IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2016

2016-08-19

• Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 5 287 TSEK (7 842 TSEK)
• Resultatet blev -2 836 TSEK (-4 746 TSEK)
• Kassaflödet för perioden uppgick till 22 655 TSEK (-2 606 TSEK)
• Soliditeten var 89,9% (57,6%)
• Slutleverans av två InlineCoater™ 500
• Slutleverans av en InlineCoater™ 300
• Ceramic MaxPhase™-beläggning för flödesplattor till bränsleceller har godkänts efter utvärdering av en östasiatisk biltillverkare.
• Påbörjar organisatorisk förändring för att möta fordonsindustrins krav på leverantörer.

ALLMÄNT

Bolagets intäkter för perioden uppgick till 5 287 TSEK (7 842 TSEK) och resultatet blev -2 836 TSEK (-4 746 TSEK). Kassaflödet för perioden blev 22 655 TSEK (-2 606 TSEK) vilket till största delen beror på nyemission genomförd i skiftet kvartal ett och två. Soliditeten var vid periodens slut 89,9% (57,6%)

Verksamheten vid Impact Coatings har under årets andra kvartal fokuserats på leverans och installation av två InlineCoater™ 500 till tyska kunder. Dessa tvillingmaskiner är nu i full och störningsfri drift och vi har erhållit positiv feedback från båda kunderna. Slutleverans har även skett av en InlineCoater™ 300 till kund.

Fördröjda avslut av pågående systemförsäljning har medfört att resultatet för kvartalet är sämre än förväntat. Två av dessa har utmynnat i olika typer av avtal efter periodens slut.

Merförsäljning till befintliga kunder, legoproduktion för bränsleceller och pågående projektverksamhet har samtidigt överträffat förväntningarna.

Impact Coatings har nu en unik möjlighet att befästa sin position inom området bränsleceller för fordonsmarknaden både avseende beläggnings- och produktionsteknologi. Vi har redan framgångsrikt brutit oss in på marknaden och levererar beläggningar på flödesplattor för bränsleceller till ett flertal av världens stora bilproducenter eller kluster.

För att behålla och förstärka denna roll över tid krävs en målmedveten förändring av bolaget. Vi har tidigare annonserat en omorganisation, vilken bara utgör en av komponenterna i förändringsarbetet.

Till detta skall läggas en ny ledningsstruktur, integrerade kvalitetsrutiner (ISO/TS 16949), en ny generation av komponentiserade och produktionsoptimerade InlineCoater-system, vassare legoproduktion samt en spetsigare och mer målgruppsanpassad marknadsföring.

I och med att produktionsvolymen av flödesplattor avsedda för bränslecellsmarknaden beräknas att växa och en kommersialisering närmar sig, ökar fokus på optimerad produktion för bolaget.

För att kunna utgöra en accepterad producent till bilindustrin arbetar Impact Coatings med att bygga upp rutiner för att på ett strukturerat och kontrollerat sätt kunna öka produktionen av belagda flödesplattor. En av hörnstenarna i detta innebär certifiering enligt ISO/TS 16949.

Tillsammans kommer dessa delar att skapa nödvändiga förutsättningar att ännu effektivare möta kundernas behov och krav. Vi säkerställer också att en framtida produktion av beläggningssystem vid behov skall kunna ligga närmare nya marknader, både i öster och väster. Att marknaden för PVD-beläggning på något sätt skulle plana ut ser vi inte. Framför allt nu när miljöargument, t.ex. begränsningar i användningen av sexvärt krom, på allvar börjar reglera alternativa tekniker för beläggning.

FLÖDESPLATTOR TILL BRÄNSLECELLER

Under andra kvartalet 2016 har bolaget fortsatt producera ytbeläggning av flödesplattor till bränsleceller. Produktion till den biltillverkaren inom premiumsegmentet som 2015 valde Ceramic MaxPhase™ fortgår enligt plan och kommer att vara levererad enligt avtal i början av Q4.

Bolaget har fått en förfrågan om legoproduktion från ytterligare en biltillverkare, nu från den kund som godkänt Ceramic MaxPhase™ för sin nästa bränslecellsbil. Förhandling om volymer och pris pågår.

Asiatiska, speciellt kinesiska, biltillverkare har visat ökat intresset för Impact Coatings beläggningar. Detta bedömer vi vara kopplat till att Kina i sin nya 5-årsplan fokuserar på fordon med ren energiförsörjning. Under perioden har Ceramic MaxPhase™ valts ut för mer kvalificerad testning hos ytterligare en asiatisk biltillverkare, samtidigt som initiala tester och förfrågningar har ökat från andra.

Flera aktörer på den asiatiska marknaden håller på att bygga produktionsanläggningar där beläggningssystem av bränslecellsplattor utgör en nödvändig komponent. Bolaget har under våren inlett affärskontakter med flera av dessa aktörer.

Projektet att leverera Ceramic MaxPhase™-beläggningar till Borits kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien fortgår. Projektet är betydelsefullt för att utveckla InlineCoater™ FC, vilken kommer att bli en viktig del i bolagets produkterbjudande till bränslecellsmarknaden.

