IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

2019-02-15

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2018

● Nettoomsättningen uppgick till 20 194 TSEK (25 014)
● Rörelseintäkter uppgick till 30 609 TSEK (30 418)
● Rörelseresultatet uppgick till -37 568 TSEK (-30 111)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -37 593 TSEK (-29 887)
● Kassaflödet uppgick till -18 716 TSEK (43 239)
● Soliditeten uppgick till 66,2% (83,4)
● Ingen utdelning föreslås

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2018

● Nettoomsättningen uppgick till 7 570 TSEK (2 154)
● Rörelseintäkter uppgick till 14 144 TSEK (2 220)
● Rörelseresultatet uppgick till -9 183 TSEK (-11 603)
● Resultat efter finansnetto uppgick till -9 187 TSEK (-10 578)
● Kassaflödet uppgick till -10 290 TSEK (-8 054)
● Soliditeten uppgick till 66,2% (83,4)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET 2018

● Tidigarelagd leverans av INLINECOATER™M beläggningssystem till Varioplast
● Leverans av INLINECOATER™P200 hyresmaskin till europeisk fordonsindustrikund
● Positiv utveckling i beläggningsverksamheten
● Torbjörn Sandberg anställd som fast VD
● Rosina Gartz utsedd till interim CFO
● Redovisningsutredning bekräftar preliminära resultaten avseende ersättningar till tidigare VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

● Order på beläggningsmaskin från Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.
● Marie Dhayer Teikmans anställd som ordinarie CFO

VD-KOMMENTAR

När jag tillträdde som tillförordnad VD för Impact Coatings den 28 maj möttes jag av ett bolag med stor potential. Jag fann ett kompetent team med spetskompetens inom ett framtidsområde av miljövänlig produktionsteknologi: PVD. Här fanns innovativa tekniklösningar med betydande marknadspotential. Det handlade både om effektivisering av industriell produktion inom PVD och om beläggningar för specifika applikationsområden, till exempel för bränsleceller.

Utöver dessa styrkor identifierade jag med teamets hjälp även förbättringsbehov, framför allt kring våra kommersiella processer och kommersiell disciplin. Vi satte upp målet att skapa ett industribolag som är självfinansierande. Vi har fokuserat på effektivisering av arbetssätt, industrialisering, digitalisering och ett fokuserat kvalitetsarbete. Vi gjorde en genomlysning av våra leverantörer och konsulter, för att på alla plan professionalisera bolaget.

Under sommaren arbetade nya styrelsen och ledningen fram en uppdatering av bolagets strategi. Resultatet presenterades i samband med Q2-rapporten och via en webb-presentation den 26:e september. Strategin pekar ut en förnyad satsning inom segmenten Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar, D/M/R, områden där bolaget är historiskt starkt och som ger oss de bästa förutsättningarna att bli lönsamma. Vidare identifierar strategin att segmentet Bränsleceller (FC) har en betydande tillväxtpotential, vilken ska exploateras genom att nyttja de unika värdena i Impact Coatings teknologi och genom att jobba med de ledande bolagen inom bränslecellsindustrin.

Under sommaren och hösten tecknade vi avtal med två återkommande kunder inom D/M/R-segmenten avseende systemleveranser, med Varioplast i Tyskland och med en välkänd schweizisk klocktillverkare. En av dessa maskiner, till Varioplast, levererades under det fjärde kvartalet före den ursprungliga tidsplanen. Vi erhöll också en order från Henan Yuqing (Kina) för en beläggningsmaskin för bränsleceller till järnvägsindustrin. Utöver dessa beställningar tecknade vi ett hyresavtal med en europeisk kund inom fordonsindustrin avseende ett beläggningssystem för metallisering, en maskin som också levererades under det fjärde kvartalet.

Efter årsskiftet har vi mottagit ytterligare en order på ett beläggningssystem. Kunden är den på Shanghaibörsen noterade koncernen Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd.

