IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2017

2018-02-16

· Rörelseintäkter uppgick till 30 418 TSEK (32 997)
· Rörelseresultatet uppgick till -30 111 TSEK (-6 912)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -29 887 TSEK (-6 917)
· Kassaflödet uppgick till 43 238 TSEK (20 192)
· Likvida medel uppgick vid årets slut till 65 386 TSEK (22 147)
· Soliditeten uppgick till 85,4 % (66,6)
· Distributionsavtal med japanska Optorun
· Kapitaltillskott om cirka 109,4 MSEK före emissionskostnader
· Senarelagd leverans till China Hydrogen Energy (CHE)
· Avtal tecknat med Huaqing Power Technology
· Avtal tecknat med kinesiska Xin Point – inom ramen för distributionsavtal med Optorun
· Samarbetsavtal med kinesiska Telos Auto

FINANSIELLA SIFFROR FJÄRDE KVARTALET 2017

· Rörelseintäkter uppgick till 2 220 TSEK (9 480)
· Rörelseresultatet uppgick till -11 095 TSEK (-2 316)
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -10 581 TSEK (-2 944)
· Kassaflödet uppgick till 63 180 TSEK (-4 452)
· Soliditeten uppgick till 85,4 % (66,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Senarelagd leverans till kinesiska Huaqing Power Technology
· Första order för produktion av Ceramic MAXPHASE™-beläggningar på bränslecellsplattor till franska Michelins bränslecellstillverkning

VD-KOMMENTAR

Det gångna året har varit händelserikt för Impact Coatings både i fråga om nya affärer och avtal främst i Asien, men också vad gäller bolagets utveckling för att kunna bearbeta och hantera en växande marknad.

I december slutförde vi en kapitalanskaffningsprocess som gav ett kapitaltillskott om cirka 109,4 MSEK före emissionskostnader. Bolagets likviditet är därför god och kapitalet ska användas till att finansiera vår intensifierade satsning främst på bränslecellsmarknaden i Kina, men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika.

Genom kapitalanskaffningen fick Impact Coatings en ny huvudägare i Accendo Capital, en Luxemburgbaserad aktiefond som investerar i noterade småbolag och tar en aktiv ägarroll. Accendo har ett starkt track record av långsiktiga investeringar sedan starten 2008.

Det i kombination med att intresset för Impact Coatings och vårt erbjudande fortsätter att öka gör att vi tror på en ljus framtid. Vårt strategiska fokus på beläggning av bränslecellsplattor och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande har bevisats genom våra tecknade ordrar.

Stark marknad för bränsleceller och reflektorer
Marknaden för bränsleceller i Kina är i snabb tillväxt till följd av den kinesiska regeringens stöd till företag och myndigheter som producerar tyngre vätgasdrivna fordon som bussar och lättare lastbilar. Vi har kontakt med många aktörer i Kina som antingen redan har etablerat fabriker för tillverkningen av bränsleceller eller som håller på att bygga fabriker.

Kina fortsätter att vara en stark marknad, men under slutet av 2017 såg vi ett ökat intresse även i Europa. Det handlar om vår beläggningsteknik för bränslecellsplattor, men framförallt inom marknadsvertikalen Reflektorer. Det är referensen från vår genombrottsorder inom reflektorer till slovenska Iskra Mehanizmi som har skapat ringar på vattnet. Intresset för beläggningssystem inom fordonsindustrin har därför ökat och vi för nu diskussioner med ett par Tier1-leverantörer som för närvarande utvärderar våra beläggningar.

Utvecklingskostnader belastar resultatet
Även om intresset är stort för vårt erbjudande och att vi tecknar avtal med jämna mellanrum, så tar det ett tag innan intäkterna från nya ordrar börjar synas i vårt resultat. Det i kombination med att vi har tagit en stor del av kostnaden kopplad till vårt omställningsarbete mot en mer industrialiserad produktion, för att kunna möta den ökade efterfrågan, belastar resultatet under året.

Förskjutningar och leveranser
Vi har fått förskjutningar och förseningar av leveranser till några av våra största kunder i Kina. Det har bundit kapital vilket har påverkat vår likviditet negativt.

