FÖRETRÄDESEMISSIONEN I IMPACT COATINGS FULLTECKNAD

2017-12-22

Den 19 december 2017 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 23 november 2017. Sammanlagt inkom teckningar med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 85,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101,3 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Impact Coatings cirka 84,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Tidigare pressmeddelad emissionsgaranti har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor beräknas att skickas ut idag, den 22 december 2017.

Styrelsens ordförande Lars-Erik Nordell kommenterar
”Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser till vår intensifierade satsning främst på bränslecellsmarknaden i Kina men även i övriga Asien, Europa och Nordamerika. Den ger även resurser i vårt arbete med att möta den förväntade efterfrågan genom att göra vår produktionsprocess industriellt skalbar.”

VD Henrik Ljungcrantz kommenterar
”Det är glädjande att så många har valt att delta i emissionen och som följaktligen i likhet med oss som arbetar på Impact Coatings tror på den stora möjlighet som bolaget står inför. Själv har jag tecknat mig för aktier för 2,4 miljoner kronor.”

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom teckningsanmälningar motsvarande cirka 85,4 MSEK, varav 7 144 059 aktier (cirka 87,8 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 992 446 aktier (cirka 12,2 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 7 144 509 aktier (cirka 88,9 procent av emissionsvolymen) och tecknare utan stöd av företrädesrätt tilldelas 889 682 aktier (cirka 11,1 procent av emissionsvolymen), innebärande att Impact Coatings tillförs cirka 84,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtagandet om cirka 6,7 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 84,4 MSEK). Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 november 2017. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag, den 22 december 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 004 273,875 SEK genom emission av 8 034 191 nya aktier. Efter slutlig registrering av företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Impact Coatings att uppgå till 5 318 988,50 SEK fördelat på 42 551 908 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,125 SEK. Företrädesemissionen har såvitt avser 7 142 087 aktier som tecknats med företrädesrätt delregistrerats hos Bolagsverket.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på First North fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat företrädesemissionen. Slutlig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 1, 2018.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: +46 706 63 55 80
E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017.

———————————————————

Om Impact Coatings AB
Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatings aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.