DELÅRSRAPPORT IMPACT COATINGS AB (publ) FÖR PERIODEN 1 APRIL-30 JUNI 2017

2017-08-18

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Distributionsavtal med japanska Optorun – en av världens största leverantörer av utrustningar för tunnfilmsbeläggning
· Stor kinesisk biltillverkare väljer Impact Coatings beläggning för bränslecellsplattor
· Bolagsstämman den 19 maj beslutade om optionsprogram riktat till bolagets fast anställda personal och styrelse. Göran Felldin, tidigare VD, nyvaldes till styrelsen på stämman.
· Henrik Ljungcrantz avlöser Göran Felldin som VD för Impact Coatings och Anders Nilsson anställs som CFO

FINANSIELL INFORMATION

Andra kvartalet 1 april-30 juni

· Summa intäkter uppgick under andra kvartalet 2017 till 2 783 TSEK (5 287 TSEK)
· Resultatet blev -14 003 TSEK (-2 836 TSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 3 937 TSEK (28 251 TSEK)
· Soliditeten var 77,6 % (89,9 %)

Första halvåret 1 januari-30 juni

· Summa intäkter uppgick under första halvåret 2017 till 21 234 TSEK (16 661 TSEK)
· Resultatet blev -14 408 TSEK (-2 696 TSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 8 222 TSEK (22 655 TSEK)
· Soliditeten var 77,6 % (89,9 %)

VD-ORD

Det är en spännande tid vi lever i. Kraven på en omställning av transportsektorn i en mer hållbar riktning ökar för varje dag och utvecklingen går fort och det är i Asien det händer.

I stora delar av Asien och framförallt Kina är det vätgasdrivna fordon som ses som den stora möjligheten. I Kina råder ett i det närmaste omåttligt intresse för bränsleceller och tillverkningsteknik av komponenter för att effektivisera tekniken. Marknaden bubblar av nya aktörer som visar alla kännetecken på en ung och snabbt växande marknad.

Det här betyder att jag varje dag stärks i Impact Coatings strategiska val att satsa på bränslecellsmarknaden. Vi är starka även inom våra andra marknadssegment, eller vertikaler som vi kallar dem, där vi utvecklat och etablerat vår teknologi, men det är inom bränsleceller som vi ser den verkligt stora potentialen.

Vår patenterade tunnfilmsbeläggning ökar effektiviteten och minskar kostnaderna i en bränslecell med mer än 30 procent jämfört med bränslecellsplattor av grafit. Intresset för vårt kunnande är stort i Kina då det ses som en av de faktorer som kommer att få vätgasdrivna fordon att inom en nära framtid nå the tipping point, det vill säga när de blir även ekonomiskt gångbara i konkurrensen med fossildrivna fordon.

Under det senaste året har det verkligen börjat röra på sig och vi för diskussioner med ett stort antal aktörer på marknaden såväl nya som etablerade. Några diskussioner har redan resulterat i intressanta avtal som det med China Hydrogen Energy och nu senast en stor kinesisk biltillverkare som efter utvärdering har valt att gå vidare med Impact Coatings beläggning i sin utveckling. Distributionsavtalet med japanska Optorun är också ett tecken på att vi ligger helt rätt.

Samtidigt som marknaden bearbetas förbereder vi oss för att kunna hantera större volymer vid större beställningar av våra beläggningsmaskiner. Fram till nu har det inom våra andra marknadssegment mest handlat om kundanpassade maskiner. Nu arbetar vi med industrialisering och modularisering för att få ner produktionstiden för en maskin till 4-6 månader.

Målet är att våra patenterade beläggningsmaskiner inom en nära framtid ska kunna serietillverkas och att delar av produktionen ska kunna outsourcas. Maskinerna standardiseras och kan därför när större beställningar kommer in tillverkas på prognos.

Men det handlar inte bara om modularisering för att förbereda för serieproduktion utan även om logistik och standardisering av inköp. Även på det området finns det stora förbättringar att göra och vi har därför anställt medarbetare med stor erfarenhet inom logistik och inköp.

