IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2018

2018-08-17

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET  2018

· Rörelseintäkter uppgick till 2 648 TSEK (2 783)
· Rörelseresultatet uppgick till -13 528 TSEK (-13 998)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -13 527 TSEK (-14 403)
· Kassaflödet uppgick till -11 698 TSEK (3 937)
· Soliditeten uppgick till 77,9% (77,6)

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 9 788 TSEK (21 234)
· Rörelseresultatet uppgick till -19 628 TSEK (-14 402)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -19 647 TSEK (-14 408)
· Kassaflödet uppgick till -15 464 (-8 222)
· Soliditeten uppgick till 77,9% (77,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2018

· Nya styrelseledamöter valdes in på årsstämman
· Ny tillförordnad VD, Torbjörn Sandberg
· Leverans av beläggningsmaskin till Xin Point (Kina)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Maskinorder från Varioplast (Tyskland)
· Ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology bedöms ej längre giltiga efter grundlig undersökning
· Tidigare VD avskedas efter preliminärt resultat av oberoende utredning

VD-KOMMENTAR

I slutet på maj tillträdde jag som tillförordnad VD för Impact Coatings. Under de dryga två månader som gått har jag stärkts i min uppfattning att bolaget har mycket goda förutsättningar att etablera sig som en ledande leverantör av beläggningar för bränsleceller, reflektorer och exklusiva konsumentprodukter. Jag är mycket imponerad över den kompetens, energi och framåtanda som Impact Coatings personal besitter.

Det är tydligt att våra kunder är nöjda med vårt erbjudande och oss som bolag. Det tyska företaget Varioplast har efter periodens slut beställt ytterligare en beläggningsmaskin från oss, och i slutet av kvartalet levererades en beläggningsmaskin till Xin Point i södra Kina, i båda fallen resultat av flerårig utvärdering av vår produktionslösning för metallisering på plast.

Samtidigt kan konstateras att det kommer krävas bättre kommersiella processer och effektivare organisation för att över tid öka värdeskapandet. Som en del av detta genomförs en genomlysning av bolagets kunder, samarbetspartners och underleverantörer.

I samband med mitt tillträde genomfördes en förutsättningslös genomlysning av bolaget för att identifiera såväl styrkor som utvecklingsområden. Givet att det funnits två större ordrar från Kina som vid ett flertal tillfällen försenats var det nödvändigt att göra en särskild utredning kring deras status. Slutsatsen blev att de inte längre kan anses vara giltiga, eftersom kunderna inte kunnat påvisa när betalning skulle kunna ske. I ett av fallen hade en deposition erlagts, och denna kommer inte att återbetalas. Situationen med de två ordrarna är i allra högsta grad beklaglig, och en tydlig signal till bolaget kring vikten av riskbedömning och kommersiell disciplin som vi kommer ta med oss i framtida förhandlingar.

Vi möter ett stort intresse för vårt erbjudande inom Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar. Vi bedömer att potentialen på kort och medellång sikt är hög inom detta segment, och att det är den snabbaste vägen till lönsamhet. Vi kommer därför att lägga ytterligare resurser på detta område för att kunna kapitalisera på möjligheterna.

Vi kommer att fortsätta jobba strategiskt med bränsleceller med fokus på de branschledande bolagen inom bränslecellsindustrin, biltillverkarna och de leverantörer som biltillverkarna har valt att satsa på. Vi kommer däremot inte att arbeta med bolag som saknar långsiktig finansiering, har en påtagligt hög kommersiell riskprofil, eller på annat vis inte kan ses som en strategisk framtida kund eller affärspartner.

Förnyad kontakt på ledningsnivå har initierats med Optorun (Japan), som vi har distributions- och leverantörsavtal med, för att utvärdera den framtida affärspotentialen. Tidigare kommunicerad försäljningsprognos kopplad till avtalen utvärderas.

Impact Coatings är ett bolag med stor potential, och vi kommer att långsiktigt jobba hårt, strukturerat och målmedvetet för att växa och bli lönsamma. För att lyckas med detta så kommer vi att göra allt som krävs för att kunna rekrytera medarbetare som har samma kapacitet och professionalism som den personal vi har idag.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Andra kvartalet 2018

Bolagets intäkter för det andra kvartalet uppgick till 2 648 TSEK (2 783) och rörelseresultatet blev -13 258 TSEK (-13 998). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -12 717 TSEK (-13 493). Resultatet före skatt uppgick till -13 527 TSEK (-14 403). Kassaflödet uppgick till -11 698 TSEK (3 937).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -11 698 TSEK (3 937).

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-1 340).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (0). Totalt kassaflöde för perioden var -11 698 TSEK (-3 937).

Under perioden har omvärdering av värdet på en maskin under tillverkning samt del av lager av råvaror och förnödenheter ägt rum. Nettoeffekten av omvärderingen har belastat periodens resultat med -2 780 TSEK.

Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett.

