DELÅRSRAPPORT FÖR JULI – SEPTEMBER 2015

2015-10-29

· Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 5 419 tkr (1 532 tkr)
· Resultatet blev -2 612 tkr (-4 689 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 114 tkr (-6 880 tkr)
· Soliditeten var 46,2 % (86,9 %)
· En premiumbiltillverkare valde Ceramic MaxPhase för ytbeläggning av sina bränslecellsplattor.
· Symbio FCell valde Ceramic MaxPhase som ytbeläggning av bipolära plattor för sina bränslecellsbaserade drivlinor och Range Extenders.
· Marknadsföring av miljövänlig kontakt påbörjad tillsammans med FCI.
· Två maskinsystem levererades
· En systemorder har tecknats efter perioden slut

Allmänt

Bolagets intäkter ökade till 5 419 tkr (1 532 tkr) och resultatet blev -2 612 tkr (-4 689 tkr). Kassaflödet, som under perioden förstärkts med en kortsiktig kredit, blev 114 tkr (-6 880 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 46,2 % (86,9 %). Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning på pågående leveranser av maskinsystem.

Periodens omsättning dominerades av de pågående delavräknade systemordrarna. Slutavräkning av de två levererade systemen beräknas ske under Q4. Därutöver innehåller omsättningen legoleveranser av ytbeläggningar av komponenter, företrädesvis bränslecellsplattor. Posten ”Övriga intäkter” består av delfinansierade utvecklingsprojekt inom bränslecellsområdet.

Kassaflödet för pågående leveranser har hanterats via sedvanliga betalningsplaner med kunderna. Under perioden tillfördes Bolagets kassa en kortfristig rörelsekredit på 5 msek. Krediten har delamorterats med 3 msek i slutet av perioden och vid rapporttidpunkten var krediten amorterad i sin helhet.

Division MaxPhase

Elektriska kontakter

I samarbetet med kontaktdonstillverkaren FCI har en första elektrisk kontakt färdigutvecklats och lanserats. Initialt marknadsförs nu denna kontakt mot FCI:s viktigare kunder. Kontakten ingår i BergStik®-serien och är belagd med Silver MaxPhase™.

Bränsleceller

Franska Symbio FCell tillverkar bl.a. bränslecellsbaserade drivlinor och Range Extenders för bilar och tyngre fordon. De valde under perioden Bolaget som leverantör av PVD-beläggningar till sin nya bränslecellsstack. Därmed har den första kunden inom fordonsindustrin kvalificerat och valt Bolagets ytbeläggning Ceramic MaxPhase för kommersiell produktion av bränsleceller. Produkten beräknas vara klar i december 2015 och kommer efter hand att ersätta de grafitplattor som används nu. Symbio FCell är idag Europas största tillverkare av bränslecellsbestyckade bilar.

Utvecklingsprojektet fortgår med den fordonstillverkare, som sommaren 2014 gjorde en mer omfattande utvärdering av Bolagets ytbeläggning Ceramic MaxPhase. En mer kostnadseffektiv variant av Ceramic MaxPhase har tagits fram inom ramen för projektet. Fordonstillverkaren utvärderar f.n. denna variant, parallellt med flera konkurrerande beläggningar, på sina bränslecellstackar. En utvärdering som bedöms fortgå under minst 2016.

En biltillverkare inom premiumsegmentet valde Ceramic MaxPhase för ytbeläggning av sina bränslecellsplattor för sin första generations bränslecelldrivna testbilar. Bolaget är ensam leverantör för denna förproduktion.

Samarbetet med Michelin fortgår och befinner sig i en utvärderingsfas via långtidstester.

Bolaget levererade testbeläggningar för utvärdering till ytterligare en fordonstillverkare, denna gång i Japan.

Ytbeläggning av bränslecellsplattor i Bolagets maskinpark ökade under perioden och utgör nu huvuddelen av omsättningen inom Bolagets legoproduktion.

Division Systems

Systemdivisionen har även denna period präglats av tillverkning av maskinsystem. Samtidigt pågår en effektivisering av tillverkningsprocessen, då maskinproduktionen förväntas öka.

Nya systemaffärer inkluderar ofta en processutveckling i ett första steg mot ett nytt försäljningskontrakt. Under kvartalet slutfördes en sådan utveckling vilket resulterade i att ytterligare ett systemkontrakt kunde tecknas strax efter periodens slut.

Den lösning som utvecklats i samarbete med H&B Lackierwerk för en fordonsapplikation, förväntas få stor betydelse för fortsatt tillväxt inom området dekorativa inredningsdetaljer till fordonsindustrin. Tillsammans med Passat-applikationen, som redan produceras i en PlastiCoater™ hos kunden Varioplast, har Bolagets position som systemleverantör till fordonsindustrin stärkts.

Tillväxten av installerade maskinsystem samt ett högre utnyttjande av redan levererade system har inneburit att Bolagets försäljning av after-sales ökade under perioden.

Den affärsmodell som infördes i slutet av 2014 ger fortsatt bra effekt. Under perioden har inflödet av potentiella kunder, som står i begrepp att investera i den typ av PVD-maskiner Bolaget erbjuder, ökat. Marknadssatsningar för att ytterligare förstärka denna effekt fortgår.

Den marknadsföring av ”Impact Coatings Service Provider Network” som inleddes i slutet av kvartal 2, började redan under perioden visa resultat. Mängden förfrågningar till Bolagets existerande systemkunder ökade. I förlängningen förväntas det ökande intresset bidra till att snabba på systemkundernas behov av investering i ytterligare beläggningssystem.

Händelser efter periodens slut

I början av oktober erhöll Bolaget en beställning på en InlineCoater™ 500 till ett sammanlagt ordervärde av ca 8,4 msek.

De sista 2 msek, av ursprunglig kortfristig kredit om 5 msek, återbetalades i början av oktober. Bolaget har därmed inte längre några räntebärande lån.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2015-10-29

Claes Pettersson
VD

För mer information, kontakta Claes Pettersson, tel. 070-536 36 76

Nästa rapporttillfälle är 25 februari 2016.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.