Vad gäller vår order på bränslecellsmarknaden i Kina från hösten 2016 – ett bindande avtal med China Hydrogen Energy (CHE) värt över 100 miljoner kronor gällande leverans av åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år – har förseningar uppstått. CHE har meddelat att bygget av deras första produktionsanläggning har blivit försenat och skjuter därför på de första leveranserna från oss till 2018.

Delvis samma sak gäller beställningen av sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology från i oktober 2017, med ett ordervärde på totalt 50 miljoner kronor och leverans under 2018 och 2019. Då Huaqing inte är klar med övriga delar av sin produktionslina har leveransen av de första två beläggningsmaskinerna som skulle ha skett under första kvartalet 2018 skjutits fram.

Arbetet med vår första order inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun löper på som planerat. Affären, som var ett genombrott på den kinesiska marknaden för vår marknadsvertikal Metallisering, gäller en beläggningsmaskin till kinesiska underleverantören till fordonsindustrin Xin Point. Ordervärdet är 8 miljoner kronor och leverans ska ske under 2018.

Viktiga partners för lokal närvaro
Under året har vi stärkt vår närvaro i Asien och anställt vår första lokala säljare i Kina, som tillträdde i början av september och som nu driver säljarbete på den snabbt växande kinesiska marknaden.

Samarbete med japanska Optorun är ett viktigt framsteg för oss på denna asiatiska marknaden. Vi arbetar aktivt med att få fler lokala partners då lokal närvaro är viktigt för att bygga upp denna marknad. Ordern från kinesiska Xin Point är ett resultat av samarbetet.

Outsourcad tillverkning
För att möta den ökande efterfrågan på vår beläggningsteknologi har vi under året investerat i industrialisering och modularisering av tillverkningsprocessen. Detta har medfört kostnader under 2017, men innebär att vi har skapat en effektiv och mer flexibel produktion där vi bland annat kan utnyttja underleverantörer på ett helt annat sätt för att snabbt kunna öka vår produktionskapacitet. Vi kommer dessutom att börja med produktion av delkomponenter hos underleverantörer under 2018 för att snabba upp leveranser till den asiatiska marknaden.

Linköping 2018-02-16

Henrik Ljungcrantz
VD Impact Coatings

EKONOMISK UTVECKLING

Fjärde kvartalet 2017

Rörelseintäkterna uppgick till 2 220 TSEK (9 480). Rörelsekostnaderna uppgick till -13 826 TSEK (-12 424). Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -11 095 TSEK (-2 316). Resultatet före skatt uppgick till -10 581 TSEK (-2 944). Kassaflödet uppgick till 63 180 TSEK (-4 452).

Helåret 2017

Rörelseintäkterna uppgick till 30 418 TSEK (32 997). Rörelsekostnaderna ökade till -60 529 TSEK (-39 910). Finansnettot blev 224 TSEK (-5). Resultatet blev -29 887 TSEK (-6 917). Kassaflödet blev 43 238 TSEK (20 192) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 85,4 % (66,6).

Utvecklingskostnader har aktiverats med 4 151 TSEK (2 077).

Någon avsättning för uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års redovisning, inte skett.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 65 386 TSEK (22 147). Pågående ej fakturerade arbeten uppgick vid periodens slut till 7,4 MSEK (2,8). Motsvarande fakturerad ej upparbetad intäkt uppgick till 9,8 MSEK (10,3).

Räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 2 061 TSEK (0). Soliditeten uppgick till 85,4 % (66,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2017 till -43 802 TSEK (-7 383)

I investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -7 628 TSEK (-1 998). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 94 668 TSEK (29 572). Totalt kassaflöde för perioden var 43 238 TSEK (20 192)

FÖRSÄLJNING & MARKNAD

Nedan redovisas läget inom respektive marknadsvertikal som Impact Coatings verkar inom i mer detalj. Impact Coatings främsta fokus ligger inom Bränsleceller och Reflektorer, men bolaget arbetar även aktivt inom Elektriska Kontakter och Metallisering/Dekorativa Beläggningar.

Bränsleceller

Elektrifieringen av fordonsflottan går fort. I vår del av världen handlar det hittills mest om batteridrivna elbilar och hybrider. Nästan alla biltillverkare, framför allt de asiatiska, utvecklar också vätgasdrivna elbilar med bränsleceller. Serieproducerade bränslecellsbilar från Toyota, Honda och Hyundai och prototypbilar från andra tillverkare rullar på gatorna. Vätgasdrivna elfordon har många fördelar, såsom snabb tankning och lång räckvidd. Vätgasbilen kan mycket mer än batteribilen användas på samma sätt som dagens bilar.

