Extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2006-11-09

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24:e november 2006 kl 14.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 16:e november 2006 , dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 16:e november 2006 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, fax, telefon eller e-post till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefax 013-10 37 90, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16:e november.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 600 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 300.000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Förslaget ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar ca 24 % av rösterna.

Linköping i november 2006
Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.