Impact Coatings verksamhet har historiskt kännetecknats av oregelbunden försäljning, där en enskild maskinaffär kan utgöra en betydande del av årsomsättningen. Det innebär att orderingång, resultat och kassaflöde har varierat märkbart mellan perioder. Framgent förväntar vi oss en mer regelbunden orderingång i takt med bolagets utveckling. Från och med rapporten för fösta kvartalet 2019 i april kommer vi att redovisa värdet av orderboken vid periodens slut, vilket investerare och andra intressenter sedan kan följa från kvartal till kvartal. Enskilda ordrar som inte bedöms vara materiella (d.v.s. kurspåverkande) kommer att inkluderas i orderboksvärdet, men inte nödvändigtvis offentliggöras via pressmeddelande.

Vi har i de två senaste kvartalsrapporterna rapporterat att vi för nya diskussioner med Optorun, som är noterade på Tokyobörsen och som tillverkar och säljer beläggningssystem på den asiatiska marknaden. Impact Coatings tecknade både distributions- och leverantörsavtal med Optorun under 2017, avtal som inte har givit förväntade resultat. Båda parter har insett att det behövs en nystart och bolagens ledningar träffades senast på Optoruns produktionsanläggning i Shanghai i slutet av året. Det finns ett ömsesidigt intresse av samarbete i linje med vårt strategiska fokus på D/M/R och fortsatta produktiva diskussioner väntas.

Vi lägger ett händelserikt år bakom oss – ett år där vi har utvecklat Impact Coatings som industriellt bolag och samtidigt stärkt förmågan att förvalta en betydande marknadspotential. Vi går därmed in i 2019 med tillförsikt.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Helåret 2018

Rörelseintäkterna ökade något jämfört med förgående år och uppgick till 30 609 TSEK (30 418). Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 20 194 TSEK och minskade jämfört med föregående år (25 014).

Rörelsekostnaderna ökade till -68 178 TSEK (-60 529). Finansnettot blev -24 TSEK (224). Resultatet blev -37 593 TSEK (-29 887). Kassaflödet blev -18 716 TSEK (43 239) för helåret.

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare årsredovisning, inte redovisats.

Fjärde kvartalet 2018

Rörelseintäkterna uppgick till 14 144 TSEK (2 220). Ökningen förklaras delvis av aktivering av arbete för egen räkning uppgående till 5 704 TSEK. Nettoomsättning för fjärde kvartalet var 7 570 TSEK (2 154).

Rörelsekostnaderna uppgick till -23 376 TSEK (-13 823). Ökningen förklaras delvis av ökade övriga externa kostnader där kostnader för konsulter, rådgivare och advokater stod för en större del, men dessa kostnader förväntas minska under 2019.

Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -9 183 TSEK (-11 603). Resultatet före skatt uppgick till -9 187 TSEK (-10 578). Kassaflödet uppgick till -10 290 TSEK (63 176).

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 46 669 TSEK (65 386). Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (2 061). Soliditeten uppgick till 66,2 % (83,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten under helåret 2018 uppgick till -13 319 TSEK (-43 801). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -5 327 TSEK (-7 628). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK (94 668). Totalt kassaflöde för perioden var -18 716 TSEK (43 239).

Den finansiella ställningen och likviditeten bedöms vara goda.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Under årets fjärde kvartal färdigställdes och levererades två beläggningsmaskiner. En tidigarelagd leverans genomfördes i slutet av november till Varioplast Konrad Däbritz GmbH i Ötisheim, Tyskland. Det levererade INLINECOATER™M-systemet ska användas för metallisering av plastkomponenter till fordonsindustrin och utgör kundens andra maskinbeställning från Impact Coatings. Leveransen var först planerad att ske i början av 2019. Att leveransen kunde tidigareläggas är ett resultat av pågående effektivisering av verksamheten och frigör samtidigt kapacitet för kommande leveranser.