Vi befinner oss nu vid den mest intressanta tidpunkten hittills i Impact Coatings historia och det är i detta skede jag har kommit tillbaka som VD. Det känns väldigt inspirerande och jag är fast besluten att på allvar ta tillvara den stora möjlighet vi har i och med vår starka och centrala position på marknaden för bränsleceller och utvecklingen av vätgasdrivna fordon.

Huvuddelen av vårt arbete fokuserar nu på Kina samt att öka skalbarheten i vår produktion för att kunna möta ökade beställningsvolymer. Vi intensifierar satsningen på och bearbetning av den kinesiska marknaden och tittar bland annat på en fast etablering på plats i Kina inom en nära framtid.

Det är som jag sagt ovan en mycket intressant tid vi lever i, vi har mycket att göra och jag har stora förhoppningar om att framtiden blir väldigt intressant för Impact Coatings.

Linköping 2017-08-18

Henrik Ljungcrantz
VD Impact Coatings

VERKSAMHET – ALLMÄNT

Intresset för Impact Coatings fortsätter att öka bland både potentiella kunder, partners och finansmarknaden. Affärsläget präglas dock fortfarande av mycket ojämn orderingång.

Samarbetet med japanska Optorun har konkret resulterat i en satsning på marknadsföring och försäljning av Impacts Coatings beläggningssystem på den asiatiska marknaden. Optorun ser ett tydligt kundbehov av beläggningar och flexibla produktionsintegrerade beläggningssystem främst inom fordonsindustrin i stora delar av Asien.

Optorun tillverkar idag cirka 750 beläggningssystem per år och ser samarbetet med Impact Coatings som en möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar inom delvis nya teknikområden.

I Kina råder just nu ett i det närmaste omåttligt intresse för bränsleceller och tillverkningsteknik av ingående komponenter. Det drivs bland annat av den kinesiska regeringens ökade satsning med subventioner till bränslecellsteknik, samtidigt som motsvarande för batterier minskar.

Den äldre teknologin för bränsleceller, baserad på grafitplattor, används delvis fortfarande i Kina beroende på att det inte finns volymproduktion av belagda bränslecellsplattor av metall. Därför är intresset för Impact Coatings unika tunnfilmsbeläggning Ceramic MaxPhase™ och den samlade kunskapen om kostnadseffektiv produktion stor i Kina.

Intresset finns både hos aktörer som direkt satsar på metallplattor men också hos dem som använder grafit och på grund av skalbarhet och tillverkningskostnad vill gå över till belagda bränslecellsplattor av metall.

För att ta tillvara på detta marknadstillfälle har Impact Coatings därför hög aktivitet i Asien och framförallt i Kina för att bearbeta marknaden. Det handlar dels om deltagande vid mässor, dels direkta förhandlingar och projekt med intresserade aktörer. Nu pågår ett intensivt arbete att följa upp förfrågningar och affärsmöten med kunder från de mässor och försäljningsbesök Impact Coatings genomfört under våren och sommaren.

Bolaget har under kvartalet fortsatt tillverkningen av fyra beläggningsmaskiner. En av dessa har levererats till det slovenska företaget Iskra Mehanizmi, som är en ledande tillverkare av strålkastarreflektorer. Avtalet, som slöts i november förra året, är en genombrottsorder och den första i sitt slag för strålkastarreflektorer till fordonsindustrin. Affären är värd cirka 7 miljoner kronor.

EKONOMISK UTVECKLING

Bolagets intäkter för det andra kvartalet uppgick till 2 783 TSEK (5 287 TSEK) och resultatet blev -14 003 TSEK (-2 836 TSEK). Kassaflödet, som under perioden förstärkts med en kortsiktig kredit, blev 3 937 TSEK (22 655 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 77,6 % (89,9 %). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning på pågående leveranser av maskinsystem.

Periodens omsättning består huvudsakligen av försäljning av tjänster. Posten ”Övriga intäkter” består av aktiverade utvecklingskostnader.