Impact Coatings har tillskansat sig en unik position inom bränslecellsindustrin, framför allt på fordonsidan. För att vara billiga att tillverka används så kallade bipolära plattor av metall i bränslecellerna. Impact Coatings beläggning av bränslecellsplattor – Ceramic MAXPHASE™ – och kostnadseffektiva beläggningsteknologi är det som bäst uppfyller fordonsindustrin krav på dessa kritiska komponenter i bränslecellen. Det har öppnat dörren för bolaget hos de flesta av världens biltillverkare. Ceramic MAXPHASE utvärderas nu av många under utvecklingen av de bilar som ska produceras i början av nästa decennium.

Samtidigt byggs idag fabriker i Kina för tillverkning av bränsleceller, huvudsakligen för bussar och lätta lastbilar. Den kinesiska ledningen har i femårsplanen identifierat vätgasbränsleceller som ett prioriterat område för att reducera luftföroreningarna i städerna. Staten finansierar därför en snabb uppbyggnad av bränslecellstillverkningen och subventionerar till exempel bussar som drivs med vätgas.

Satsningen i Kina ger Impact Coatings stora möjligheter att i närtid sälja beläggningsmaskiner, med tillhörande eftermarknad. Bolaget har hittills tecknat avtal med China Hydrogen Energy (CHE) och Huaqing Power Technology gällande maskiner för beläggning av bränslecellsplattor, samt leverans av beläggningar för utveckling av Telos Autos bränslecellsystem.

Kina satsar enormt på bränsleceller vilket har skapat en grogrund för många nya lokala bolag. Den snabba tillväxten beror till stor del på att regering och lokala myndigheter investerar inom området. Som en konsekvens har vi noterat att projekt kan bli försenade i avvaktan på dessa investeringar. Detta har påverkat och försenat våra maskinleveranser.

Reflektorer

Belysningen i moderna bilar blir alltmer avancerad och antalet lampor har ökat snabbt. Strålkastare består idag av avancerade system, ofta med rörliga delar. Inne i kupén skapas belysning från dolda ljuskällor. Gemensamt för flertalet av dessa lampor är att de innehåller reflektorer gjutna i plast med reflekterande metallbeläggning. Det finns ett antal tusen PVD-utrustningar ute i fordonsindustrin för att metallisera lampreflektorer, men de är för få och dåligt anpassade för de många små reflektorer som nu efterfrågas av biltillverkarna.

Impact Coatings beläggningssystem INLINECOATER™ R med medföljande reflektorbeläggning är optimalt för automatiserad produktion av dagens många små fordonsreflektorer. En första systemleverans, där PVD integrerats med plastformsprutning av fordonsreflektorer, gjordes till slovenska Iskra Mehanizmi i juni 2017. Med denna referensaffär i ryggen har marknadsföringen inom Reflektorer mot fordonsindustrin i Europa intensifierats under 2017, vilket har lett till ett antal pågående affärsprospekt. I nästa steg ska även asiatisk och amerikansk fordonsindustri uppvaktas.

Elektriska Kontakter

Inom marknadsvertikalen Elektriska Kontakter erbjuder företaget beläggningar och produktionslösningar på olika sorters elektriska kontaktdon. Det är i huvudsak två beläggningar som marknadsförs, Ultra MAXPHASE™ för extrema miljöer och Silver MAXPHASE™ som kan ersätta guldplätering på kontakter. Försäljningen inom marknadsvertikalen sker idag huvudsakligen som beläggningstjänster i bolagets lokaler.

Metallisering/Dekorativa Beläggningar

Impact Coatings erbjudande inom marknadsvertikalen Metallisering påminner om det inom Reflektorer. Företagets PVD-system för metallisering integreras med plastformsprutning för kostnadseffektiv tillverkning av metalliserade plastdetaljer. Produkterna är ofta dekorativa komponenter till fordonsindustrin. Företaget har levererat ett antal system till fordonskomponenttillverkare i Europa, bland annat till tyska A. Maier Präzision GmbH i Q1 2017.

