IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

2020-02-14

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 49 084 TSEK (20 194)
· Rörelseintäkter uppgick till 39 366 TSEK (30 609)
· Rörelseresultatet uppgick till -26 368 TSEK (-37 568)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -26 387 TSEK (-37 593)
· Kassaflödet uppgick till 32 116 TSEK (-18 717)
· Kassalikviditeten uppgick till 666% (159)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 289 TEUR
· Ingen utdelning föreslås

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 20 574 TSEK (7 570)
· Rörelseintäkter uppgick till 8 069 TSEK (14 140)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 986 TSEK (-9 183)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -3 990 TSEK (-9 187)
· Kassaflödet uppgick till 59 693 TSEK (-10 290)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019

· Gemensamt utvecklingsavtal (JDA) tecknas med Hyundai Motor Company
· Styrelsen beslutar om riktad nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital, och Hyundai nominerar styrelseledamot
· Extra bolagsstämma godkänner den riktade nyemissionen, samt utser Sukhwan Yun till ny styrelseledamot
· 9 257 143 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket
· Avsiktsförklaring (MoU) tecknas med Hyundai under svenska statsministerns besök i Sydkorea i december

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Order på beläggningssystem från Zanini Auto Group

VD-KOMMENTAR

Bolaget gick in i 2019 med strategin att positionera oss bland de ledarna spelarna inom bränslecellssegmentet (FC) och att förnya satsningen inom affärsområdena dekorativa, metalliserande och reflekterande beläggningar (DMR). Vi har exekverat väl på denna strategi och går in i 2020 väl positionerade för framgång.

Under året utkristalliserades ett partnerskap med Hyundai som det främsta målet, vilket har inneburit stora ansträngningar för organisationen som i slutändan varit framgångsrika. Att en av världens största fordonstillverkare investerar i och initierar ett partnerskap med Impact Coatings är ett kvitto på vår expertis och professionalism inom beläggningsområdet gällande bränsleceller, men har relevans även för andra applikationer i fordonssegmentet. Det ger oss omedelbar tillgång till industriell kompetens och trovärdighet gentemot andra fordonskunder.

Intresset hos de flesta potentiella kunder inom DMR-segmentet kvarstår även om orderingången för system inte nådde upp till våra förväntningar under 2019, vilket också kommer att ha en negativ påverkan på intäkterna under första halvåret 2020. Vår fokusering på DMR resulterade i en strategisk systemorder i början av det nya året: Zanini Auto Group beställde en maskin för beläggning av radartransparanta fordonsemblem, även kallade radomer. Radomer är en bland flera plastkomponenter till nya säkerhetsfunktioner för fordon, “Internet of Things” (IoT) och 5G som behöver kostnadseffektiva beläggningslösningar. Vi följer denna utveckling noga och arbetar med kunder med utveckling av effektiva produktionslösningar. 

Finansiellt utvecklas bolaget väl även om det finns mycket kvar att göra. Omsättningen för helåret 2019 slutar på nästan 50 miljoner kronor, den högsta i bolagets historia, samtidigt som rörelseresultatet fortfarande är negativt – en indikation på att vi har arbete kvar med försäljning och ytterligare effektivitet i produktionen innan vi når svarta siffror. Vi har under senare delen av 2019 reducerat våra löpande kostnader och har en betydligt stramare hantering av rörelsekapital. Hela teamet har nu ett mer finansiellt tänk i varje arbetsmoment.

Vi byggde och skeppade fyra beläggningssystem under 2019, varav ett system slutlevererades hos kund första dagarna in på det nya året. I de fyra systemen ingår den första leveransen inom segmentet bränsleceller. Beläggningsverksamheten växte och uppvisar goda marginaler. Både vad gäller system och beläggningstjänster har strukturering och industrialisering av verksamheten skapat utrymme för ökad produktion framåt. Bolaget erhöll certifiering mot ISO 9001 under året och arbetet med kvalitet, effektivitet och kortade ledtider fortsätter kontinuerligt. 

Förutom inflödet av kapital som uppgår till ca 65 miljoner kronor innebär den riktade emissionen som genomfördes under det fjärde kvartalet att Impact Coatings nu har två stabila ägare: en global industriell ägare i Hyundai Motor Company med drygt 10% av aktierna och en aktiv finansiell ägare i Accendo Capital med 12%. Uppmärksamheten runt affären har också bidragit till att ca 1000 nya aktieägare har tillkommit. Jag vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Impact Coatings.

Avslutningsvis, om 2018 karaktäriserades av omstrukturering, städning av verksamheten och förändrad strategi så illustreras framstegen under 2019 av implementation av strategin, stärkta kommersiella processer, samt sträng finansiell styrning och internkontroller. För 2020 står nu Impact Coatings starkt förberett för tillväxt och för nästa fas i vår industrialiseringsprocess tillsammans med vår partner Hyundai.

Torbjörn Sandberg

 

Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020, kl. 08:00 CET.

———————————————————-