IMPACT COATINGS AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2005-02-15

- Aktien handlas på Nya Marknaden från och med den 19 november 2004
- Nyemission om totalt 14,0 mkr genomfördes under oktober-november 2004
- Nettoomsättning för helåret uppgick till 3.532 tkr (4.096 tkr)
- Årets resultat efter skatt blev 315 tkr (-764 tkr)
- Årets rörelseresultat blev -687 tkr ( -149 tkr)
- Nettoresultat per aktie blev 0,11 kr (-0,53 kr)
- Soliditeten uppgick 2004-12-31 till 69,9% (14,2%)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.