Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2021

2022-02-11

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)
 • Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) 
 • Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)
 • Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -32 092 TSEK (-22 975)
 • Kassaflödet uppgick till 79 835 TSEK (-29 153)
 • Kassalikviditeten uppgick till 1 124% (343)
 • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 0 TEUR (1 645)
 • Ingen utdelning föreslås

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 642 TSEK (20 044)
 • Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 347 TSEK (8 929) 
 • Rörelseintäkter uppgick till 25 055 TSEK (29 078)
 • Rörelseresultatet uppgick till -187 TSEK (-5 243)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -188 TSEK (-5 246)
 • Kassaflödet uppgick till -8 602 TSEK (-6 553)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Inga väsentliga händelser1) inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Inga väsentliga händelser1) inträffade efter periodens slut

1) Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

VD-KOMMENTAR

2021 innebar högstanoteringar hittills för bolaget både vad gäller omsättning och rörelseintäkter. Både systemförsäljning och Coating Services bidrog starkt. Vi levererade ut alla beställda beläggningssystem enligt plan under årets sista kvartal och Coating Services redovisade en kraftigt ökad försäljning för helåret. Rörelseresultat speglar de offensiva strategiska satsningar som bolaget påbörjade under 2021.

När vi går in i 2022 ser vi en fortsatt stark orderingång för beläggningstjänster, medan oregelbundenheten i nya systemaffärer resulterat i en tillfälligt tom orderbok. Det är också i linje med komponentbrister inom fordonsindustrin som försvårar prognostisering och försenar nya projekt. Flera försäljningsdiskussioner med potentiella systemkunder pågår och vi utnyttjar under tiden produktionsresurser till montage av interna beläggningssystem för att expandera bolaget på flera fronter.

Impact Coatings har stakat ut en tydlig strategisk inriktning för att möta faktiska marknadsbehov inom vätgas- och bränslecellssektorn. Den innebär ett ökat fokus på tjänsteverksamheten och att kapitalisera på bolagets världsunika kunnande inom beläggningsteknik. Parallellt tar vi fram nästa generations större beläggningssystem för bränslecellsplattor och förbereder oss för att tillverka fler system till vår egen beläggningsverksamhet och till kunder världen över.

Omställningen bort från förbränningsmotorer driver bränslecellsindustrins utveckling. Värdekedjan är under utformning, där nya aktörer och gamla fordonsindustriföretag ska hitta sina roller och utvärdera olika tekniklösningar. Trots aggressiva volymprognoser avvaktar många därför tills vidare med kapitalinvesteringar och fokuserar i stor utsträckning på att köpa tjänster. Att som Impact Coatings kunna leverera både beläggningstjänster och produktionsteknik för volymproduktion – och samtidigt vara en utvecklingspartner som gör skillnad för bränslecellens prestanda på systemnivå − gör bolaget till en unik och betydelsefull leverantör. Tjänstemarknaden ger också bolaget möjligheten att knyta till sig fler strategiska kunder redan i utvecklingsskedet.

Vi ser efterfrågan på beläggningstjänster både i ständigt ökande orderingång och från pågående diskussioner med kunder om framtida behov. Det fjärde kvartalet var åter ett starkt kvartal för Coating Services, men med något lägre omsättning än föregående kvartal huvudsakligen till följd av produktionsförseningar hos några kunder. Omsättningen för Coating Services för helåret uppgick till 11 386 TSEK, upp 61% mot 2020. För att möta marknadens behov av beläggningstjänster ska vi växa Coatings Services både i Linköping och genom geografisk expansion, där implementeringen av ett första beläggningscenter i Kina har påbörjats med beräknad drifttagning det andra halvåret 2022.

I Linköping flyttar beläggning av bränslecellsplattor till ny lokal och automatiseras. Den nya produktionshallen, som också ska fungera som democenter för potentiella kunder, förväntas bli färdigställd under det första kvartalet 2022. Här monterar vi nu också första enheten av nästa generations beläggningssystem, en maskintyp som kan användas både i vår egen verksamhet och levereras till kunders volymproduktion.

Under det fjärde kvartalet slutlevererade och fakturerade vi tre beläggningssystem. Symbio erhöll den första produktionsmaskinen för beläggning av bränslecellsplattor i Europa. Två beläggningssystem levererades också för metallisering av radomer för fordonsradar, till HELLA MINTH i Kina och till HELLA Groups bolag i Slovenien, som därmed erhöll sitt andra system på mindre än ett år.

Vi fortsätter att utveckla både systemtekniken och beläggningsprocesser inom vätgas/bränsleceller såväl som inom fordonssäkerhet. Mycket av utvecklingen sker självständigt, men alltmer också i samarbete med strategiska samarbetspartners och kunder.

Impact Coatings Seoul-kontor har nu varit verksamt i drygt ett år. Utvecklingssamarbetet med Hyundai fortgår med daglig interaktion mellan vår tekniska expert på plats och Hyundais utvecklingsavdelning. Det INLINECOATER R&D-system som levererades till Hyundai våren 2021 är ovärderligt för pågående utvecklingsaktiviteter inom både bränsleceller och elektrolys. Att finnas på plats i Korea med både teknisk expertis och säljpersonal innebär möjlighet att etablera oss i Hyundais värdekedja och skapa givande relationer både där och med andra potentiella kunder i regionen.

Vi bygger också ett team och en professionell struktur för tillväxt. Vid årsskiftet anslöt vår tyska kollega Stefan Dreger som President EMEA, Hydrogen solutions. Han kommer närmast från fordonsindustrijätten Robert Bosch GmbH, där han har jobbat som Senior Sales Manager inom affärsområdet vätgaslösningar. Som ny VP Operations finns sedan i november också Bengt Rosengren, med 30 års industriell erfarenhet från ett antal bolag inklusive Ericsson. Stefan och Bengt kommer att ha stor betydelse för Impact Coatings utveckling och jag hälsar båda varmt välkomna.

Impact Coatings fyller 25 år under 2022. Även om vi förblir ett ungt företag med våra bästa år framför oss, har vi etablerat en unik position inom industrin som en PVD-beläggningsspecialist som erbjuder material, processer och produktionsteknik skräddarsydda för våra kunders behov. Vår expertis inom växande applikationsområden, såsom bränsleceller, elektrolys och fordonssäkerhet, kommer att driva innovation och transformation till ett säkert och hållbart samhälle under 2022 och under många år framöver.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.