DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2010

2010-10-28

  • Summa intäkter ökade under tredje kvartalet med 40% till 7.585 tkr (5.397 tkr)
  • Resultatet blev -7.456 tkr ( –7.434 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -10.755 tkr ( -4.730 tkr)
  • Soliditeten var 93,9% (90,1 %) vid periodens slut
  • Order på en PlastiCoater tecknad
  • Maxfas-variant klar för slutverifiering av mobilkund
  • Deltagande tillsammans med Krauss-Maffei på K2010, världens största plastmässa pågår

Händelseutvecklingen under tredje kvartalet 2010
Bolagets omstrukturering mot en allt mer försäljningsorienterad verksamhet har under kvartalet resulterat i två viktiga affärshändelser. Överenskommelsen med Krauss-Maffei om att tillsammans demonstrera en fullskalig produktionscell på K2010-mässan i Düsseldorf, utgör en viktig grund för den internationella lanseringen av de nya PlastiCoater-systemen. Norska Industriverktöy’s val av PlastiCoater till deras satsning på att bygga Europas effektivaste reflektortillverkning, verifierar också styrkan i Impact Coatings erbjudande samt utgör en värdefull referens. 

Balans mellan Bolagets kostnader och intäkter utgör det för närvarande viktigaste målet. Detta sker dels genom ovan nämnda satsning på försäljning inom Metall på plast, men även försäljning och uthyrning av system till kunder som är beredda att själva utföra industrialisering av sina produkter. Den order som levererats till en tysk kontaktdonstillverkare under kvartal 3 medför tillsammans med de senaste PlastiCoater- affärerna att Bolaget närmar sig balans mellan försäljning och kostnader, även om intäkterna fortfarande släpar efter.

Parallellt med fokuset på de kortsiktiga intäkterna läggs ungefär hälften av Bolagets resurser på den långsiktiga utvecklingen av Bolagets mer unika produkter för ersättning av guld på elektriska kontakter respektive nötningståliga, dekorativa beläggningar på metall. Detta verkställs genom att fortsätta arbetet med att tillmötesgå 20-kundens och mobiltelefonkundens utökade krav. Detta arbete har blivit långt mer tids- och resurskrävande än vad som bedömdes initialt men potentialen och möjligheterna att nå ända fram inom rimlig tid bedöms som så goda att satsningen fortgår i oförminskad styrka. Någon prognos för när detta arbete resulterar i ordrar kan dock inte lämnas.

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 klockan 09.00.

Kommande rapporttillfälle avser bokslutskommunikén vilken kommer att lämnas den 17:e februari 2011.

 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.