DELÅRSRAPPORT IMPACT COATINGS AB (publ) FÖR PERIODEN 1 JULI-30 SEPTEMBER 2017

2017-10-27

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Genombrottsorder av beläggningsmaskin för strålkastarreflektorer till Iskra Mehanizmi, en slovensk underleverantör till fordonsindustrin, levererad
· Etablering av säljkontor i Kina och första lokale säljaren anställd
· I avtalet med China Hydrogen Energy (CHE), med ett ordervärde om cirka 100 MSEK, är start av leverans senarelagd till mitten av 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Avtal om order värd 50 MSEK tecknat gällande sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology
· Avtal om order värd 8 MSEK tecknat gällande leverans av beläggningsmaskin till kinesiska Xin Point – första affären inom ramen för distributionsavtal med Optorun
· Kapitalmarknadsdag med fokus på Kina och marknaden för bränsleceller genomförd i Stockholm tisdagen den 17 oktober

FINANSIELL INFORMATION

Tredje kvartalet, 1 juli-30 september, 2017

· Nettoomsättning uppgick till 6 964 (6 856) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 103 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick till -4 898 (-1 276) TSEK
· Kassaflödet uppgick till -11 719 (1 989) TSEK
· Soliditeten uppgick till 42,7 % (89,4)

Årets tre första kvartal, 1 januari-30 september, 2017

· Nettoomsättning uppgick till 28 194 (23 517) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 505 (-1 275) TSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick -19 306 (-3 972) TSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -19 941 (24 643) TSEK
· Soliditeten var 42,7 % (89,4)

VD-KOMMENTAR

Intresset för Impact Coatings och vårt erbjudande fortsätter att öka, framförallt i Kina. Vårt strategiska fokus på beläggning av bränslecellsplattor i allmänhet, den kinesiska marknaden i synnerhet och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande har bevisats genom våra tecknade orders.

Marknaden för bränsleceller i Kina är i snabb tillväxt till följd av den kinesiska regeringens stöd till företag och myndigheter som producerar tyngre vätgasdrivna fordon som bussar och lättare lastbilar. Vi har kontakt med många aktörer i Kina som antingen redan har etablerat fabriker för tillverkningen av bränsleceller eller som håller på att bygga fabriker.

Utvecklingskostnader belastar resultatet

Intäkterna från nya orders till följd av våra framgångar i Kina har inte börjat synas i resultatet ännu. Det i kombination med att vi har tagit en hel del kostnader kopplade till vårt omställningsarbete mot en mer industrialiserad produktion, för att kunna möta den ökade efterfrågan, belastar resultatet under det tredje kvartalet.

Starkt marknadstillfälle i Kina

Vi har deltagit i mässor under perioden i såväl Beijing i Kina som Las Vegas i USA. På båda mässorna har vi haft en strid ström av intresserade kinesiska aktörer i våra montrar och vi får mycket lovord för vår beläggningsteknologi. Det går att läsa mer om mina spaningar från mässorna under rubriken Noticed på vår webbplats: http://www.impactcoatings.com/.

Vår första lokala säljare i Kina, Jia Zhendong, tillträdde i början av september i år och driver säljarbete på den snabbt växande kinesiska marknaden tillsammans med mig och den asiatiske säljagenten Marty Kikuchi.

Förskjutning av leverans till China Hydrogen Energy

Under hösten 2016 tog vi vår stora genombrottsorder på bränslecellsmarknaden i Kina. Vi tecknade ett bindande avtal med China Hydrogen Energy (CHE) värt initialt över 100 miljoner kronor gällande leverans av åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år. Under fjärde kvartalet 2016 fick vi ett förskott om 2,4 miljoner kronor från CHE i samband med att de två första maskinerna började tillverkas med planerad leverans hösten 2017.

Efter sommaren inledde CHE diskussioner om att skjuta på leveransen av de två första maskinerna då CHEs produktionsanläggning blivit försenad. Förskjutningen innebär att leveransen sker i mitten av 2018. Vi är fria att sälja de maskiner vi har producerat för CHEs räkning till annan aktör.

Ny stororder om 50 MSEK till bränslecellstillverkare plus framgång för Optorunsamarbetet med order värd 8 MSEK

I övrigt har vi lyckats väl med våra säljambitioner och precis efter periodens utgång, den 2 oktober i år, presenterade vi vår andra stororder på bränslecellsmarknaden i Kina. Det är en beställning av sex beläggningsmaskiner från kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology. Det totala ordervärdet uppgår till 50 miljoner kronor, exklusive service och förbrukningsmaterial, med leverans under 2018 och 2019.

