Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

2024-02-16

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-12,4)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 0,6 MSEK (-12,4) [2]
 • Kassaflödet uppgick till -17,6 MSEK (-21,4)
 • Nettokassa vid periodens slut uppgick till 119,8 MSEK (61,4)
 • Kassalikviditeten uppgick till 200% (201)
 • Orderbok beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 4,7 MSEK (21,1)
 • Orderbok beläggningstjänster, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 1,0 MSEK [1]
 • Orderbok beläggningstjänster, inklusive metaller för elektrolys, uppgick till 1,0 MSEK [1]

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,4 MSEK (32,0)
 • Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 88,8 MSEK (30,7) [1]
 • Rörelseintäkter uppgick till 89,0 MSEK (57,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -33,9 MSEK (-47,0)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -32,0 MSEK (-47,0) [3]
 • Kassaflödet uppgick till 60,5 MSEK (-68,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023 [4]

 • Femårigt hyresavtal inom vågledarantenner med Waveland Technology avseende produktionslina för Coating Services i Kina
 • Lägre aktivitet än förväntat för Coating Services, försenade ordrar inom elektrolys

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT [4]

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden

[1] Metaller för elektrolys faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte resultatet.
[2] Resultat efter finansiella poster i Q4 innehåller engångseffekt om 4,0 MSEK.
[3] Inkluderar avgångsvederlag för avgående VD med 3,0 MSEK.
[4] Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.


VD-KOMMENTAR
Nytt omsättningsrekord för helåret 2023 – fortsatt fokus på lönsamhet

Det är med stor entusiasm och stolthet vi summerar det fjärde kvartalet med ett nytt omsättningsrekord för helåret 2023. Hela teamet har arbetat hårt och vi har nått flera viktiga milstolpar under året, samtidigt är vi ödmjuka för att vi har mycket arbete kvar för att uppnå lönsam tillväxt.

Bolagets riktning framåt är tydlig, vi ska stärka vår position som en marknadsledande aktör inom elektrolysbeläggningar för grön vätgas samtidigt som vi fortsätter nyttja styrkan i vår PVD-beläggningstekniks breda användningsområde, till exempel inom fordonsapplikationer.

Fortsatt stark tillväxt under fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalet avslutade ett framgångsrikt år för Impact Coatings. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 98 MSEK (32). Exklusive metaller för elektrolys, uppgick nettoomsättningen till 89 MSEK (31). En avgörande framgångsfaktor för det senaste årets utveckling har varit vår kombination av Coating Services och en kontinuitet i systemförsäljningen. Genom att lyssna på kunderna har vi anpassat oss till marknadens behov, vilket Coating Services är ett tydligt exempel på.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 38 MSEK (17), exklusive metaller för elektrolys. Kvartalet påverkades starkt av att vi framgångsrikt levererade två beläggningssystem i slutet av året. Det ena systemet var vår första leverans av en INLINECOATER™ IC2000, och levererades till en bränslecellskund i Kina. Den andra leveransen skedde till en europeisk kund inom metallisering för säkerhetsfunktioner till fordon.

Coating Services fortsätter att utvecklas positivt trots en lägre tillväxttakt än förväntat inom vårt Coating Service Center i Linköping under kvartalet, huvudsakligen påverkat av försenade ordrar inom beläggningar för elektrolys. Vi förväntar oss dock fortfarande planerade volymer och ser fram emot att återuppta full produktionskapacitet. Likt föregående kvartal är det vätgassegmentet som drivit försäljningen inom Coating Services, där beläggningar för både elektrolys och bränsleceller bidrar till den positiva utvecklingen. Vi etablerar även en allt starkare närvaro på den asiatiska marknaden genom vårt Coating Service Center i Shanghai. Närhet till kunderna gör att vi proaktivt och effektivt kan utvecklas som del av den högaktiva bränslecellsmarknaden i Kina.

Eftermarknaden är fortsatt ett prioriterat affärsområde och vi undersöker för närvarande flera utvecklingsmöjligheter bland annat kopplat till uppkopplade system med potential för fler återkommande intäktsflöden. Arbetet är fortfarande i utvecklingsstadiet och vi ser fram emot att kunna berätta mer om arbetet framöver.

Vi redovisar resultat efter finansiella poster på 0,6 MSEK för det fjärde kvartalet tack vare stark försäljning, men även på grund av engångseffekter som uppgår till 4,0 MSEK, bland annat aktivering av utvecklingskostnader för Premium FC-beläggningen för bränsleceller i tunga fordon som lanserades under det tredje kvartalet. 

