IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2019

2019-08-16

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 22 560 TSEK (2 612)
· Rörelseintäkter uppgick till 17 452 TSEK (2 648)
· Rörelseresultatet uppgick till -4 185 TSEK (-13 527)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -4 191 TSEK (-13 527)
· Kassaflödet uppgick till -12 413 TSEK (-11 698)
· Kassalikviditeten uppgick till 130% (284)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2 084 TEUR

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 25 507 TSEK (9 055)
· Rörelseintäkter uppgick till 23 903 TSEK (9 788)
· Rörelseresultatet uppgick till -14 505 TSEK (-19 628)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -14 514 TSEK (-19 647)
· Kassaflödet uppgick till -21 098 TSEK (-15 464)
· Kassalikviditeten uppgick till 130% (284)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

· Leverans av beläggningssystem till Henan Yuqing Power Co., Ltd.
· Leverans av beläggningssystem till schweizisk klocktillverkare
· Årsstämma genomförd den 15 maj

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Skeppning av beläggningssystem till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.

VD-KOMMENTAR

Andra kvartalet 2019 visar att Impact Coatings är på rätt väg. Som VD är det glädjande att senaste årets fokuserade strategi och effektivisering av verksamheten nu börjar bära frukt. Vi ser att segmenten FC (bränsleceller) och D/M/R (dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar) båda bidrar till såväl system- som tjänsteintäkter.

Nettoomsättningen för andra kvartalet är bättre än för hela 2018. Systemförsäljningen fortsätter att variera från kvartal till kvartal, men jämfört med tidigare år så är trenden positiv. Vi ser även ett kontinuerligt förbättrat flöde av intäkter från beläggningstjänster och eftermarknadsförsäljning hjälper till att stabilisera verksamheten.

Sedan förra sommaren använder vi vårt system för bränsleceller inom beläggningsverksamheten. Både beläggningstjänster och utvecklingsuppdrag visar att våra tekniklösningar inom området är i framkant. Vi ser även att elektrifiering inom transportsektorn går snabbt, vilket driver på utvecklingen både för batterier och bränsleceller. I april genomförde vi den första systemleveransen till en bränslecellskund. Maskinen installerades i Henan-provinsen i Kina och kunden, Henan Yuqing Power Co., Ltd., integrerar nu vår Ceramic MAXPHASE™-beläggning i produktionen av bipolära plattor för bränsleceller till järnvägssektorn.

Tre av fem systemordrar sedan halvårsskiftet 2018 har kommit från återkommande systemkunder, alla inom segmenten D/M/R. En av de återkommande kunderna är den schweiziske klocktillverkare som i april fick sitt andra beläggningssystem från Impact Coatings. Vi fortsätter att förvalta de existerande kundrelationerna och intensifierar och breddar nu samtidigt marknadsbearbetningen inom D/M/R-segmenten, med den klara målsättningen att öka systemförsäljningen.

Som VD är jag stolt att motta kundernas uttalade tillfredställelse med Impact Coatings professionalism i samband med första halvårets systemleveranser. Nu under augusti är ytterligare ett beläggningssystem på väg till Kina, till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd., och installationsteamet gör sina sista reseförberedelser.

Vi har en bra pipeline med potentiella kunder som bestyrker vår uppfattning att vi har ett attraktivt erbjudande av beläggningssystem och tjänster samt rätt kundfokus.

Årsstämman 2019 hölls i Linköping den 15 maj. För mig var det en första chans att träffa många av Impact Coatings engagerade aktieägare. Jag och styrelsen tackar för ägarnas förtroende och ser fram emot att fortsätta driva bolagets utveckling framåt.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Andra kvartalet 2019

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 22 560 TSEK (2 612) och inkluderar leveransen av två beläggningssystem. Rörelseintäkterna uppgick till 17 452 TSEK (2 648). Under 2019 och framåt redovisas intäkter för beläggningssystem som nettoomsättning normalt vid leverans till kund.

Rörelsekostnaderna ökade till -21 636 TSEK (-16 175). Ökningen härleds till råvaror till de två beläggningssystemen, samt till högre personalkostnader och högre avskrivningar, vilket reflekterar investeringar som Impact Coatings gjort för att utvecklas som industriellt bolag. Finansnettot blev -6 TSEK (1). Resultatet blev -4 191 TSEK (-13 527).

