DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

2006-05-04

• Omsättningen under kvartalet uppgick till 1.198 tkr (802)

• Rörelseresultatet blev -79 tkr (-441)

• Resultatet efter skatt blev -100 tkr (-456)

• Kassflödet under perioden uppgick till -384 tkr (-1.847)

• Soliditeten vid periodens utgång var 75% (71,6)

• Avtal tecknat med danska SP-Group

• Anslag om 5 mkr beviljat av Vinnova

• 6 mkr beviljat till projektet EraSME, där Impact deltar.

Tack vare ett massivt stöd från forskningsfinansierande organ har Impacts verksamhet kunnat fokuseras mot Maxfas-relaterade applikationer tidigare än beräknat. Under perioden har avtal tecknats med SP-Group avseende marknadssamarbete i Danmark. Avtalet omfattar även leverans av ett beläggningssystem av typen InlineCoater för placering i Helsingör, när vissa marknadsmål uppnåtts. Samtidigt pågår slutförhandlingar kring två systemaffärer. För att kunna hantera dessa långsiktigt viktigare affärer, har den planerade expansionen av de löpande beläggningstjänsterna senarelagts något. Trots detta har tillväxten under kvartalet varit god. Rörelseintäkterna steg till 2.260 tkr (1.424), vilket är en ökning med 59%. Periodens resultat förbättrades till -100 tkr (-456). Periodens kassaflöde var -384 tkr (-1.847). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 75,0%. Beläggningssystem Systemverksamheten har fokuserats på att nå avslut i två av de mest aktuella affärerna. Aktuella applikationer avseende dels en hydraulikapplikation, dels en dekorativ applikation, är tekniskt och ekonomiskt verifierade. Förhandlingar avseende affärsvillkoren pågår. Härutöver pågår en rad aktiviteter för att i nästa skede kunna verkställa fler systemaffärer. Förutom de systemaffärer som är kopplade till Maxfas, är dessa fokuserade på ett antal utländska kunder inom metall på plast. Förhandlingar om avtalsvillkoren pågår. I samband med ovan nämnda affärsdiskussioner har ett betydande intresse för den så kallade Inhouse-lösningen framkommit. Inhouse innebär att istället för att kunden förvärvar ett system, så tillhandahåller Impact en beläggningstjänst med system som placerats hos kunden. Detta ger över tiden ett väsentligt större affärsomfång för Impact, samtidigt som kundens beslut att inleda affären blir lättare. Under kvartalet har diskussioner med finansiella institutioner inletts avseende finansiering av inhouse-lösningar. Beläggningsprocesser Omfattande extern finansiering har möjliggjort en kraftfull fokusering på beläggningsprocessen Maxfas. I januari beviljade Vinnova en ansökan om 5 mkr till Impact och i mars beslöt det EUfinansierade organet EraSME att finansiera ett Maxfas-projekt med 6 mkr. I det sistnämnda samverkar Impact med Dansk Teknisk Universitet, DTU och Dansk Teknologisk Institut, DTI , Fraunhoferinstitutet i Tyskland samt ett antal potentiella användare i dessa länder, för industrialisering av deras konkreta applikationer. Impact har därmed tillgång till kraftfulla resurser för industrialisering av Maxfas-applikationer på bred front utan att detta belastar Bolagets kostnadsmassa. Inom området Metall på plast har den globalt verksamma, spanska samarbetspartnern Sidasa påbörjat den internationella lanseringen av det gemensamma konceptet Cromatipic™. Cromatipic är en patentskyddad kombination av en UV-härdande lack för hårdgöring av plastytor, samt metallisering. Flera stora aktörer inom bilindustrin utvärderar nu lösningen, vilket vid positivt utfall medför att InlineCoater-system skall integreras i deras produktionsflöden. Under kvartalet har också samarbete påbörjats med svenska Magu Automation AB, som är en världsledande leverantör av lackeringsutrustning för plast. Tillsammans med Magu drivs några mycket potentiella affärsprojekt inom främst telecom. Beläggningstjänster Det nyetablerade beläggningscentrat i Linköping, som utrustats med en InlineCoater, driftsattes under kvartalet. Produktionsförberedelser av nya applikationer har under kvartalet fokuserats till affärer som drivs av den danska partnern SP-Group. Samarbetet utvecklas mycket bra och de lokala förberedelserna för installation av en InlineCoater i SP-Groups lokaler i Helsingör har påbörjats. Resurskrävande Maxfas- och systemrelaterade affärsprocesser har dock medfört att den planerade expansionen av beläggningstjänster drivs med mindre resurser än planerat och därför försenats något. Händelser efter kvartalets utgång Strax efter periodens utgång erhölls en första utbetalning från Vinnova, som förstärker Bolagets likviditet med 1.250 tkr. Ytterligare utbetalningar av det beviljade anslaget sker löpande under året. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning Linköping 2006-05-04 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359950 alt. 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.