Ett beläggningssystem av typen INLINECOATER™P200 färdigställdes under december och levererades som en uthyrningsmaskin till en europeisk kund inom fordonsindustrin. Även denna, Impact Coatings minsta maskintyp, används för metallisering av plastkomponenter. Dess storlek och enkla integration med en plastformspruta gör den till en kostnadseffektiv produktionsmaskin för små komponenter och till en bra instegsmaskin för företag som vill utvärdera PVD-metallisering. Hyresavtalet är initialt skrivet på 10 månader från leverans, med option om förlängning av hyresperioden, alternativt köp av systemet.

Den interna beläggningsverksamheten, även kallad coating services, utvecklas väl och vi noterar för fjärde kvartalet den högsta intäktsnivån hittills för ett enskilt kvartal. Beläggningstjänster utgör ett betydelsefullt komplement till försäljningen av beläggningssystem. Cirka 60% av intäkterna genererades av bränslecellsapplikationer, 25% av dekorativa applikationer och resterande del av applikationer inom medicinteknik och elektriska kontakter. Förutom att generera löpande intäkter är den interna beläggningskapaciteten strategiskt viktig för försäljningen av beläggningssystem. Den används för rena kundprover, men också som stöd till kunders utveckling och som initial produktionskapacitet när kundens produktion ska komma igång. Detta gäller inte minst inom bränslecellssegmentet, där de befintliga kunderna Michelin och Borit stod för en betydande del av omsättningen från beläggningsverksamheten under kvartalet.

Torbjörn Sandberg, som tillträdde som interim VD i maj, anställdes i oktober som bolagets ordinarie VD. I samband med det utsågs Rosina Gartz till interim CFO att efterträda Anders Nilsson som gick i pension.

Under oktober överlämnade PwC slutrapporten av den utredning kring kostnadsersättningar till medgrundaren och tidigare VD Henrik Ljungcrantz, varifrån preliminära resultat offentliggjordes i juli 2018. Slutrapporten bekräftar de preliminära resultaten avseende oegentligheter. Styrelsen har lämnat rapporten vidare till Ekobrottsmyndigheten, samt har för avsikt att återhämta de kostnadsersättningar som enligt utredningen är felaktigt utbetalda samt utredningskostnaderna. Ekobrottsmyndigheten har hänvisat ärendet vidare till en regional polismyndighet, varifrån inga ytterligare uppgifter har framkommit.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 4 februari offentliggjorde bolaget en affär med Beijing Shouhang Resources Saving Co., Ltd. (Kina). Kunden, som är noterad på Shanghai-börsen, har lagt en beställning på ett beläggningsystem som ska användas för utveckling och produktion av PVD-beläggningar. Ordervärdet är cirka 11,2 miljoner kronor. Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning och en Irrevocable Letter of Credit tillsammans motsvarande 90% av ordervärdet. Betalning av sista 10% erhålls efter att maskinen är installerad och slutgiltigt godkänd hos kund. Leverans är planerad till tredje kvartalet 2019.

Den 11 februari meddelades att bolaget har anställt Marie Dhayer Teikmans till rollen som ordinarie CFO, med tillträde den 19 mars. Marie har gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning och industriell produktion från Sverige, Italien och Frankrike. Hon kommer senast från rollen som CFO för Twister Group, en internationell, snabbt växande koncern som ägs av Polaris Private Equity. Marie ersätter Rosina Gartz som varit interim CFO under rekryteringsprocessen.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen kommer att föreslå till bolagsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2018.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.

Bokslutskommunikén är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 2017.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport första kvartalet 2019       25 april 2019

Årsstämma 2019                                   15 maj 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019      16 augusti 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019       25 oktober 2019

Bokslutskommuniké för 2019                14 februari 2020

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76, E-mail: torbjorn.sandberg@impactcoatings.se

Rosina Gartz, CFO
Tel: 070-659 36 09, E-mail: rosina.gartz@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019, kl. 08:00 CET.

———————————————————-