Impact Coatings AB genomför företrädesemission om cirka 78 miljoner kronor för att finansiera tillväxt

2010-02-03

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien

- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings aktieägare. - Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem. - Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. - Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie. - Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. ”Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under 2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential.” säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB. Bakgrund och motiv Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings att: - Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från Impact Coatings till kunderna. - Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i nära anslutning till strategiskt viktiga kunder. - Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras storskaligt. - Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund. Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007 möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter. Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling. Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009, verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider kombinerat med god lönsamhet. Emissionsvillkor Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars 2010. Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19 februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se. Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Indikativ tidplan för företrädesemissionen Extra bolagsstämma i Impact Coatings 19 februari 2010 Prospektet offentliggörs omkring den 1 mars 2010 Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen 24 februari 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 25 februari 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 1 mars 2010 Handel i teckningsrätter 3 – 16 mars 2010 Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i nyemissionen 3 – 19 mars 2010 I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt det kommande prospektet avseende företrädesemissionen. Finansiell rådgivare Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen. För mer information Henrik Ljungcrantz, VD Telefon 013-359 951, 070-663 55 80 henrik@impactcoatings.se Torsten Rosell, Styrelseordförande Telefon 013-359 952, 070-512 61 09 torsten@impactcoatings.se Viktig information Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1 mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.