IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020

2021-02-12

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2020
● Nettoomsättningen uppgick till 39 515 TSEK (49 084)
● Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366)
● Rörelseresultatet uppgick till -22 970 TSEK (-26 368)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -22 975 TSEK (-26 387)
● Kassaflödet uppgick till -29 153 TSEK (32 116)
● Kassalikviditeten uppgick till 343% (666)
● Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 1 645 TEUR (289)
● Ingen utdelning föreslås
 
FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2020
● Nettoomsättningen uppgick till 20 044 TSEK (20 574)
● Rörelseintäkter uppgick till 29 078 TSEK (8 069)
● Rörelseresultatet uppgick till -5 243 TSEK (-3 986)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -5 246 TSEK (-3 990)
● Kassaflödet uppgick till -6 553 TSEK (59 693)
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020
 ● Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 ● Order på beläggningssystem för radomer från HELLA MINTH Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina)

VD-KOMMENTAR
2020 avslutades med ett för Impact Coatings intensivt kvartal. Vi färdigställde tre beläggningssystem: ett till en tysk teknikleverantör till textilindustrin, ett till HELLA i Slovenien och ett till vår utvecklingspartner Hyundai i Korea. Alla tre maskinerna skeppades också ut från vår anläggning i Linköping. Beläggningsmaskinen till Tyskland slutlevererades under kvartalet, medan installation i Slovenien blev något förskjuten mot ursprunglig plan och slutleverans har skett i januari. Hyundai-maskinen är planerad att installeras under första kvartalet 2021.
 
Aktivitetsnivån inom Coating Services fortsätter att öka och resulterade i ett mycket bra sista kvartal. Kunderna finns huvudsakligen inom affärsområdena bränsleceller, dekorativa beläggningar och elektriska kontakter. Försäljningen på helåret har nu ökat tre år på raken, sedan beläggningsverksamheten blev en tydligare del av bolagets strategi.
 
Vi genomförde även en mindre systemförsäljning under kvartalet. Ett europeiskt bolag inom fordonsindustrin har hyrt en INLINECOATER™P200 sedan slutet av 2018 och valde nu att nyttja en köpoption i hyresavtalet. Affärsupplägget som helhet har varit en bra affär för bolaget och samtidigt visat på vår flexibilitet för att möta olika kunders behov.
 
I slutet av november invigdes bolagets filial i Seoul, ett resultat av det gemensamma utvecklingsavtalet med Hyundai. Med teknisk specialkompetens på plats effektiviseras utvecklingsarbetet med Hyundai gällande beläggningslösningar för bränsleceller. Kontoret kommer även att fungera som ett nav för vår försäljning inom alla marknadssegment i regionen, framför allt i Korea, Kina och Japan.
 
Hyundai framstår alltmer som en av de globala ledarna inom den framväxande vätgasekonomin, framför allt inom framtidens transportsystem. Det visar på potentialen för Impact Coatings av det samarbete som påbörjades 2019. Att samarbetet med Hyundai ger trovärdighet visar sig dagligen i dialog med befintliga och potentiella kunder, både fordonstillverkare och underleverantörer.
 
2020 blev också året då världen – industri, politiker, media och investerare – på allvar tog till sig potentialen med vätgas för morgondagens fossilfria energisystem. Korea, Japan och Kina har varit föregångare, både politiskt och industriellt, men 2020 lade EU-kommissionen fram en mycket omfattande vätgasstrategi, med stora satsningar på utbyggnad av grön vätgasproduktion, lagring, distribution och applikationsutveckling. Inom industrin pågår en positionering av tekniklösningar, med konsolidering och samarbeten mellan stora aktörer, ofta i oväntade konstellationer. Impact Coatings är unikt relevanta för den marknadsmöjlighet som elektrifiering med vätgas erbjuder med våra patenterade beläggningslösningar för flödesplattor till bränsleceller.
 
Det blir alltmer tydligt att bolagets andra starka ben framåt finns inom fordonssäkerhet och autonoma fordon, där Impact Coatings erbjuder kostnadseffektiva beläggningsslösningar av plastkomponenter som är kritiska inom området. De två systemordrar gällande radomer, radartransparenta emblem, som vi erhöll under 2020 är viktiga steg in på denna nya marknad. Det förstärks ytterligare av en systemorder för samma applikation från HELLA MINTH i Kina nu i februari.
 
Vi ser även betydande potential för våra beläggningslösningar när det gäller radarantennen som sitter bakom radomen, såväl som för andra plastantenner som ska tillverkas billigt och i stora volymer inom fordonsindustrin och för IoT och 5G. Under fjärde kvartalet tecknade vi ett ramavtal med den svenska antennutvecklaren Gapwaves gällande beläggningstjänster for plastmetallisering kopplade till ett samarbete som Gapwaves har med det amerikanska bolaget Uhnder. Ramavtalet garanterar inte ordervolymer och preciserar inte ett startdatum för produktion.
 
Karantänsregler och andra restriktioner relaterade till COVID-19 är utmaningar för en global leverantör av avancerad teknik som Impact Coatings och förutsätter lösningsorienterad och adaptiv planering för hela verksamheten. Jag är övertygad om att Impact Coatings trots pandemin har flyttat fram positionerna inom både vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. Under året som gick utökade vi vår försäljningsorganisation med en säljchef i Sydeuropa och vi öppnade säljkontor i Korea. Under 2021 ska vi optimera och accelerera försäljningsarbetet samt öka vår lokala närvaro på viktiga marknader.
 
Utöver fokus på försäljning och utökat geografiskt fotavtryck jobbar vi med maskin- och processutveckling, inte minst för att möta våra kunders förväntade volymbehov. Vi fortsätter även industrialiseringen av vår produktion med målet att nå högre effektivitet, lägre insatskostnader och kortare ledtider.
 
Förmågan att leverera, såsom bolaget trots pandemin har visat under året, är en av våra konkurrenskraftiga styrkor och resultatet av ett verkligt teamarbete. Det gäller för beläggningssystem, såväl som för eftermarknadstjänster och beläggningstjänster. Jag vill gratulera och tacka hela Impact Coatings-teamet för mycket professionellt utfört arbete under året som gått.
 
Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.