ELEKTRISKA KONTAKTER

Utfallsprov har levererats för Ultra MaxPhase™, vilken är en dyrare och mer högpresterande kontaktbeläggning. Kunderna efterfrågar en beläggning som klarar av tuffa miljöer, särskilt för handhållen elektronik som exponeras för svett. Detta elektroniksegment har ökat och därmed också krav på prestanda. Dagens pläterade guldbeläggningar anses inte vara tillräckligt bra. Resultaten av tester med Ultra MaxPhase™ har hittills varit lovande och parterna har påbörjat diskussion om volymproduktion.

Samarbetet med kontaktdonstillverkaren FCI Electronics fortlöper men har ännu inte resulterat i några affärsavslut med FCI:s kunder. Den långsamma affärsutvecklingen är en motgång och har medfört att förväntningarna inom Silver MaxPhase™ har tonats ner under perioden.

SYSTEM

Under perioden slutlevererades de tre InlineCoater-systemen som beställdes under 2015. Förbättringar och processutveckling som gjorts i samband med dessa leveranser förstärker bolagets framtida kunderbjudande.

Ingen ny systemorder erhölls under perioden. Ett antal mogna affärsmöjligheter bedöms ha goda förutsättningar att generera systembeställningar under andra halvan av 2016.

En allt tydligare trend är att de affärer som når avtalsläge bygger på möjligheten att flytta ytbehandlingen närmare komponenttillverkningen. De potentiella kunderna utgör i allt högre utsträckning företag som vill insourca ytbeläggningen, synkronisera den med bearbetningsmoment före och efter, eller att skapa helt automatiserade och fullintegrerade produktionsflöden inkluderande ytbeläggning. Hos dessa kunder har Impact Coatings starka konkurrensfördelar genom konceptet Lean PVD™.

LACKERING AV PVD-BELAGD PLAST

Konceptet med en kompakt och integrerbar lackeringsenhet, kallad SprayCoater, provlanserades redan 2014 och har under en längre tid diskuterats med ett antal utvalda kunder. Lackeringsteknik ligger utanför Impact Coatings kärnverksamhet, men utgör likväl ett affärsfrämjande komplement till PlastiCoater-systemet för metallisering av plast. I praktiken har utvecklingen gått på sparlåga i väntan på extern kundfinansiering och har allokerat ett minimum av bolagets utvecklingsresurser.

Torsten Rosell, en av Impact Coatings grundare och som under sommaren lämnat bolaget, har sedan 2014 varit huvudansvarig för kunskapsutvecklingen av SprayCoater-konceptet. Han startar nu ett nytt företag för kommersialisering av lackeringsteknik och ett avtal har därför tecknats mellan Impact Coatings och det nya bolaget.

I en uppgörelse övertar det nya företaget ett begagnat lackeringssystem som Impact Coatings införskaffade 2014 för att utveckla till en SprayCoater-prototyp. Så blev inte fallet och utrustningen direktavskrevs och har varken tagits i produktion eller vidareutvecklats. Avtalet ger Impact Coatings rätt att marknadsföra och sälja en integrerad lackeringslösning när ett sådant koncept är färdigutvecklat. Inga åtaganden från Impact Coatings sida finns i avtalet.

Det är vår bedömning att en fokuserad satsning från ett dedikerat bolag med en kunnig entreprenör snabbt kan leda fram till en kundefterfrågad produkt. En lösning som tillsammans med Impact Coatings beläggningssystem kommer att utgöra ett koncept med stor marknadspotential.

Bolagets marknadserbjudande kompletteras således med ett koncept som vi i dagsläget inte skulle prioritera att utveckla med egna resurser.

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD

Impact Coatings deltog i april på Hydrogen+Fuel Cells+Batteries, västvärldens största bränslecellsmässa, i samband med årets Hannovermässa. Jämfört med tidigare upplevdes i år ett markant ökat intresse för Impact Coatings beläggningslösningar för bränslecellsplattor. Bolagets beläggningar intar mer och mer rollen som det ledande valet.

Bolaget deltog också med montrar och förevisade en PlastiCoater™ 200 för metallisering på plast på två mässor under våren, på Plastteknik Nordic i Malmö i april och på Automotive Interiors Expo i Stuttgart in maj/juni.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter kvartalets slut har en systemorder avseende en InlineCoater™ 400 tecknats med en schweizisk klocktillverkare. Denna order består delvis av en renoverad maskin som tidigare använts för Impact Coatings legotillverkning. Ordern innebär ännu en inbrytning på en delvis konservativ marknad för dekorativ beläggning av assessorer som glasögon och smycken. Och nu också klockor.

Impact Coatings ingick i juli ett konsortieavtal kring produktionslösning för en nykonstruerad belysningsramp för arbetsfordon. Kunden är TYRI, en stark global leverantör inom arbetsbelysning. I leveranskonsortiet ingår Impact Coatings tillsammans med Prototal PDS och Mecdon. Merparten av produktionen kommer att ske hos plasttillverkaren Prototal PDS, vars kapacitet för tillverkning av metalliserade plastdetaljer därmed kommer att öka. Initialt ingår en PlastiCoater™ i lösningen men vi bedömer att det finns potential för fler systemleveranser över tid.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2016-08-19

Göran Felldin
VD

Nästa rapporttillfälle är 28 oktober 2016.

Kontaktperson hos Impact Coatings:
Göran Felldin, VD
0708-35 91 40
goran.felldin@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

————————————————


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.