Någon vecka senare, den 11 oktober, kunde vi presentera vår första order inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun. Affären var dessutom ett genombrott på den kinesiska marknaden för vår marknadsvertikal Metallisering. Kunden är kinesiska Xin Point som levererar dekorativa komponenter till fordonsindustrin och ordern gäller en beläggningsmaskin – InlineCoater™ 500 – med ett ordervärde om 8 miljoner kronor för leverans 2018.

Outsourcad tillverkning och anställningar

För att möta den ökande efterfrågan på vår beläggningsteknologi forcerar vi arbetet med industrialisering och modularisering av tillverkningsprocessen. Det innebär att vi kan producera snabbare och effektivare och att vi kan lägga ut delar av produktionen på underleverantörer. Därmed kan vår samarbetspartner Optorun påbörja produktion av delkomponenter redan i början av 2018.

Som ett resultat av senaste tidens affärer planerar vi att anställa ytterligare personal till tillverkningen i Linköping.

Linköping 2017-10-27

Henrik Ljungcrantz
VD Impact Coatings

EKONOMISK UTVECKLING

Bolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 6 964 TSEK (6 856 TSEK) och resultatet blev -4 898 (-1 276) TSEK. Kassaflödet blev -11 719 (1 989) TSEK och soliditeten uppgick vid periodens slut 42,7 % (89,4 ). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning av pågående leveranser av maskinsystem.

Det negativa resultatet förklaras bland annat av att bolaget genomför en omställning till serieproduktion och outsourcing av viss produktion för att möta kundernas efterfrågan, vilket medfört omfattande dokumentations- och processarbete som delvis bedrivits av konsulter.

Periodens omsättning består av vinstavräknat projekt, samt försäljning av tjänster. Posten ”Övriga intäkter” består av aktiverade utvecklingskostnader.

Bolaget har under perioden erhållit ett kreditutrymme på 17 MSEK. Denna kredit ska kunna utnyttjas för att hantera fluktuationer i kassaflödet. Utrymmet har vid periodens utgång utnyttjats med cirka 14,5 MSEK.

Då bolaget från och med verksamhetsåret 2016 aktiverar utvecklingskostnader genomförs detta löpande.

Bolagets intäkter under året som helhet till och med det tredje kvartalet uppgick till 28 194 (23 517) TSEK, aktivering arbete för egen räkning 5 277 (0) TSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till -19 306 (-3 972) TSEK. Kassaflödet uppgick till -19 941 (24 643) TSEK och soliditeten uppgick vid periodens slut till 42,7 % (89,4).

Bolagets direkta kostnader består av tre komponenter. Kostnad för pågående order, kostnader för anpassning av bolagets produktsortiment till skalbarhet och outsourcad tillverkning samt utveckling av nästa maskingeneration.

Kostnader förknippade med FoU-arbete av nästa generation InlineCoaters aktiveras.

Mot bakgrund av den stora marknadspotentialen inom bränsleceller i Kina och de genombrottsorder som bolaget tecknat under senare tid, diskuterar styrelsen att accelerera marknadspenetrationen. Detta för att skapa rätt förutsättningar för bolagets världsledande teknologi för beläggning av bränslecellsplattor och för att möta den ökande efterfrågan. Bolagets styrelse diskuterar olika lösningar för att lösa kapitalbehovet för en sådan expansion.

SALES & MARKETING

Nedan redovisas läget inom respektive marknadsvertikal som Impact Coatings verkar inom i mer detalj. Impact Coatings främsta fokus ligger inom Fuel Cells och Reflectors, men bolaget arbetar även aktivt inom Electrical Contacts, Metallization samt Decorative Coatings.

Fuel Cells

Marknadsbearbetningen har ökat under året och bland annat ställer bolaget numera ut på bränslecellsmässan i Beijing i Kina. Det är andra året som mässan genomförs och intresset i Kina ökar stadigt. Mässan är fortfarande mindre än FC-Expo i Tokyo, men den växer kraftigt.

Trots detta känner inte alla Impact Coatings presumtiva kinesiska kunder till mässan i Beijing. Det indikerar att endast mässnärvaro inte räcker för bearbetning i Kina utan bolaget måste vara aktivt även i olika nätverk, genom marknadsföring över Internet och proaktiv direktförsäljning.

Såväl mässan i Beijing som den i Las Vegas för ett par veckor sedan gav Impact Coatings många nya kontakter och ingångar till presumtiva affärer.

