererat ett antal testbeläggningar för elektrolys, som är huvudmetoden för att producera vätgas ur vatten. Flödesplattor av metall används för både bränsleceller och för elektrolys och Impact Coatings beläggningsteknik utvecklad för bränsleceller är kostnadseffektiv även för många elektrolysplattor. Antalet företag som ska tillverka elektrolysörer ökar världen runt. Många av dessa är idag relativt nystartade bolag, till skillnad från bränslecellsindustrin som också är i ett tidigt skede men som industrialiseras i allt snabbare takt när stora etablerade spelare engagerar sig och skalar upp. Försäljning för elektrolys förväntas öka framgent från en mycket låg nivå idag, inledningsvis inom Coating Services.

Den avtagande pandemin i Europa har möjliggjort ett flertal besök av potentiella kunder till Linköping. Även vårt resande ut i industrin har kommit igång igen, med personliga möten kring försäljning, teknikutveckling, samarbeten och för att ta igen systemunderhåll hos kunder som vi inte har fått besöka på lång tid. Jag har under kvartalet själv besökt flera existerande och potentiella kunder i Europa och Nordamerika. Samtidigt har teamet i Kina gjort ett heroiskt arbete att trots total COVID-nedstängning av Shanghai under april-maj anställa personal och förbereda det kinesiska dotterbolagets fastighet. Fastigheten i Shanghai blir säte för Impact Coatings (China) och ska inhysa vårt nya Coating Service Center i Kina.

Med insikten om kundernas behov av flexibilitet och skalbarhet har vi under det senaste året påbörjat en omställning av verksamheten och våra kunderbjudanden. Vi berättade om den uppdaterade strategin i en webcast i slutet av maj. Den och tillhörande pressmeddelande finns att återse på bolagets webbplats, som för övrigt också genomgått en betydande ansiktslyftning. Gå gärna in och kika.

Med ett decennium av beläggningserfarenhet i ryggen inom bränsleceller bygger vi ut vår Coating Services-verksamhet i Sverige och klonar den till andra länder, med start i Kina. Kunder som föredrar att lägga ut beläggningen som service kan förlita sig på Impact Coatings expertis och närvaro både i utvecklingsstadiet och för produktion.

Vi fortsätter att leverera beläggningssystem, men erbjuder även här en större flexibilitet, både gällande finansiering och operationellt. Ett exempel är Managed Services, där personal från Impact Coatings finns hos kunden och sköter driften av beläggningssystemet tills kunden har byggt upp tillräcklig egen beläggningskompetens.

Första exemplet på Managed Services i praktiken är den systemorder som vi erhöll i juli från Boyuan, en kinesisk tillverkare av metallplattor för bränsleceller. En del av beställningen är att vi initialt ska sköta beläggningsproduktion hos kunden. Driften ska handhas av personal från det kinesiska dotterbolaget.

Utöver flexibla leveransmodeller utökar vi tjänsteerbjudanden kopplade till beläggningssystemen, inom underhåll, support och reservdelar, utbildningspaket och systemuppgraderingar. Dessa tjänsteerbjudanden ska bidra till stärkta kundrelationer och ökad försäljning inom alla bolagets affärsområden, nu benämnda Hydrogen Solutions, Metallization Solutions och Tailored Solutions.

Impact Coatings har en unik position i en värld som ställer om och i en mycket snabbt växande grön industri. För bolaget handlar det om att fortsätta vara relevant och exekvera på de möjligheter som finns genom vår strategi, en stabil finansiering och ett kunnigt, kundnära team.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.