DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2006

2006-08-16

• Rörelseintäkterna steg under under första halvåret med 33% till 4.275 KSEK (3.222).
• Det andra kvartalets rörelseintäkter steg 12% till 2.015 KSEK (1.798), varav nettoomsättning 999 KSEK (1.168).
• Det andra kvartalets resultat blev -386 KSEK(-362).
• Kassaflödet för kvartalet blev -123 KSEK (-1417).
• Soliditeten var vid periodens slut 72,3% (69,8).
• Förhandlingar om förvärv av globalt etablerad systemleverantör till plastindustrin inledda.
• Mobiltelefontillverkare utvärderar Maxfas.

Förhandlingar avseende förvärv av Magu Automation AB har inletts, vilket lett fram till att ett Memorandum of understanding tecknats. Magu är en globalt etablerad leverantör av kvalificerad lackeringsutrustning för plastdetaljer. 2004 lackerades över 100 miljoner mobiltelefoner, ca 25% av världsproduktionen, med teknik från Magu. Syftet med förvärvet är dels att bredda kundbasen och skapa en internationell plattform för Impacts verksamhet inom Metall på plast, dels att möta den globala plastindustrins kraftigt ökande efterfrågan på integrerade lackerings-metalliserings-lösningar.

Trots betydande resursallokering till de mer långsiktiga systemaffärerna har en viss tillväxt i den löpande tjänsteverksamheten uppnåtts. En förskjutning från fakturerade uppdrag till externfinansierade projekt har ändrat förhållandet mellan rörelseintäkter och nettoomsättning.

Under det andra kvartalet steg rörelseintäkterna till 2.015 KSEK (1.798) varav nettoomsättning 999 KSEK (1.168). Resultatet blev -386 KSEK (-362) och kassaflödet -123 KSEK (-1.417).

Detta innebär att kassautflödet under det första halvåret begränsats till -384 KSEK (-3.264) och att rörelseintäkterna under samma period stigit 33% till 4.275 KSEK (3.222). Soliditeten vid periodens slut uppgick till 72,3% (69,8).

Metall på plast Kapacitet för ytförädling har snabbt blivit en viktig strategisk fråga för de globala tillverkarna av plastkomponenter. En av de större aktörerna genomför en urvalsprocess för att hitta teknologi och partners för att fullt ut integrera metallisering och lackering i produktionsflödet. Impact har under kvartalet kvalificerat sig som en av finalisterna i denna urvalsprocess tack vare InlineCoaterns unika produktivitet och flexibilitet. Impacts samarbetspartner i Danmark, SP-Group, har nu drifttagit sin lackeringsanläggning i fabriken i Helsingör. Detta ökar möjligheterna att få igång fler och större uppdrag vad gäller metall på plast. Samarbetet har kommit att omfatta applikationer med större volymer men samtidigt mer omfattande applikationsutveckling än väntat. Detta har lett till att de omsättningsmål som krävs för att den första InlineCoatern installeras i Danmark ännu ej uppnåtts. Parterna har dock en fortsatt positiv syn på samarbetet. Synkronisering av Impacts metallisering med lackering av produkterna är en av nyckelfrågorna, varför ett nära samarbete med Magu är av strategisk betydelse som förstärks av det planerade förvärvet. Magus lackeringsteknologi är redan väl etablerad hos de aktuella kunderna. Ett 40-tal system finns installerade hos företag som Philips, Flextronics, Nypro, Balda, Perlos och Nolato, vilka också utgör primär målgrupp för Impact. Fullföljs förvärvet av Magu flerdubblas Impacts omsättning. Bolaget har en mycket god omsättnings- och lönsamhetsutveckling och flera kompletterande nyutvecklingar för sin produktportfölj. Elektriska kontakter Verksamheten kring Maxfas har under kvartalet koncentrerats till ett samarbete med en mobiltelefontillverkare och en av deras större kontaktdonstillverkare avseende industrialisering av Maxfas för mobiltelefonapplikationer. Projektet är utvecklingsdrivande genom att ställa höga krav inte bara på funktion utan även på kostnad, produktivitet och tillförlitlighet. Vinnovaprojektet fortskrider enligt plan. Projektet drivs inom ramen för Vinnovas forskningsprogram Forska & Väx, där Impact erhållit 5 MSEK i bidrag för att tillsammans med potentiella användare industrialisera Maxfas för ett antal applikationer. Flera av projektdeltagarnas kravspecifikationer har kunnat uppfyllas. Det produktionssystem för beläggning av bandprodukter som också utvecklas inom ramen för projektet beräknas vara i drift runt årsskiftet. Ytterligare en patentansökan avseende Maxfas har inlämnats inom ramen för Impacts avtal med ABB. För Impacts PCT – ansökan avseende Maxfas på Smartcards har meddelats att inga hinder föreligger. Den internationella forskningsmiljö för multifunktionella tunnfilmsbeläggningar, bl a Maxfas, som är under uppbyggnad vid Linköpings Universitet, har nu fått ytterligare anslag beviljade. En total budget på ca 40 MSEK per år gör verksamheten slagkraftig även internationellt sett. Impact är bra positionerade för att både stimulera forskargrupperna och kommersialisera de forskningsresultat som åstadkoms. Nötningsskydd Två potentiella systemaffärer avseende massproduktion av nötningsskyddande beläggningar med InlineCoater-system har nämnts i tidigare kommunikéer. Formerna för hur dessa ska realiseras har ännu inte avgjorts men bägge har fattat positiva beslut om att nyttja Impacts teknologi. Det troliga scenariot är att Impact initialt inrättar en inhouseanläggning hos den ena kunden i mellansverige för produktion även åt den andra kunden. Bägge kundernas avsikt är dock att när produkterna körts in, drifta egna InlineCoaters integrerade i sina respektive produktionsflöden. Inhouselösningen framträder alltmer som ett huvudalternativ för att underlätta införandet av Impacts teknologi på nya applikationer. Kunderna får en trygghet i att Impact ansvarar för inkörning av de olika produktvarianterna och kan tidigare än ett investeringsbeslut garantera en viss minimivolym. För Impacts del innebär detta ett större totalt affärsomfång men en initial finansiell belastning. För den aktuella inhouseanläggningen kommer de två initiala uppdragsgivarna att garantera en viss minimiintäkt. Anläggningen kommer också att utgöra ett centra för utveckling av andra applikationer inom nötningsskydd. Viktiga händelser efter periodens slut Ett Memorandum of Understanding har tecknats med de nuvarande ägarna till Magu Automation AB avseende Impacts förvärv av Bolaget. Mer information om förvärvet kommer inom kort att offentliggöras. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Linköping 2006-08-16 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 alt 0706-635580. Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q3 2006-10-27


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.