Intresset för Impact Coatings kunskap och tekniska lösningar för beläggning av bränslecellsplattor är stort i Kina. För tillfället bearbetar bolaget ett trettiotal kinesiska bolag som har planer på att bygga upp egen tillverkning av bränslecellsplattor av metall.

Det aktiva säljarbetet i Kina har bland annat lett till avtalet med Huaqing Power Technology. Avtalet omfattar sex beläggningsmaskiner till ett värde om cirka 50 MSEK. Den första beläggningsmaskinen beräknas levereras i januari 2018 och den andra i mars samma år. Nästkommande två maskiner levereras i slutet av 2018 och slutligen två maskiner under 2019. Huaqing ser denna order som startskottet för sin bränslecellssatsning. Enligt deras affärsplan kommer bolaget att behöva fler beläggningsmaskiner längre fram.

China Hydrogen Energy (CHE) tecknade avtal om ordervärde uppgående till 100 MSEK. CHE är försenade med bygget av sin fabrik som nu beräknas vara klar till sommaren 2018. Efter att de första beläggningsmaskinerna är levererade till CHE kommer leveranserna av de återstående sex till åtta maskinerna – hela ordern omfattar åtta till tio maskiner – att ske i ett jämnt flöde enligt avtal.

De presumtiva kunder som Impact Coatings för diskussioner med har kommit olika långt i sina planer att bygga fabriker för volymproduktion av bränsleceller. En del av dessa aktörer har redan fabriker, men använder grafitplattor i bränslecellsstackarna. De plattor som använder Impact Coatings beläggningsteknologi är av metall, vilket är mer effektivt. Ytterligare nackdelar med grafitplattorna är att de är dyrare, mer tidskrävande att tillverka samt att bränslecellsstackarna blir tyngre och tre gånger så stora.

Många av dessa presumtiva kunder väntas ta beslut om investering i ny produktionsutrustning under slutet av 2017 eller under 2018. Impact Coatings är väl positionerat för denna affärspotential och kommer inför den förväntade efterfrågeökningen på beläggningsmaskiner inom kort att ha behov av att använda underleverantörer för tillverkning.

Reflectors

Intresset för system för beläggning av reflektorer inom fordonsindustrin har ökat både i Europa och Asien. Framförallt gäller detta lösningar som innebär integrering mellan formsprutning och metallisering. Under perioden har Impact Coatings startat ett par intressanta projekt med syfte att demonstrera sin teknologi för några presumtiva kunder inom denna marknadsvertikal.

Electrical Contacts

Under året har efterfrågan på PVD-beläggningar för korrosionsbeständiga kontakter ökat. Impact Coatings utför småskalig beläggning av kontakter för handburen elektronik med främst korrosionståliga Ultra MaxPhase™.

Metallization

Impact Coatings har tillsammans med den japanska beläggningsleverantören Optorun under perioden fördjupat samarbetet genom intensiva kontakter med kinesiska Xin Point, som för närvarande tillämpar traditionell pläteringsteknologi på plast. Detta har efter periodens slut resulterat i att kontrakt har skrivits.

Intresset för övrig metallisering på plast fortsätter att öka och bolagets förmåga att utföra beläggningar i ett integrerat produktionsflöde efterfrågas. Den snabbaste ökningen förväntas äga rum i Asien via Optoruns nätverk och marknadsbearbetning.

Decorative Coatings

Under perioden har Impact Coatings fått ett antal förfrågningar relaterade till bolagets djupt svarta dekorativa beläggningar. Det innebär att ett antal intressanta applikationer kommer att testas och verifieras under hösten.

Distributionsavtal med Optorun

I maj 2017 ingicks ett distributionsavtal med japanska Optorun Co. Ltd., en av världens största leverantörer av utrustningar för vakuumytbeläggning.

Optorun har under kvartalet börjat bearbeta marknaden i Japan och Kina. Under denna tid har relationer med ett flertal potentiella kunder etablerats. Det resulterade i en första order inom ramen för distributionsavtalet precis efter utgången av det tredje kvartalet, från kinesiska Xin Point.

Xin Point är en av Kinas ledande tillverkare av dekorativa plastdetaljer till fordonsindustrin. Beställningen från Impact Coatings gäller en beläggningsmaskin – InlineCoater™ 500 – som ska levereras under 2018. Moderbolaget Xin Point Holding (http://en.xinpoint.com/), är noterat på Hongkongbörsen med ett aktuellt börsvärde om cirka 6 miljarder SEK.

Ordern är ett genombrott på den kinesiska marknaden för Impact Coatings inom vertikalen Metallisering på plast. Beläggningsmaskinen ska bland annat användas för så kallade seed layer, där beläggningen ersätter hälso- och miljöfarlig användning av sexvärd kromsyra för plätering på plast.