Försäljningsutveckling
Vi går in i 2024 med en svag orderbok men en stark försäljningspipeline i termer av antal nya leads och aktiva kunddialoger. Just hemkommen från besök i våra prioriterade tillväxtmarknader är jag både inspirerad och övertygad om den utvecklingsresa vi har framför oss. Under dessa besök har vi fått bekräftelse på den ökande potentialen vi ser inom vätgasmarknaden. Tillsammans med våra regionala säljchefer i Europa, Asien och Nordamerika har vi besökt både befintliga och potentiella kunder. Något som vi då har fått bekräftelse på är att vår modell att både erbjuda beläggningstjänster och maskinförsäljning är tilltalande för våra potentiella kunder. En annan iakttagelse kring marknaden i Kina är att det finns fortsatt god potential till merförsäljning hos befintliga kunder.

På den asiatiska marknaden i övrigt har det Joint Development Agreement som har funnits med Hyundai inte förlängts för 2024, då vi önskar gå över mot en mer kommersiell relation med fokus mot leverans snarare än utveckling.

Temporära svängningar inom beläggning för elektrolys fortsätter att speglas i orderboken. Det är viktigt att notera att våra tjänster inom Coating Services är särskilt utformade för att ge kunderna möjlighet att anpassa sig till föränderliga förhållanden. Vår affärsmodell som innebär att vi kan leverera beläggningstjänster, system för beläggning eller kombinationer av dessa, allt utifrån kundens behov, gör att vi kan erbjuda flexibilitet och hållbarhet även i en volatil marknad.

Nya kunder i instegsaffären
Medvetna om våra relativt långa säljcykler, betraktar vi varje ny kund som ett viktigt steg mot långsiktig framgång och vi välkomnade flera nya kunder under det fjärde kvartalet. För att nämna ett par ligger avtalet vi tecknade med Waveland, en kinesisk uppstickare inom vågledarantenner, i slutet av året helt i linje med vårt fokuserade applikationsområde metallisering. Metallisering av plast och dess tillämpningar inom fordonssäkerhet är ett område där vi ser stor potential att fortsätta utveckla affären framåt. Förutom flera ordrar av tester och testserier inom elektrolys och bränsleceller skulle jag också vilja lyfta en mindre order inom Coating Services med en spännande aktör inom bränsleceller för flygplan. Vår erfarenhet och expertis inom elektrolysbeläggningar möjliggör ytterligare kliv inom högpresterande bränslecellsbeläggningar för att tillsammans klara kraven för vätgasdrivna flygplan.

Standardisering för ökat kundvärde
Det senaste året har präglats av investeringar för att positionera Impact Coatings på beläggningsmarknaden för vätgas, internationell expansion och utveckling av våra Coating Service Centers. Vi kan konstatera att vi lyckosamt exekverat på utstakad plan för att ytterligare möjliggöra effektivisering och expandering av verksamheten.

Parallellt arbetar vi fortsatt med utveckling av våra tekniklösningar och det vi kallat industrialisering av verksamheten. Den gemensamma kraftsamlingen vi gjorde för att leverera ut de systemordrar vi hade i orderböckerna i slutet av året skapar förutsättningar för att ta nästa steg mot en mer standardiserad produktion av system. Vi har nu lagt grunden för den taktiska förändringen att producera maskiner mot kvalificerade marknadsprognoser snarare än att reagera på inkommande order. Genom standardisering och volyminköp ser vi en betydande möjlighet att sänka kostnaderna för ingående material, samtidigt som vi kommer kunna möta efterfrågan från kunder om snabbare leveranser på våra system och kortar därmed ledtiderna från cirka ett år till några månader.

Framtidsutsikter
Det här är det första kvartalet jag summerar som vd sedan jag klev in i rollen den 1 oktober. Jag känner stolthet över våra medarbetares drivkraft och prestationer under det gånga året. Tack vare en smidig övergång från min föregångare Torbjörn Sandberg Kanon har vi kunnat fortsätta med full fart framåt och tagit flera viktiga steg i att komma närmre våra kunder, stärka försäljningsfokuset i organisationen och effektivisera verksamheten.

Att vi i och med organisationsförändringen under det fjärde kvartalet nu fyllt viktiga roller och antagit en ny koncernledning som speglar våra operativa verksamheter ger inte bara långsiktig stabilitet i bolaget utan innebär också en klar inriktning mot ökad fokus på försäljning och produktutveckling.

Vi har flera milstolpar att se fram emot det kommande året. Högt på agendan står flytten och utvecklingen av vårt Coating Service Center och huvudkontor i Linköping, samt att ta vårt tredje planerade Coating Service Center i New York i drift. Vi strävar också efter att fortsätta stärka organisationen och ser fram emot att påbörja skiftet från reaktiv till proaktiv produktion av våra system vilket kommer möjliggöra snabbare och mer effektiva leveranser – och i förlängningen ett ökat värde för våra kunder.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, partners, kunder och aktieägare som varit en del av Impact Coatings utveckling under 2023. Tillsammans fortsätter vi stärka bolagets position som marknadsledande inom elektrolysbeläggningar och som en långsiktig strategisk partner till våra kunder.

Jonas Nilsson, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.