Delårsrapport Januari – Mars 2005

2005-05-03

Impact Coatings AB

• Omsättningen uppgick till 802 tkr (648) • Resultatet efter skatt blev -456 tkr (-607) • Kassaflödet för perioden uppgick till -1.847 tkr (287) • Soliditeten vid periodens uppgång uppgick till 71,6% • Avtal om exploatering av Maxfas har tecknats med ABB. UTVECKLINGEN FÖRSTA KVARTALET Under första kvartalet har uppbyggnaden av företagets kundbas intensifierats. Omfattande arbete har lagts på att ersätta det volymbortfall som drabbade bolaget i slutet av 2004. Vidare har marknadsföringen av kapaciteten i den egna InlineCoatern som tas i drift under andra halvåret 2005, påbörjats. Också på systemsidan har omfattande insatser gjorts såväl för att skapa nya potentiella kunder som för att dra de befintliga närmare avslut. Första kvartalet har därför präglats av insatser som skapar kostnader i nutid men med intäkter av betydelse först på lite sikt. Första kvartalet har historiskt varit en period med låg intäktsnivå, så även 2005. I år höjdes emellertid omsättningen jämfört med samma period förra året med 24% från 648 tkr till 802 tkr, trots det volymbortfall som drabbade bolaget i slutet av 2004, när den då största kunden la ner sin verksamhet. Samarbete med en ny kund med omfattande behov av först FoU-tjänster samt relativt snart omfattande beläggningstjänster och på lite sikt även system, har inletts. Samarbetet bygger på det nya skiktet Maxfas. Betydande delar av företagets resurser har under perioden allokerats till färdigställandet av den InlineCoater som skall tas i drift i beläggningscentrat. Totalt har 390 tkr i eget arbete aktiverats för färdigställandet av detta system under kvartalet. Systemet är inte enbart en kapacitetsutökning utan skall framförallt bidra till att öka inslaget av volymrelaterade uppdrag som löper över längre tid. Systemet skall också fungera som demonstrator för potentiella systemkunder och användas för industrialisering av deras applikationer. Systemet beräknas vara i drift i augusti 2005. Affärsrelationen med befintliga potentiella systemkunder fortskrider enligt plan. Framsteg har också skett med nya potentiella systemkunder. Marknadsföringen har under kvartalet blivit alltmer internationell och relationer med partners, framförallt i Europa har etablerats i syfte att hantera kunder på andra marknader. Detta har sammanlagt inneburit att antalet potentiella systemkunder ökat till närmare 50 st. Ett avtal gällande exploatering av gemensam teknologi inom Maxfas-området tecknades under kvartalet med ABB. Ytterligare patentansökningar avseende Maxfas har också inlämnats och det av Vinnova delfinansierade Maxfas-projektet inom VINST 4-programmet har startats upp. Projektstarten har också inneburit att marknadsföringen av Maxfas-skiktet inletts. En stor mängd potentiella kunder inom gruppen internationella kontaktdonstillverkare har identifierats och är under bearbetning. Även inom denna del av verksamheten innebär uppstarten att verksamheten tagit kostnader som motsvaras av intäkter först senare. Under kvartalet har bolaget utökats med två personer, vilka finansieras externt. Kassaflödet under perioden uppgick till -1.847 tkr (287), varav 640 tkr är hänförligt till den pågående investeringen i den egna InlineCoatern och till en investering i kompletterande beläggningskällor i befintligt beläggningssystem. 992 tkr avser amortering av lån. Viktiga händelser efter kvartalets utgång Företaget har under april deltagit såväl på Hannover-mässan som på Society of Vacuum Coaters årliga internationella konferens i USA i syfte att etablera bolaget på den internationella arenan. Vid bägge arrange-mangen mottogs Impacts produkter med stort intresse och nya kontakter med stor potential har etablerats. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Linköping 2005-05-03 Henrik Ljungcrantz VD För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-103780 alt 0706-635580 Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q2 2005-08-03


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.