IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2020

2020-08-18

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 5 016 TSEK (22 560)
· Rörelseintäkter uppgick till 9 726 TSEK (17 452)
· Rörelseresultatet uppgick till -6 305 TSEK (-4 185)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -6 305 TSEK (-4 191)
· Kassaflödet uppgick till -2 299 TSEK (-12 413)
· Kassalikviditeten uppgick till 282% (130)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 3 765 TEUR (2 084)

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 10 039 TSEK (25 507)
· Rörelseintäkter uppgick till 16 301 TSEK (23 903)
· Rörelseresultatet uppgick till -12 188 TSEK (-14 505)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -12 190 TSEK (-14 514)
· Kassaflödet uppgick till -7 150 TSEK (-21 098)
· Kassalikviditeten uppgick till 282% (130)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

· Order på beläggningssystem för radomer från HELLA Group
· Order på beläggningssystem för bränsleceller från Hyundai Motor Company

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Impact Coatings har haft en god orderingång för beläggningssystem under det första halvåret, ur ordersynpunkt den bästa starten på ett år i bolagets historia. Vår säljorganisation har hanterat coronapandemins utmaningar och stängt flertalet långt framskridna systemaffärer. Orderboken för system uppgår vid periodens slut till närmare 3,8 miljoner EUR.

Vi har vunnit viktiga ordrar inom strategiska affärsområden. Under andra kvartalet tecknade vi avtal med fordonskomponenttillverkaren HELLA för leverans av ett beläggningssystem för radomer, radartransparenta fordonsemblem, som ingår i säkerhetssystem för fordon. Det var den andra ordern inom radomsegmentet under året.

I juni beställde Hyundai Motor Company ett beläggningssystem för bränsleceller, ett resultat av det samarbetsavtal som tecknades under 2019, då Hyundai även blev ägare i bolaget. Etablering av ett lokalkontor i Sydkorea för utveckling och försäljning, även det en del av samarbetsavtalet, har förberetts i avvaktan på att reserestriktioner ska hävas. Under tiden har utvecklingsarbete tillsammans med Hyundai pågått på distans.

Utvecklingen av ett vätgassamhälle med bränsleceller har fått mycket medial uppmärksamhet under sommaren. Först antog Tyskland en aggressiv nationell vätgasstrategi, vilket följdes av en vätgasstrategi för hela EU, där EU-kommissionen uppskattar substantiella industriinvesteringar i förnybar väteproduktion. Även Sveriges regering har sent omsider beslutat att ta fram en färdplan för vätgas. I Sydkorea, där vår samarbetspartner Hyundai verkar, är mobilitet med vätgas en viktig del av ’Korea New Deal’, som president Moon Jae-in lagt fram för att investera landet ur coronakrisen. Hyundai har i samband med detta presenterat planer för utveckling av nästa generations mer hållbara bränsleceller och en aggressiv utrullning av både tunga och lätta bränslecellsfordon.

Bolagets resultat för första halvåret 2020 är något bättre än 2019 kopplat till kostnadsbesparingar, trots att omsättningen var lägre. Inget beläggningssystem skeppades under årets sex första månader i linje med orderutvecklingen 2019. Som jämförelse gjordes två systemleveranser första halvåret 2019.

Omsättningen för det andra kvartalet 2020 inkluderar en intäkt på 2 151 TSEK från en förskottsbetalning från China Hydrogen Energy, en systemorder från 2016 som Impact Coatings förklarade ogiltig 2018. I samband med ogiltigförklarandet meddelade bolaget att vi ämnar behålla depositionen för att täcka kostnader. Efter juridiskt klargörande har det tidigare skuldförda förskottet nu intäktsförts, ett positivt avslut på situationen.

Ytterligare en positiv händelse som rör Kina är att vi har tecknat avtal med den kinesiska teknik- och serviceleverantören NET att representera Impact Coatings i Kina för underhåll, first-line-support och distribution av förbrukningsmaterial och reservdelar. Lokal service på denna potentiellt betydande marknad är viktigt både för våra nuvarande kunder och för framtida försäljning. 

En stark orderbok för system trots COVID-19 gör att vi har haft full sysselsättning under första halvåret. Pandemin har hittills inte slagit på våra leveransprojekt, men fortsatta restriktioner under hösten kan påverka möjligheterna att installera hos kunderna enligt plan. Mindre störningar i materialflöden har hanterats och vi fortsätter att noga bevaka situationen. Som för många andra exportbolag försvårar COVID-19 försäljningsarbetet, vilket påverkar vår pipeline för kommande systemförsäljning. Även service- och beläggningsverksamheten påverkas till viss del av reserestriktioner och stängda fabriker hos våra kunder.

Kommande månader har vi fullt fokus på att tillverka och leverera beställda beläggningssystem och att intensifiera utvecklingsinsatserna med Hyundai och andra kunder. Förutsatt att världen öppnar upp finns också en fortsatt stor potential i vår försäljningspipeline och vi ser positivt på marknadsutvecklingen inom framför allt bränsleceller och metallisering på plast, inklusive radomer och andra fordonskomponeter. Vi förbereder oss för ett intensivt andra halvår.

Torbjörn Sandberg

 

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020, kl. 08:00 CEST.

———————————————————–