DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2013

2013-10-24

· Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 1 538 tkr (4 505 tkr)
· Resultatet blev -4 347 tkr (-3 997 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -6 880 tkr (-3 074 tkr)
· Soliditeten var 93,0 % (87,9 %)
· Lean-PVD-konceptet lanserat
· BrightPhase klarar test för ersättning av elektroplätering av plast
· Potentiell kund utvärderar ReelCoater-systemet för massproduktion

Allmänt

Bolagets intäkter sjönk till 1 538 tkr (4 505 tkr) och resultatet försämrades till -4 347 tkr (-3 997 tkr). Kassaflödet för perioden blev -6 880 tkr (-3 074 tkr). Soliditeten var vid periodens slut 93,0 % (87,9 %).

I syfte att säkerställa att nuvarande kapitalbas skall räcka fram till break-even, har begreppet Lean PVD lanserats under det gångna kvartalet. Lean PVD används som ett samlingsbegrepp för det unika i Impact Coatings systemerbjudande i ett aktivt säljarbete främst riktad mot företag som redan har erfarenhet av PVD. Avsikten är att tydliggöra att Bolagets olika systemlösningar möjliggör en mer Lean-orienterad produktion av vissa komponenttyper än vad konkurrenters PVD-system gör.

För att understödja detta, har Bolagets hemsida modifierats och domänerna leanpvd.se och leanpvd.com registrerats på Bolaget. Vidare har ett utvecklingsavtal med Fraunhofer tecknats för Lean-baserad utveckling av applikationer baserade på den InlineCoater som institutet tidigare förvärvat.

Lean PVD belyser möjligheten att integrera ytbeläggningen i produktionsflödet. Detta förflyttar kundernas fokus från investeringens storlek i förhållande till det antal produkter som ska tillverkas till den totala effektiviteten i hela komponentframställningen. Med hjälp av de referensinstallationer som gjorts hittills kan bolaget påvisa väsentlig påverkan på grundläggande komponenter i Lean-konceptet, t ex ledtid, flödeseffektivitet, efterfrågestyrd produktion, flexibilitet undvikande av resursslöseri och icke värdeskapande arbetsmoment. Framförallt potentiella kunder som sedan tidigare har erfarenhet av konventionella PVD-lösningar bekräftar att Impact Coatings har en särställning vad gäller sådana faktorer. I syfte att nå fram till för Bolaget avgörande affärsavslut i närtid, har Bolagets marknadsföring därför alltmer fokuserats mot affärsprocesser inriktade på produktionsutveckling snarare än produktutveckling.

InlineCoater

Marknadsföringen av InlineCoater som en effektiv enhet för Lean Production som inkluderar avancerad PVD-behandling har lett fram till att Bolaget under det gångna kvartalet inledd processer med flera företag som nu överväger investering i sådan kapacitet. Flera av projekten avser traditionella verkstadsprodukter med förhållandevis lågt ställda krav på själva beläggningen men med desto högre krav på produktionseffektiviteten. Detta förhållande stärker säljargumenten för Impact Coatings och medför att processen fram till investeringsbeslut och affärsuppgörelse kan hållas väsentligt kortare än om det måste föregås av en krävande och osäker produktutveckling.

Inom bränslecellsområdet är det nu ett antal tillverkare av flödesplattor som använder Impact Coatings unika Ceramic MaxPhase™ i sitt utvecklingsarbete. Volymerna är dock fortsatt blygsamma och tidsschemat för volymupprampning är osäker.

Impact Coatings deltar som utställare på Fuel Cell Seminar i Columbus, USA 21-24 oktober som ett led i etableringen av Bolaget som en ledande leverantör av PVD-teknologi för bränslecellskomponenter.

För finansiering av fortsatt utveckling inom bränslecellsområdet ingår Impact Coatings i konsortiet COBRA, som gjort en gem ensam ansökan för projektfinansiering från 7:e ramprogrammet. Ansökan har passerat den slutliga prövningen och är nu föremål för förhandling. Beslut väntas i januari 2014.

PlastiCoater

Inom plastområdet har kvartalets fokus varit att förbereda ett deltagande i årets största globala mässa inom plastområdet, K-show i Düsseldorf, som avslutades den 23:e oktober. På mässan har en PlastiCoater 200 demonstrerats i produktion och mässan föregicks av en intensiv utveckling av en fullvärdig lösning för ersättning av elektropläterat krom på plast. Uppfattningen är att det finns ett både stort och omedelbart behov av en sådan lösning, drivet av att restriktioner inom EU som försvårar användningen av elektropläterat krom förväntas beslutas i EU 2015.

Strax innan mässan passerade den lösning som Impact Coatings marknadsför under namnet BrightPhase samtliga krav som ställs på exteriöra fordonsdetaljer i en preliminär kvalificering utförd av en potentiell kund. Intresset för denna lösning var stor på mässan och möjligheterna att omsätta dessa resultat till konkreta systemaffärer den närmaste tiden bedöms som goda.

Det omedelbara intrycket från mässan är att många kunder som såg maskinen för första gången på förra K 2010, nu känner sig mogna att gå in i en mer konkret dialog om investering. Detta då de nu ser att maskinlösningen inte var en dagslända, utan att det finns uthållighet och seriositet i verksamheten.

ReelCoater

För försäljning av ReelCoater-system fokuserades arbetet under det tredje kvartalet på att skapa en första referensaffär till en specifik potentiell kund. Kundens avsikt är att ersätta guld med Silver MaxPhase på en massproducerad kontakt för datakommunikation. Projektet har en tydlig affärsinriktning, men föregås likväl av en omfattande produktutvecklingsfas. Projektet omfattar även en fullvärdig utvärdering av ReelCoater-systemet för massproduktion

Ett deltagande på den internationella elektronikproduktionsmässan Productronica i München, har också förberetts under kvartalet. Mässan förväntas bli ett bra tillfälle att demonstrera Impact Coatings Lean-PVD-koncept för dem inom elektronikindustrin som redan använder, eller överväger att använda PVD i sin produktion.

Händelser efter periodens slut

Slutlikvid, 2.5 mkr inkl moms har erhållits för leveransen av en PlastiCoater 200 till Mecdon AB. I affärsöverenskommelsen ingick ett antal månaders nyttjande av maskinen för Impact Coatings del. Detta har utnyttjats för mässan i Düsseldorf samt den kommande mässan i Munchen.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2013-10-24

Henrik Ljungcrantz

VD

  
För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Nästa rapporttillfälle är 20:e februari 2014.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.