Första halvåret 2018

Rörelseintäkterna under perioden januari-juni uppgick till 9 788 TSEK (21 234). Bruttomarginalen uppgick till 4 097 TSEK, 41,9% ( 3 352, 15,8%). Rörelsekostnaderna uppgick till -29 416 TSEK (-35 636). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -18 004 TSEK (-13 498). Resultatet före skatt uppgick till -19 647 TSEK (-14 408). Kassaflödet uppgick till -15 464 TSEK (-8 222).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -15 394 TSEK (-6 882).

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (-1 340).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK (0). Totalt kassaflöde för perioden var -15 464 TSEK (-8 222).

Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49 922 TSEK (13 925).

Soliditeten uppgick till 77,9% (77,6).

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Årsstämma hölls i Linköping den 17 maj. På stämman valdes tre nya ledamöter till bolagets styrelse, Mark H. Shay (Ordförande), Tanja Vainio och Lars-Gunnar Skötte, och två ledamöter omvaldes, Jan-Eric Sundgren och Christian Sahlén.

I syfte att göra bolaget finansiellt självförsörjande valde styrelsen att den 27 maj byta ut bolagets VD och tillika medgrundare Henrik Ljungcrantz. Till ny tillförordnad VD utsågs Torbjörn Sandberg med meriter som både börs-VD och VD för privatägda teknikbolag. Arbetet med att hitta en ny ordinarie VD har påbörjats med målsättning att tillsätta posten under innevarande år.

Under juni levererades enligt plan en INLINECOATER™M till den kinesiska tillverkaren av fordonskomponenter Xin Point. Beläggningsmaskinen som beställdes i oktober 2017 ska användas för dekorativa plastdetaljer. Kunden har genomfört betalning vid leverans i enlighet med avtalet. Slutacceptans och slutbetalning sker efter genomförd installation.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter periodens slut har Varioplast GmbH (Tyskland) beställt en beläggningsmaskin av typen INLINECOATER™M. Varioplast använder sedan 2013 beläggningsutrustning från Impact Coatings för metallisering av plastkomponenter till fordonsindustrin, vilket är avsikten också med den nya maskinen.

Under överseende av Impact Coatings nya ledning har en undersökning genomförts angående tidigare kommunicerade ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology. Undersökningen har kommit fram till att sannolikheten för att kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga. Detta meddelades i ett pressmeddelande den 12 juli.

Den 24 juli meddelades att tidigare VD:n Henrik Ljungcrantz avskedats med omedelbar verkan och utan ytterligare avgångsvederlag. Anledningen var en pågående utredning av PWC, på uppdrag av styrelsen, som indikerar att Henrik Ljungcrantz brutit mot regler för återbetalning av utgifter under flera år. Styrelsen kommer att lämna över den slutliga utredningsrapporten, som förväntas under september 2018, till Ekobrottsmyndigheten samt kommer att kalla till extra bolagsstämma för att ersätta bolagets revisor.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Impact Coatings styrelse har tillsammans med ledningen sedan stämman i maj gjort en uppdatering av bolagets strategi. Den nya inriktningen kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

1. Impact Coatings ska bygga en lönsam och långsiktigt hållbar affär kring Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar (D/M/R), där bolaget har ett tydligt erbjudande och konkurrensfördelar. Bolaget har nöjda kunder, varav flera återkommande, och god relation mellan pris och kostnader, vilket innebär att styrelsen och ledningen bedömer att marginaler som hjälper bolaget att bli självfinansierande kan uppnås.

2. Segmentet Bränsleceller (FC) har en betydande tillväxtpotential, viken ska exploateras genom att nyttja de unika värdena i Impact Coatings teknologi. Bolaget ska fokusera sina försäljningsaktiviteter mot en begränsad skara ledare inom bränslecellsindustrin.

3. Produktionskapacitet, slutmontering och test ska utvecklas internt för att bygga kunskap och behålla marginaler.

Den uppdaterade strategin kommer att presenteras i mer detalj via en webcast under september. En separat kallelse kommer att publiceras de närmaste veckorna.

Den interna beläggningsverksamheten ökar i betydelse, både vad gäller beläggningstjänster och kundprover. Orderingång och förfrågningar kring beläggning av bränslecellsplattor ökar. För att möta efterfrågan har en av de INLINECOATER FC-maskiner som initialt byggdes för leverans till Kina flyttats över till beläggningsverksamheten.

Den beläggningsmaskin som utvecklats inom EuroStar Pro-FC-programmet fortsätter att optimeras i Impact Coatings lokaler och ska flyttas till Borit NV (Belgien) vid en senare bestämd tidpunkt.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

I och med övergången till serieproduktion kommer intäkter och resultat från försäljning av PVD-maskiner att redovisas vid leverans till kunden.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Webcast om strategin:                                   September 2018 (datum ej fastlagt)
Delårsrapport för tredje kvartalet 2018:         26 oktober 2018
Bokslutskommuniké för 2018:                       15 februari 2019                   

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76, E-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Anders Nilsson, CFO
Tel: 0702-59 28 76, E-mail: anders.nilsson@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018, kl. 08:00 CET.

——————————————————————