DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2011

2011-10-27

  • Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 5.811 tkr (7.585 tkr)
  • Resultatet blev -5.608 tkr (-7.456 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -9.507 tkr (-10.755 tkr)
  • Soliditeten var 94,7 % vid periodens slut (91,0%)
  • Likviditeten vid periodens slut var 24.846 tkr (54.580 tkr)
  • Systeminstallation hos Fraunhofer genomförd
  • Leverans av nya beläggningskällor till glasögontillverkare genomförd
  • Två internationella nyckelpersoner engageras i försäljningen av Maxfasrelaterade produkter


Allmänt

Under det gångna kvartalet har ett beläggningssystem till Fraunhofer samt nya beläggningskällor till den glasögontillverkare som hittills använder tre system från Impact Coatings tillverkats och levererats. Leveranserna har slutförts helt enligt plan och är nu tagna i drift.

Samtidigt har betydande resurser kunnat användas för att stödja säljprocesserna i syfte att avancera med andra potentiella kunder.

Detta har medfört att ett antal potentiella systemaffärer nu är nära avslut. Vi bedömer att antalet potentiella affärer i närtid aldrig varit så stort som nu. Målet att nå en försäljningstakt om ett system per månad innan årets slut kvarstår. Trots den allmänna ekonomiska osäkerheten i omvärlden väljer vi därför att fortsätta den offensiva satsningen ännu en tid.

Kvartalets intäkter minskade till 5.811 tkr (7.585 tkr). Kvartalets resultat förbättrades något till -5.608 tkr (-7.456 tkr). Kassaflödet för perioden uppgick till -9.507 tkr (-10.755 tkr) och soliditeten uppgick vid periodens slut till 94,7 % (91,0%)

Under de tre första kvartalen 2011 ökade intäkterna till 17.253 tkr (12.733 tkr) och resultatet blev -19.113 tkr(-23.924 tkr). Periodens kassaflöde blev -25.617 tkr (45.968 tkr). Likvida medel, utöver en checkkredit på 1.500 tkr uppgick vid periodens slut till 24.846 tkr (54.580 tkr).

Dekorativa beläggningar

De keramiska beläggningar för applicering på pläterad plast som lanserades på mässan Zulieferer Innovativ i somras, har mötts av stort intresse från fordonsindustrin. Intresset har förstärkts av att lösningen även visades på den nyligen avslutade plastmässan Fakuma i Tyskland. Flera premiumbilstillverkare avser att använda sådan finish i vissa kommande modeller. Ett antal leverantörer står därför i begrepp att investera för att tillmötesgå detta kapacitetsbehov. Information från marknaden tyder på att ingen annan PVD-leverantör i Europa klarar kraven på färg och prestanda i dagsläget.

Den minskade fokuseringen på mobilskal som meddelades i förra delårsrapporten, har frigjort kapacitet att istället öka bearbetningen av tillverkare av glasögon och klockor. Den processutveckling som initialt gjordes för mobilskal, har rönt stort intresse inom detta område och förväntas därför också kunna bidra till det kortsiktiga målet om en systemförsäljning per månad.

Elektriska kontakter

Maxfasrelaterade produkter, främst Silver MaxPhase och ReelCoater har nu nått en teknisk färdigställandegrad som möjliggör en bredare och mer offensiv marknadsföring. Två personer, tidigare verksamma som Group General Manager respektive Key Account Manager för två av världens största kontaktdonstillverkare, har därför engagerats i säljarbetet. Dessa personers omfattande personliga nätverk och förtroende i branschen förväntas i hög grad bidra till kommersialiseringen av Bolagets Maxfasrelaterade produkter. Personerna är stationerade i Asien och Sydeuropa.

Två aktuella affärsprojekt för högvolymproduktion av Silver MaxPhase har föranlett resursallokering till den avslutande industrialiseringen av ReelCoater-systemet. Det ena projektet avser den applikation som tidigare utvecklades tillsammans med den sk mobilkunden och dennes kontaktdonstillverkare. Projektet har nu organiserats om i samarbete med en annan kontaktdonstillverkare och tack vare det närmat sig en kommersialisering.