Under 2018 meddelade vi att ett beläggningssystem hade omklassificerats från resultatet till lagertillgång till ett värde av 7 956 TSEK efter ogiltigförklarade ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology. Lagervärdet motsvarade tillverkningskostnaderna inklusive material och arbete, men innehöll inte någon vinst eller kostnader för kundspecifika anpassningar till Henan Yuqing Power Co., Ltd.

Under andra kvartalet 2019 har vi redovisat en intäkt om 12 320 TSEK för leveransen till Henan Yuqing Power Co., Ltd. Vinsten på projektet blev lägre än den förväntade vinsten från en ordinarie försäljning av beläggningssystem, huvudsakligen eftersom maskinens lagervärde om 7 956 TSEK innehöll aktiverade kostnader för egen räkning från 2016 och 2017.

Första halvåret 2019

Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 25 507 TSEK och ökade jämfört med föregående år (9 055). Rörelseintäkterna uppgick till 23 903 TSEK (9 788).

Rörelsekostnaderna ökade till -38 408 TSEK (-29 417). Ökningen härleds till råvaror till de två levererade beläggningssystemen, samt högre personalkostnader och högre avskrivningar. Finansnettot blev -9 TSEK (-19). Resultatet blev -14 514 TSEK (-19 647).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare finansiella rapporter, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25 571 TSEK (49 922). Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0). Kassalikviditeten uppgick till 130% (284).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 2019 uppgick till -20 926 TSEK (-15 394). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -172 TSEK (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-70). Totalt kassaflöde för perioden var -21 098 TSEK (-15 464).

Kassaflödet under det tredje kvartalet förväntas bli högre än under det andra kvartalet. Slutbetalningen från Henan Yuqing Power Co., Ltd. och från den schweiziska klocktillverkaren är planerade till efter periodens slut och kommer således att redovisas under tredje kvartalet.

Impact Coatings har erhållit en Irrevocable Letter of Credit motsvarande 40% av ordervärdet till den börsnoterade koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd., vars inlösen förväntas påverka kassaflödet positivt under tredje kvartalet.

Den finansiella ställningen och likviditeten är goda då bolaget har den likviditet som behövs för att fortsätta verksamheten enligt plan.

Orderbok beläggningssystem

Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 2 084 TEUR. Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under perioden levererade och installerade bolaget två beläggningssystem. I båda fallen offentliggjordes beställningarna i september 2018 med planerade leveranser under första halvåret 2019.

Ett beläggningssystem av typen INLINECOATER™FC, dedikerat för beläggning av bränslecellsplattor, levererades till Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina). Kunden, som betalade 80% av ordervärdet i förskott i samband med orderläggning, ska initialt använda systemet för bränsleceller inom järnvägssektorn. Systemtypen lanserades under 2018 och Impact Coatings använder den sedan förra året i produktionen av bränslecellsbeläggningar. Henan Yuqing-affären innebär den första systemleveransen till kund för bränslecellsapplikationer.

En andra systemleverans genomfördes till en välkänd schweizisk klocktillverkare, som hade beställt en INLINECOATER™D för dekorativa beläggningar. Kunden integrerar därmed sitt andra beläggningssystem från Impact Coatings i sin produktion av klockkomponenter, där det första systemet levererades 2017.

Impact Coatings ställde i april, liksom varje år sedan 2014, ut på världens största industrimässa Hannover Messe. Grupputställningen H2+FC under Hannover Messe är årets viktigaste träffpunkt för den europeiska bränslecellsindustrin, ett bra tillfälle att positionera Impact Coatings och detta år att introducera företagets delvis nya organisation. Bolaget deltog även på vätgas- och bränslecellskonferensen f-cell + HFC i Vancouver, Kanada, i slutet av maj.

Årsstämma hölls i Linköping den 15 maj. På stämman omvaldes sittande styrelse: Mark Shay, Tanja Vainio, Lars-Gunnar Skötte, Jan-Eric Sundgren och Christian Sahlén. Mark Shay valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören Torbjörn Sandberg. Ansvarsfrihet beviljades inte för tidigare verkställande direktören Henrik Ljungcrantz.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

I början av augusti skeppades ett beläggningssystem till Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. (Kina). Ordern offentliggjordes via ett pressmeddelande den 4 februari 2019.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport tredje kvartalet 2019              25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019                       14 februari 2020

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019, kl. 08:00 CEST.

——————————————–