Bolaget har under perioden utverkat ett kreditutrymme på 15 MSEK. Denna kredit ska kunna utnyttjas för att hantera fluktuationer i kassaflödet. Utrymmet har vid periodens utgång utnyttjats med cirka 11 MSEK.

Då bolaget från och med verksamhetsåret 2016 aktiverar utvecklingskostnader genomförs detta också halvårsvis för att ge en rättvisare bild av bolagets direkta kostnader. Därför redovisar bolaget även halvårsresultatet.

Bolagets intäkter för första halvåret som helhet uppgick till 21 234 TSEK (16 661 TSEK), aktivering arbete för egen räkning 1 340 TSEK (0 TSEK) och resultatet blev -14 408 TSEK (-2 696 TSEK). Kassaflödet, som under perioden förstärkts med den upptagna krediten, blev 8 222 TSEK (22 655 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 77,6 % (89,9 %).

Bolagets direkta kostnader består av tre komponenter. Kostnad för pågående order, kostnader för anpassning av bolagets produktsortiment till skalbarhet och outsourcad tillverkning samt utveckling av nästa maskingeneration.

Kostnader förknippade med FoU-arbete av nästa generation InlineCoaters aktiveras. Så sker dock inte med kostnader relaterade till skalbarhet och produktionseffektivitet, vilka tas direkt i löpande räkning, något som i hög grad påverkat halvårsresultatet.

SALES & MARKETING

Under detta stycke redovisas läget i inom respektive marknadsvertikal som Impact Coatings verkar inom i mer detalj: Fuel Cells, Electrical Contacts, Reflectors och Seed Layers.

Fuel Cells

Som tidigare nämnts är intresset för Impact Coatings kunskap och tekniska lösningar inom bränsleceller stort i Kina. För tillfället förs kommersiella diskussioner med ett 20-tal kinesiska bolag som har planer att själva bygga upp egen tillverkning av bränslecellsplattor av metall. Eftersom det idag inte finns teknologi i Kina för volymproduktion av bränslecellsplattor av metall köps den kunskapen och produktionsutrustning från övriga världen.

Den teknik, baserad på grafitplattor, som idag används för mindre serier och prototyper, kommer enligt bolagets bedömning att på sikt fasas ut. Fördelen med metallplattor är att de kan produceras till cirka en tredjedel av kostnaden jämfört med grafitplattor. Samtidigt är de lättare – 30 procent av vikten – och är bättre lämpade för högvolymsproduktion.

Plattor av metall är dessutom bättre vid kallstarter av fordon då grafitplattor tar längre tid att värma upp. Därför är grafitplattor mindre lämpliga att använda i till exempel bussar.

De potentiella kunderna efterfrågar en flexibel tillverkningslösning som enkelt kan skalas upp från förserievolym till högvolymsproduktion. Ett vanligt scenario är en till två beläggningsmaskiner initialt för att redan inom ett par år följas av en ökning av tre till fem gånger fler maskiner.

Electrical Contacts

Under året har efterfrågan på PVD-beläggningar för korrosionsbeständiga kontakter ökat. Impact Coatings utför småskalig beläggning av kontakter för handburen elektronik med främst korrosionståliga Ultra MaxPhase™.

Impact Coatings har påbörjat produktion av beläggningar med Ultra MaxPhase™ för kontakter på sportklockor där korrosionskraven är extremt höga. Kontakterna på sportklockor utsätts både för svett och ström och risken är därför stor för korrosion. Ultra MaxPhase™ har visat sig lösa det här problemet på ett fullgott sätt och produktion har påbörjats.

Reflectors

Intresset för system för beläggning av reflektorer inom fordonsindustrin har ökat både i Europa och Asien. Framför allt gäller detta lösningar som innebär integrering mellan formsprutning och metallisering. Impact Coatings har ett starkt erbjudande för att möta de potentiella kundernas behov. Dels genom en kostnadseffektiv och robust beläggning, dels beläggningsmaskinens unikitet i att integreras med formsprutan.

