IMPACT COATINGS AB GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 22 MKR

2014-05-20

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika .

· Styrelsen för Impact Coatings AB (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2014, beslutat om nyemission om 22,2 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

· Nyemissionen genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

· Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr.

· Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

· Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie.

· Anmälningsperioden kommer att inledas den 30 maj 2014 och pågår fram till och med den 13 juni 2014.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Impact Coatings har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med det huvudsakliga motivet att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess att affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Impact Coatings har investerat betydande belopp i utveckling och marknadsföring av sin teknologi för tunnfilmsbeläggning. Teknologin representerar för vissa industrisektorer en viktig framtidslösning och många företag planerar för ett teknikskifte. Den tidskrävande positioneringen inför detta har dock urholkat Impact Coatings finanser, som nu behöver förstärkas för att exploatera befintliga affärsmöjligheter.

Det är framförallt Bolagets beläggningssystem för Lean-PVD som nu står inför en bredare kommersialisering i närtid. En rad marknadsföringsinsatser har skapat ett kontinuerligt flöde av förfrågningar från företag som använder PVD idag och som nu efterfrågar mer kapacitet. De intresserar sig för Impact Coatings lösningar därför att de, bättre än konkurrerande system, möjliggör ett Lean-organiserat produktionsflöde av komponenterna.

Samtidigt utvecklas Bolagets långsiktiga satsning på beläggning av bränsleceller mycket bra. Potentialen för den typ av ytbeläggning Impact Coatings kan erbjuda blir alltmer bekräftad, likaså prestandan på de beläggningar Bolaget erbjuder samt Bolagets teknologi för storskalig framställning av dessa.

Bolaget avser att med hjälp av föreliggande nyemission exploatera de affärsmöjligheter som föreligger i närtid inom Lean-PVD och därigenom skapa ett löpande intäktsflöde. För den långsiktiga satsningen på bränsleceller planeras finansiering genom att bjuda in industriella och finansiella partners för delägande i bränslecellsverksamheten. 

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 27 maj 2014. Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 2,20 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 22,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med den 30 maj 2014 till och med den 13 juni 2014.

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. Istället kommer ett informationsmemorandum att upprättas och tillhandahållas på www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Emissionsgaranti
Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 80% av emissionsbeloppet, motsvarande 17,7 Mkr. För det fall nyemissionen tecknas (med och utan företrädesrätt) till ett belopp understigande 80% av emissionsbeloppet förbinder sig garanterna att teckna mellanskillnaden mellan 80% och det belopp som tecknats (med och utan företrädesrätt) i nyemissionen.

Tidplan för företrädesemissionen

Informationsmemorandum offentliggörs                                                 omkring den 29 maj 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen             22 maj 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen          23 maj 2014

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen                                      27 maj 2014

Handel i teckningsrätter                                                                         30 maj – 10 juni 2014

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)                                                  30 maj 2013 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen                                                                  30 maj – 13 juni 2014          

I övrigt hänvisar Impact Coatings till det kommande informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 29 maj 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.