DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2016

2016-04-22

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 11 399 KSEK (2 301 KSEK)
· Resultatet blev 140 KSEK (-4 452 KSEK)
· Kassaflödet för perioden uppgick till 24 403 KSEK (-3 755 KSEK)
· Soliditeten var 87,7 % (85,9 %)
· Färdigställande av tre InlineCoater™
· Ramavtal tecknades med belgiska Borit BV
· Projekt Pro FC har framgångsrikt övergått i ny fas

ALLMÄNT

Bolagets intäkter uppgick till 11 399 KSEK (2 301 KSEK) och resultatet blev 140 KSEK (-4 452 KSEK). Kassaflödet för perioden var 24 403 KSEK (-3 755 KSEK) och soliditeten var vid periodens slut 87,7 % (85,9 %).

Under perioden slutproducerades de tre InlineCoater™ vilka påbörjades under 2015.

Bolagets legoytbeläggning i Linköping fortsatte utvecklas med en positiv trend.

Impact Coatings slöt ett ramavtal att leverera Ceramic MaxPhase™-beläggningar till Borits kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien. Borit NV är en av de viktigaste leverantörerna av bipolära metallplattor för bränsleceller och elektrolys. Installation av en integrerad systemlösning för PVD-beläggning är planerad till 2017.

Eurostars-projektet Pro FC har framgångsrikt passerat en milstolpe och övergått i nästa fas. Planenlig finansiering har erhållits.

Under första kvartalet genomförs nyemission till Crede Capital Group.

Göran Felldin har rekryterats som ny VD och CFO.


DIVISION MAXPHASE

Bränsleceller

Strategi

Impact Coatings har enligt kunder lyckats utveckla ”värdens bästa” beläggning för bränslecellsplattor. Detta är grunden i bolagets strategi att utgöra en ledande kunskaps- och produktionspartner av bränslecellsplattor till en majoritet av de världsledande biltillverkarna. Målet skall vara nått i takt med att producenterna på bred front lanserar sina serietillverkade bränslecellsdrivna fordon.

Impact Coatings vill förknippas med ett miljövänligt alternativ till fossilbaserat bränsle och en lösning med längre räckvidd, och mer användarvänligt än rena batterilösningar.

Ceramic MaxPhase™-belagda bränslecellsplattor levereras idag till tio av de största bilproducenterna eller till de kluster där flera bilmärken ingår. Vi arbetar nu på att visa fördelarna med vår unika beläggning och möta de högt ställda kvalitets- och teknikkraven.

Men Impact Coatings skall inte bara vara med som en partner i de initiala test- och utvecklingsfaserna. Bolaget skall vara den självklara leverantören av de framtida produktionssystem som vid branschens upprampning skall kunna möta en dramatiskt ökad efterfrågan.

Leverans

Under första kvartalet 2016 fortgår framgångsrikt arbetet tillsammans med branschens dominerande aktörer. Projekten befinner sig i olika stadier, från nyligen påbörjade till att Impact Coatings valts som single source-leverantör.

En biltillverkare inom premiumsegmentet valde 2015 Ceramic MaxPhase™ för ytbeläggning av sina bränslecellsplattor i en första utvecklingsfas med ett initialt ordervärde på ca.1 million kronor.

Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase™-beläggningar till Borits kraftigt expanderande produktionsanläggning i Belgien. Projektet är betydelsefullt för att utveckla InlineCoater™ FC vilken kommer att bli en viktig del i bolagets produkterbjudande.

Forskning och Utveckling

Impact Coatings samarbetar inte enbart med bilproducenter utan också med aktörer inom bränslecellsområdets Forsknings och Utvecklings-strukturer. Ett arbete som ingår i positioneringen som en ledande kompetenspartner.

Eurostars-projektet Pro FC avslutade en etapp och vi har fortsatt att leverera på nästa etapp under kvartalet. FoU-projekt har bidragit till bolagets omsättning med ca 4 miljoner kronor under kvartalet.

Ordern från en biltillverkare inom premiumsegmentet har föranlett en utbyggnad av en mer permanent miljö för legoytbeläggning vid Impact Coatings anläggning i Linköping, vilken dessutom kommer att fungera som ett demonstrationscentrum för beläggningsproduktion av bränslecellsplattor. Bolaget kan därmed visa en miljö som kan möta kundernas växande krav på effektivitet, kvalitetssäkring och flexibel kapacitet.  

Försäljning och Marknad

Impact Coatings deltog i februari månad i väldens största bränslecellsmässa, FC-EXPO, i Japan. Jämfört med tidigare upplevdes i år ett markant ökat intresse för Impact Coatings beläggningslösningar för bränslecellsplattor. Den asiatiska marknaden utvecklas synbart mycket snabbt.

Elektriska kontakter

Samarbetet med kontaktdonstillverkaren FCI Electronics fortlöper men inga affärsavslut med FCI’s kunder har skett. Utfallsprov har levererats för dyrare och mer högpresterande kontaktbeläggningar.

DIVISION SYSTEMS

Systemdivisionens verksamhet har under det gångna kvartalet präglats av färdigställande och leverans av tidigare erhållna systemordrar.

En InlineCoater 500 har levererats till Europ Coating, som också påbörjat produktion i maskinen. Den andra beställda InlineCoater 500 har färdigställts och använts i Impact Coatings lokaler för den mycket omfattande processframtagning som leveransen också inkluderar.

Vidare har delleverans två för tidigare levererad InlineCoater 300 förberetts och strax efter kvartalsskiftet också genomförts.

Samtidigt har upprampning av produktion i flera av de PlastiCoater-maskiner som levererats tidigare krävt omfattande processupport, maskinservice och leverans av förbrukningsmaterial från Impact Coatings.

I försäljningsarbetet har viktiga framsteg gjorts i ett flertal mogna affärsprocesser. Dessa har ännu inte nått fram till avslut men bedöms i ett fall nära förestående. Divisionens marknadsföringsaktiviteter har dessutom fyllt på med nya affärscase med goda förutsättningar för avslut senare under året.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Bolaget slutförde under början av april en riktad emission till amerikanska Crede Capital Group vilket tillfört bolaget totalt 30 000 KSEK.

Bolaget erhöll ytterligare projektmedel från Vinnova avseende Eurostars Pro FC.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2016-04-22

Göran Felldin

CEO/CFO

För mer information, kontakta Göran Felldin, tel 070-835 91 40.

Nästa rapporttillfälle är 19 augusti 2016.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.