Under 2017 skedde också ett genombrott på den asiatiska marknaden. Kinesiska Xin Point, en leverantör av fordonskomponenter med kunder i Asien och Nordamerika, beställde ett INLINECOATER™-system för metallisering av dekorativa plastkomponenter. Beläggningsmaskinen ska bland annat användas för så kallade seed layers, där beläggningen ersätter hälso- och miljöfarlig användning av sexvärd kromsyra vid plätering på plast.

Utfasningen av sexvärt krom, också kallat hexavalent krom, från tillverknings-industrin, driver på övergången från våtkemisk plätering på plast till bland annat PVD-metallisering.

Många av de PVD-system som Impact Coatings har levererat historiskt används för dekorativa beläggningar på metall för olika högkvalitativa konsumentprodukter, såsom glasögon och klockor. Pågående affärsprospekt visar ett fortsatt intresse efter de unika nötningståliga färgade beläggningar och kostnadseffektiva produktionslösningar som Impact Coatings erbjuder.

FORSKNING & UTVECKLING

Impact Coatings engagemang i forskningsprojekt tillsammans med Uppsala och Linköpings universitet fortsätter, specifikt inom materialvetenskap med FunMat-projektet. Projektet ska leda till ökad förståelse och kunskap runt metallmaterial, förbehandlingar och beläggningsprocesser vid tillverkning av bränslecellsplattor.

Färdigställandet av ett nyutvecklat beläggningssystem, inom ramen för EuroStar-projektet Pro-FC, har fortgått under slutet av året.

Under perioden har fokus varit riktat på att köra in nya maskiner, både med avseende på maskinernas process och prestanda. Faktorer såsom produktivitet, effektivitet och driftsäkerhet har varit fokusområden. Testkörning och återkoppling har varit en betydande del av verksamheten. Beläggningskällor och förbrukningsmaterial har blivit effektivare.

Planläggning har genomförts för hur företaget ska gå vidare inom de olika fokusområdena.

Omfattande arbete har under året gjorts gällande produktifiering och modularisering av beläggningsmaskinerna, för att möjliggöra effektivare tillverkning och outsourcing för större flexibilitet.

PRODUKTION

Två INLINECOATER™ FC-maskiner för bränslecellskunder tillverkades under hösten. Den ena var klar för leverans under januari 2018 och den andra kommer att vara klar i mars 2018.

Det nya beläggningssystem för bränslecellsplattor som ska levereras till Borit NV och som utvecklats inom EuroStar-projektet Pro-FC, har försenats några månader och beräknas färdigställas under våren 2018. Parallellt tillverkas en INLINECOATER™ för plastmetallisering till kinesiska Xin Point.

Organisationen för underhåll och support av kundmaskiner förändrades under året och gavs ett tydligare fokus, samtidigt som en översyn av bolagets eftermarknads-erbjudande fortsatte.

Legoproduktion av beläggningar utfördes huvudsakligen för bränslecellskunder, samt inom områdena medicinteknik, dekorativa beläggningar och elektromagnetisk skärmning.

Införandet av nytt kvalitetsledningssystem enligt fordonsindustrins IATF16949 för hela verksamheten har fortsatt under året och är nu fullt infört för produktion av bränslecellsbeläggningar. Mätning av nyckeltal sker under ett års tid innan certifieringsprocess kan påbörjas, vilken planeras för 2018.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Då Huaqing inte är klar med övriga delar av sin produktionslina har leveransen av de första två beläggningsmaskinerna som skulle ha skett under årets första kvartal skjutits fram.

En första produktionsorder på Ceramic MAXPHASE™-beläggning har erhållits från däck- och fordonskomponenttillverkaren Michelin om 0,2 MSEK. Beläggnings-tjänsten kommer att utföras i Impact Coatings lokaler i Linköping. Bolaget har tidigare levererat beläggningar för Michelins bränslecellsutveckling. Nu förväntas efterfrågan från Michelin och leveransvolymerna öka successivt under 2018 och 2019 då produktion av bränsleceller ökar.

Linköping 2018-02-16

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel. 070 – 663 55 80.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma 2018:                                                     17:e maj 2018                                       

Delårsrapport för första kvartalet 2018:                   20:e april 2018                

Delårsrapport för andra kvartal 2018:                      17:e augusti 2018

Delårsrapport för tredje kvartal 2018:                      26:e oktober 2018

Bokslutskommuniké för 2018:                                 15:e februari 2019          

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018, kl. 08:00 CET.

—————————————————————————-