Trenden inom reflektorer hos fordon är att de blir mindre och mindre men fler och fler. Antalet reflektorer ökar i nya bilmodeller med cirka fem gånger och en bil kan innehålla upp till 70 reflektorer. Det gör att dagens reflektortillverkare inte har fabriksyta eller kapacitet utan produktionen behöver läggas ut på nya underleverantörer. Det skapar ett behov av nya beläggningsmaskiner samtidigt som de behöver vara kompakta.

Leveransen till slovenska företaget Iskra Mehanizmi, som slutfördes i början av juli, har inneburit en möjlighet för bolaget att ytterligare utveckla de applikationsspecifika lösningar som optimerar ytbeläggning av reflektorer.

Seed Layers/Metallization

Impact Coatings har under perioden fördjupat samarbetet kring Seed Layers med en kund som i dag tillämpar traditionell pläteringsteknologi på plast.

Intresset för övrig metallisering på plast har också ökat och bolagets förmåga att utföra beläggningar i ett integrerat produktionsflöde efterfrågas.

Distributionsavtal med Optorun

I maj ingicks ett distributionsavtal med japanska Optorun Co. Ltd., en av världens största leverantörer av utrustningar för tunnfilmsbeläggning. Dedikerat marknadsmaterial för Optorun och den asiatiska marknaden har tagits fram och utbildning av Optoruns säljkår har genomförts.

Diskussioner pågår nu med ett antal såväl befintliga som nya kunder. Arbetet drivs av Optorun med support från Impact Coatings. Den gemensamma ambitionen är att sälja tio beläggningssystem under 12-24 månader från det att avtalet ingicks.

Arbetet med att möjliggöra produktion av Impact Coatings maskiner i Optoruns fabriker har inletts med målet att börja tillverkning av en första maskin under 2018.

RESEARCH & DEVELOPMENT

Impact Coatings deltar i ett antal forskningsprojekt tillsammans med ett flertal universitet.

I EuroStar-projektet Pro-FC fortsätter bolaget att utveckla och realisera ett helt nytt produktionssystem för bränslecellsplattor. Det helt nyutvecklade beläggningssystemet beräknas vara klart i slutet av 2017.

I projektet Cobra utvecklas nästa generations PVD-beläggningar. Inom ramen för Cobra ingår Ceramic MaxPhase™ i fullskaliga tester för bränsleceller till olika fordonstyper.

Under perioden har avdelningen även varit aktiv i framtagning och utveckling av beläggningssystem och källor för produktion av reflektorer samt bränslecellsplattor.

OPERATIONS

Under perioden färdigställdes och levererades en InlineCoater™ 500 till slovenska Iskra Mehanizmi, samtidigt som byggnation fortskridit av ytterligera kundordrar.

Byggnationer, leverans och andra aktiviteter under perioden användes för utbildning av flera nya medarbetare som börjat på företaget under våren. Ett flertal personer deltog till exempel vid installationen i Slovenien, en viktig investering inför kommande maskinleveranser.

En översyn av Impact Coatings eftermarknadserbjudande kring service och reservdelar påbörjades parallellt, ett arbete som kommer att fortsätta efter sommaren.

Inköpsorganisationen förstärktes under våren, något som lett till ett mer aktivt arbete med att reducera materialkostnader och fokusera på leverantörsutveckling.

I legoverksamheten utfördes produktion och testbeläggningar för bland annat bränslecellsplattor, elektriska kontakter och dekorativa beläggningar. De interna systemen användes också för vidareutveckling av de beläggningskällor som ska användas för beläggning av bränslecellsplattor.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisonsgranskning.

Linköping 2017-08-18

Henrik Ljungcrantz
VD

Nästa rapporttillfälle är 27 oktober 2017.

Kontaktperson hos Impact Coatings:
Henrik Ljungcrantz, VD
070-663 55 80, henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017, kl. 08:30 CET.

—————————————————————————-