FONDEN ACCENDO CAPITAL SICAV SIF TECKNAR AKTIER FÖR 25 MSEK I IMPACT COATINGS AB:S RIKTADE NYEMISSION

2017-12-08

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att Bolaget vid extra bolagsstämma den 23 november 2017 beslutat om en till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”) riktad emission om 2 380 953 aktier i Bolaget (den ”Riktade Emissionen”), samt att Accendo Capital genom särskilt teckningsåtagande åtagit sig att teckna samtliga nyemitterade aktier. Bolaget kan nu meddela att Accendo Capital infriat sitt teckningsåtagande och tecknat sig för samtliga 2 380 953 aktier i den Riktade Emissionen samt erlagt full teckningslikvid till Bolaget om cirka 25 MSEK. Accendo Capital agerar även ensam garant i Bolagets företrädesemission om 84,4 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: +46 706 63 55 80
E-mail:
henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017, kl. 08:00 CET.

——————————————————————–

Om Impact Coatings AB

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer, dvs ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar bland annat effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 november 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Impact Coatingss aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.