DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2007

2007-10-19

• Rörelseintäkterna steg under tredje kvartalet med 41% till 2.615 tkr (1.854 tkr)
• Resultatet blev -770 tkr (-324 tkr)
• Kassaflödet för perioden uppgick till -1.459 tkr (0 tkr)
• Soliditeten var 84,0% vid periodens slut
• En första kommersiell order på Maxfas har erhållits från Cash Guard
• Order på beläggning för skärmning av elektronik har erhållits från Nolato
• Samarbetsavtal tecknat med Cell Impact avseende bränsleceller
• Extra bolagsstämma har beslutat om split 4:1 samt gett styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission med företräde för bolagets aktieägare.

Allmänt

Bolagets rörelseintäkter under det tredje kvartalet steg 41 procent till 2.615 tkr (1.854 tkr). På grund av offensiva affärssatsningar försämrades dock resultatet till -770 tkr(-324 tkr).

Kassaflödet för perioden blev -1.459 tkr (0 tkr). Soliditeten var vid periodens slut 84,0 %.

För de tre första kvartalen har nettoomsättningen ökat med 50 procent till 4.358 tkr (2.906 tkr), medan resultatet försämrats till -2.931 tkr (-810 tkr). Det totala kassaflödet för de tre första kvartalen uppgår till 2.930 tkr (-383 tkr).

Händelser under juli-september 2007

Under kvartalet har en rad affärshändelser styrkt de tekniska och kommersiella bekräftelserna av Impacts teknik och erbjudande. Verksamheten utvecklas därför snabbt från att vara utvecklingsinriktad till att vara affärsinriktad.

Efter omfattande fälttester i svårast tänkbara miljö, har Cash Guard- bolaget SQS beslutat att införa Maxfas som ersättning till guld på en säkerhetskritisk kontakt i sina värdetransportväskor. Företaget är därmed först med att införa Maxfas i kommersiella produkter.

Den metod Impact Coatings utvecklat i samarbete med Nolato att skärma känslig elektronik mot elektromagnetisk strålning, har nått marknaden. En första produkt till en basstation för mobiltelefoni är nu godkänd och löpande produktion har inletts.

Förhandlingar pågår med den mobiltelefontillverkare som i juni godkände Maxfas som ersättning av guld, samt med deras kontaktdonstillverkare. Förhandlingarna avser dels beläggningstjänster för introduktion av Maxfas på en första telefonmodell, dels beläggningssystem för integration i kontaktdonstillverkarens produktionsflöde.

Mobiltelefontillverkarens godkännande har medfört att inflödet av nya potentiella Maxfaskunder ökat ytterligare. En försäljningsansvarig för Maxfas, en marknadsassistent samt en säljande projektledare har därför introducerats i organisationen för att ta hand om dessa kunder samt för att ytterligare öka takten i den globala exploateringen. Bl a genmförs en aktivitet i samarbete med Exportrådet riktad mot elektronikindustrin i Sydkorea.

Verkställandet av den beställning av två stycken InlineCoater som Impact erhöll i juni, löper enligt plan. Ordern har bidragit till flera nya affärsmöjligheter också inom området funktionell deko, dvs dekorativa beläggningar med funktionskrav.

Händelser efter periodens utgång

Flödesplattor för bränsleceller rycker snabbt fram som ytterligare ett vertikalt marknadssegment med stor potential. Efter många års utveckling ser nu bränsleceller ut att kunna kommersialiseras på bred front och Impact har en god chans att inta en betydelsefull position för ytbehandling av dessa plattor. Skydd av plattorna mot korrosion bedöms vara näst intill nödvändigt för kommersiell tillämpning av bränsleceller. Tester har påvisat att Impacts teknik leder till såväl förbättrade prestanda som lägre kostnader jämfört med alternativ teknik.

Som ett led i detta har ett samarbetsavtal med Cell Impact, tillhörande Morphic-koncernen, slutits avseende dels legoproduktion av nu färdigutvecklade beläggningar, dels utveckling av framtida beläggningar med ytterligare förbättrade prestanda.


Split och nyemission

Styrelsen bedömer att det nu är goda förutsättningar att globalt exploatera Impacts afffärslösning och har därför beslutat att, med stöd av beslut på extra bolagssstämma den 25:e september, genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare.

Ägare av 10 aktier efter split äger därmed rätt att teckna en ny till kursen 60 kr. Teckning sker under perioden 5-16:e november 2007.

Affärsframgångar under den senaste tiden, bl a avtalet med Cell Impact, har föranlett en höjning av det totala emissionsbeloppet till ca 70 MSEK. Denna och flera andra aktuella affärer har ökat behovet av utökad maskinkapacitet. Därutöver skall nyemissionen bidra till att öka kunders förtroende för Impacts långsiktiga leveransförmåga, möjliggöra multipla systemaffärer samt finansiera offensiva affärssatsningar

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 25:e september har en split 4:1 genomförts. Första dag för handel med splittad aktie var 17:e oktober. Det totala antalet aktier har därmed ökats till 11.792.460 st innan nyemission.

Denna delårsrapport har varit föremål för revisorns översiktliga granskning.

Linköping 2007-10-19

Henrik Ljungcrantz
VD


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.