Även det andra projektet avser en mobilapplikation. Affärsmöjligheten aktualiserades under det gångna kvartalet och kunden, en globalt verksam kontaktdonstillverkare samt dennes kund är angelägna att komma i produktion snarast möjligt. Projektet har därför högsta prioritet hos Impact Coatings för närvarande.

I bägge fallen är drivkraften det höga guldpriset. Silver MaxPhase applicerat med ReelCoater-systemet är nu nära en fullvärdig teknisk kvalificering och kostnadskalkylerna visar på en besparing på 30-60%.

Utöver dessa potentiella affärer avseende omfattande högvolymsproduktion, bearbetas kunder med ett växande intresse att nyttja Bolagets system för utvecklings- och industrialiseringsändamål. Målgruppen är främst institut och kontaktrelaterade företags FoU-avdelningar som är intresserade av Bolagets Maxfas-relaterade produkter.

Flera kontaktdonstillverkande företag har också visat intresse för Bolagets teknologi att belägga EMC-skärmande kapslingar och antenner av plast. Detta har medfört att affärsförhandlingar inletts för två aktuella systemleveranser.

Metall på plast

För Bolagets produkter inom metallisering av plast, har tillverkare av reflektorer och speglar valts ut som primär målgrupp. Skälet är att dessa applikationer kan kommersialiseras utan att kombinera metalliseringen med någon lackering, vilket ännu inte kan erbjudas. Tack vare omfattande marknadsföring under en längre tid, täcker nu Impacts försäljningsorganisation merparten av den europeiska reflektorindustrin. I Asien har den Indiska marknaden prioriterats och även där börjar täckningsgraden vara god. Hos samtliga dessa företag finns en samstämmig uppfattning om att Impact Coatings metalliseringskoncept tillhör framtiden.

För initiala order krävs emellertid affärsprojekt som ger kunderna mer volym och av ett slag som befintlig kapacitet inte lämpar sig för. Först när man sett att dessa ”killer applications” fungerar kan resurser för att ersätta den gamla befintliga kapaciteten allokeras.

Ett stigande antal projekt pågår för att verifiera sådana ”killer –applications” med potential att nå avslut i närtid. Under kvartalet förlorades dock två affärsprojekt och ett har försenats. Förseningen avser det affärsprojekt som inkluderar Coverform och som drivs i samarbete med Krauss-Maffei. De mycket höga nötningskraven är nu uppfyllda men en annan egenskap visade sig vara otillräcklig, varför en ny optimering av materialkombinationen har inletts.

Av de två förlorade affärsprojekten berodde den ena på att den garanterade volymen var alltför låg för att räkna hem den automatisering av produktionsflödet som var motivet att använda en PlastiCoater. Kunden valde därför en mer traditionell lösning från en tidigare anlitad leverantör. I det andra fallet valde slutkunden, en europeisk biltillverkare att lägga produktionen hos en kinesisk leverantör som Impact Coatings ej har kontakt med, istället för hos Impact Coatings tyska partner. Trots dessa bortfall, bedöms potentialen för order i närtid inom området som växande.

Händelser efter periodens slut

Den 18-22 oktober deltog Impact Coatings på den internationella plastmässan Fakuma i Tyskland. På mässan visades bl a en PlastiCoater 200 i drift. Deltagandet blev en framgångsrik uppföljning av tidigare mässdeltaganden, såsom K2010 och Zulieferer Innovativ och bekräftar återigen att många i plastindustrin betraktar Impacts lösning som den ultimata framtidslösningen för metallisering.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2011-10-27

Henrik Ljungcrantz
VD
För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580, alternativt maila på henrik@impactcoatings.se.
Nästa rapporttillfälle är 16:e februari 2012.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.