Optorun ställde under perioden ut på mässa i Tokyo och lanserade där Impact Coatings beläggningssystem för kostnadseffektiv integrerbar produktion av beläggningar till fordonsindustrin, vilket resulterade i en handfull prospekts. Nästa steg är att Optorun inom ramen för samarbetsavtalet marknadsför Impact Coatings beläggningssystem vid mässor inriktade på produktionsutrustning för fordonsindustrin. Den gemensamma ambitionen är att sälja tio beläggningsmaskiner inom 12-24 månader från det att distributionsavtalet tecknandes.

RESEARCH & DEVELOPMENT

Impact Coatings är fortsatt inblandat i ett antal forskningsprojekt tillsammans med ett flertal universitet. Under perioden har Impact Coatings, tillsammans med Uppsala och Linköpings universitet, fått en ansökan beviljad inom ramen för materialvetenskap FunMat. Projektet ska leda till ökad förståelse och kunskap runt metallmaterial, förbehandlingar och beläggningsprocesser vid tillverkning av bränslecellsplattor.

I EuroStar-projektet Pro-FC fortsätter bolaget att utveckla och realisera ett helt nytt produktionssystem för bränslecellsplattor. Det helt nyutvecklade beläggningssystemet beräknas vara klart under första kvartalet 2018.

OPERATIONS

I början av perioden slutlevererades en beläggningsmaskin för strålkastarreflektorer till Iskra Mehanizmi, en slovensk underleverantör till fordonsindustrin. Samtidigt har tillverkningen av flera beläggningsmaskiner för bränslecellskunder fortskridit, även om ingen leverarans skedde under perioden. Den första InlineCoater-maskinen för bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology kommer att vara färdigbyggd och överlämnad till processverifiering under november 2017. Slutlig leverans är planerad till januari 2018.

Sedan sommaren har arbetet med förbättrade produktstrukturer och tillverkningsflöden intensifierats, primärt för företagets standardsystem i InlineCoater-serien, inklusive införande i bolagets nya affärsledningssystem. Målsättningen är bland annat att uppnå effektivisering av materialförsörjning och tillverkning av beläggningssystem.

Ett annat mål är att möjliggöra outsourcing till tillverkningspartners såsom japanska Optorun. Vidare är ambitionen är att starta produktion hos Optorun under 2018.

En omfattande aktivitet för att reducera materialkostnaden för InlineCoater-serien har genomförts under kvartalet, där leverantörsval, komponentval och specifikationer genomlysts och resulterat i BoM-kostnadsreduktion på cirka 15 procent. Detta arbete kommer att avsevärt förbättra Impact Coatings marginaler för affärer som sluts framöver.

Organisationen för underhåll och support av kundmaskiner förändrades och gavs ett tydligare fokus, samtidigt som en översyn av bolagets eftermarknadserbjudande fortsatte.

Legoproduktion av beläggningar utfördes huvudsakligen för bränslecellskunder, samt inom områdena medicinteknik, dekorativa beläggningar och elektromagnetisk skärmning.

Införandet av nytt kvalitetsledningssystem enligt fordonsindustrins IATF16949 pågår kontinuerligt för hela verksamheten och är nu fullt infört för produktion av bränslecellsbeläggningar. Mätning av nyckeltal sker under ett års tid innan certifieringsprocess kan påbörjas, vilken planeras för 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Ett avtal värt 50 MSEK har tecknats med kinesiska bränslecellstillverkaren Huaqing Power Technology. Avtalet omfattar sex beläggningsmaskiner att levereras under 2018 och 2019.

Den första affären genom vår samarbetspartner Optorun har tagits genom en försäljning till Xin Point. Köpet avser en InlineCoater 500 om cirka 8 miljoner kronor.

Mot bakgrund av den stora marknadspotentialen inom bränsleceller i Kina och de genombrottsorder som bolaget tecknat under senare tid, diskuterar styrelsen att accelerera marknadspenetrationen. Detta för att skapa rätt förutsättningar för bolagets världsledande teknologi för beläggning av bränslecellsplattor och för att möta den ökande efterfrågan. Bolagets styrelse diskuterar olika lösningar för att lösa kapitalbehovet för en sådan expansion.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2017-10-27

Henrik Ljungcrantz
VD

Nästa rapporttillfälle är bokslutskommuniké för 2017 den 16 februari 2018.

Kontaktperson hos Impact Coatings:
Henrik Ljungcrantz, VD
070-663 55 80, henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017, kl. 08:30 CET.

————————————————————————————-