DELÅRSRAPPORT FÖR JULI – SEPTEMBER 2012

2012-10-25

  • Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 4 505 tkr (5 811 tkr)
  • Resultatet blev -3 997 tkr (-5 608 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -3 074 tkr (-9 507 tkr)
  • Soliditeten var vid periodens slut 87,9 % (94,7%)
  • Framgångsrikt genomförande av två systemleveranser
  • Tyska Varioplast lanserar Instantchrome baserad på teknologi från Impact Coatings

Allmänt

Bolagets intäkter minskade till 4 505 tkr (5 811 tkr) och resultatet förbättrades till -3 997 tkr (-5 608 tkr). Kassaflödet för perioden blev -3 074 tkr (-9 507 tkr). Bolagets likvida medel var vid kvartalets utgång 6 795 tkr och soliditeten var 87,9% (94,7%).

De kostnadsreduceringar som påbörjades i början av året, bl a med reduktion av personalstyrkan, har haft full verkan på kvartalet. Trots neddragningarna har Bolaget en god kapacitet både för försäljning, kundanpassad utveckling och produktion.

Intäkterna från de två systemaffärer som tecknades under kvartal 2 har påverkat kassaflödet under kvartal 3 med 4 279 tkr och beräknas påverka kassaflödet under kvartal 4 med ytterligare 7 525 tkr.

Nöjda referenskunder är det absolut viktigaste säljargumentet för Impact Coatings. De två aktuella leveransprojekten har därför haft högsta prioritet under det gångna kvartalet. Detta har lett till att Bolaget nu kan se fram emot två framgångsrika leveranser och två kunder som kan utgöra referens för Impact Coatings produkter och problemlösningsförmåga.

Samtidigt har marknads- och försäljningsaktiviteter i kombination med de stärkta referenserna, lett till att några av Bolagets potentiella affärer kan nå avslut under kvartal 4. Detta skulle leda till en förstärkning av Bolagets kassa. Om dessa inte kommer till stånd eller inte nås tillräckligt snart kommer andra lösningar att övervägas för att förstärka kassan.  

Affärsområde Elektriska kontakter

Leveransprojektet till H+S fortgår enligt plan. Factory Acceptance Test är planerad till slutet av oktober och installation i Schweiz veckorna därefter. Projektet har påverkats av ett antal oförutsedda svårigheter kopplade till objektens konstruktion och tillverkning. Tack vare ett gott samarbete har parterna kunnat hantera och lösa dessa svårigheter i gott samförstånd, dock med viss fördröjning av projektet.

Värdet av H+S som referenskund kan inte nog poängteras. Att H+S valt Impact Coatings som leverantör av en strategiskt viktig teknologi för en av deras viktigaste framtidsprodukter är meriterande och gör motsvarande frågeställning lättare att passera med andra potentiella kunder.

Under kvartalet har de framtida affärsmöjligheterna inom området Elektriska kontakter analyserats. Det har konstaterats att en starkt bidragande orsak till svårigheterna att nå avslut är att flertalet applikationer tillverkas av underleverantörer som själva inte kan fatta beslut om ett teknikskifte från plätering av guld till PVD-beläggning av Silver MaxPhase. Beslutet måste godkännas av underleverantörens kund. Det uppstår då en svårighet att fördela besparingar och investeringar mellan dessa parter, vilket fördröjer ett införande.

I syfte att nå snabbare avslut, sker för närvarande en fokusering inom de två delapplikationerna bipolära plattor till bränsleceller samt mätprober:

  • Bränsleceller: Marknadsutvecklingen för bränsleceller har för närvarande en positiv utveckling. Förhandlingar om såväl systemleveranser som legoproduktion pågår med flera tillverkare av bipolära plattor till dessa. De volymökningar som de förväntar sig den närmaste tiden är lovande. Impact Coatings erbjudande har också visat sig vara mycket konkurrenskraftigt. Vid ett deltagande på konferensen PSE i Garmich Partenkirchen tilldrog sig Impact Coatings presentation av denna lösning stort intresse.
  • Mätprober: Mätprober används för funktionskontroll av kretskort direkt i produktionsflödet. Applikationen kräver idag en kostsam plätering av guld och rodium. Tillverkarna av proberna äger själva specifikationerna, varför de självständigt kan fatta beslut om ett teknikskifte.

Dekoplast

Leveransprojektet till den glasögontillverkare som beställt en fjärde InlineCoater 300 fortgår. Ett Factory Acceptance Test har genomförts efter periodens utgång och systemet är godkänt för leverans, vilken är planerad till november.

Projektet har inkluderat en omfattande processutveckling, då maskinen ska användas till en helt ny applikation. Att tillfullo tillmötesgå kundens krav både på funktionalitet och produktivitet har prioriterats under perioden. Den lösning som nu utvecklats har en mängd alternativa användningsområden som nu kan exploateras.

Samarbetet med den tyska plasttillverkaren och leverantören till fordonsindustrin, Varioplast, har intensifierats. Genom att tillfälligt låna en PlastiCoater 200, har företaget kunnat utveckla en produktionscell för inline formsprutning, metallisering och skyddslackering av plastdetaljer som tidigare pläterats. Lösningen marknadsförs under namnet Instantchrome och var en av företagets huvudprodukter på mässan Fakuma. Projektet övergår nu i en kommersiell fas.  

Övriga aktiviteter inom Dekoplast har under perioden varit:

Wearings: Utöver leveransprojektet till glasögontillverkaren, har inga nya projekt startats upp eller avancerat fram till avslut inom detta område under perioden.

Automotive trimming: En omfattande studie av den franska marknaden har genomförts. Kontakt med ett antal komponenttillverkare och slutkunder har etablerats och ett antal aktuella behov har identifierats. För dessa har nu prov- och utvärderingsfaserna inletts.

Optics: Ett specifikt projekt har prioriterats upp under perioden, då en lösning är mycket angelägen för den aktuella kunden samt att Impact Coatings lösning betraktas som speciellt konkurrenskraftig.

Totalt inom området prioriteras tre potentiella systemaffärer, vilka närmar sig ett läge då det skulle vara möjligt att nå avslut i närtid.

Händelser efter periodens slut

15-20 oktober deltog Impact Coatings som utställare på den internationella plastmässan Fakuma i Friedrichshafen. En PlastiCoater 200 demonstrerades i drift. Deltagandet var i första hand en uppföljning till förra årets deltagande. En tydlig trend är att kunderna nu är bekanta med tekniken och därför mer benägna att diskutera konkreta affärer.

  

   

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

.

Linköping 2012-10-25

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
Nästa rapporttillfälle är 2013-02-22


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.