DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2014

2014-04-24

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 2 123 tkr (1 455 tkr)
· Resultatet blev -4 868 tkr (-6 181 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -5 533 tkr (-2 505 tkr)
· Soliditeten var 88,7 % (89,4 %)
· Ny marknadsföringsstrategi skapar inflöde av nya affärsmöjligheter
· Samarbete med en av världens största kontaktdonstillverkare förhandlas
· Ledande fordonstillverkare utvärderar Bolagets teknologi för bränsleceller
· Stort intresse för Bolagets ersättning av krom på plast
· Styrelsen har föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Allmänt

Bolagets intäkter ökade till 2 123 tkr (1 455 tkr) och resultatet förbättrades till -4 868 tkr (-6 181 tkr). Kassaflödet för perioden blev -5 533 tkr (-2 505 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 88,7 % (89,4 %).

Trots verifierad teknologi och omfattande marknads- och försäljningsaktiviteter har Bolaget haft svårigheter att i tillräcklig omfattning nå fram till affärsavslut. Bolagets strategi har varit att utveckla och marknadsföra PVD-baserade lösningar för behov som tidigare tillfredsställts med andra teknologier, men de potentiella kunderna har i alltför hög utsträckning valt att avvakta med teknikskiftet. I takt med att Bolagets finansiella perspektiv kortats, har strategin modifierats till att bli mer inriktad på att konkurrera om de generella PVD-systemupphandlingar som pågår just. Fördelen med denna typ av affärsmöjligheter är att kunderna i allmänhet har ett investeringsbeslut i ryggen samt att de vanligtvis önskar verkställa sitt beslut så snabbt som möjligt. Effekterna av denna strategi börjar nu ge resultat.

De nya marknadsaktiviteterna, påbörjade under Q4 2013, inriktade på att marknadsföra systemexcellens snarare än applikationsexcellens genererar nu ett kontinuerligt inflöde av nya systemförfrågningar. En merpart av dessa kommer från företag med flerårig erfarenhet av PVD. Dessa bekräftar behovet av den Lean-orienterade PVD-lösning Impact Coatings erbjuder samt styrker Impact Coatings unikitet just vad gäller de egenskaper som krävs för att realisera en Lean-organiserad produktion av PVD-belagda komponenter. En organisatorisk anpassning har medfört att Bolaget nu har kapacitet att processa fler sådana affärsmöjligheter fram till avslut, trots att Bolagets totala kostnader reducerats.

Dessa aktiviteter har kompletterats med fortsatt affärsutveckling för specifika applikationer; guldersättning på elektriska kontakter och bränsleceller, samt kromersättning. Denna utveckling bedrivs i nära samarbete med potentiella kunder.

Trots att samtliga dessa aktiviteter fortskrider väl, har de inte lett fram till någon systemorder under det första kvartalet. Detta har ytterligare försvagat Bolagets finansiella ställning. För att möjliggöra en fortsatt exploatering av Bolagets omfattande patent- och produktportfölj samt de befintliga affärsmöjligheter som skapats under den senaste tiden, har styrelsen föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Guldersättning elektriska kontakter

Under perioden har ett marknadssamarbete med en av världens största kontaktdonstillverkare förberetts och villkoren för detta är nu under förhandling. Samarbetet innebär att partnern skall marknadsföra Impact Coatings beläggningslösning Silver MaxPhase till sina kontaktdonskunder, vilka består av några av väldens största elektroniktillverkare. När dessa efterfrågar kontaktdon belagda med Silver MaxPhase avser partnern att investera i beläggningsutrustning från Impact Coatings. Den närmaste tidens aktiviteter avseende elektriska kontakter koncentreras till detta samarbete.

Bränsleceller

Under perioden har också samarbete inletts med en av världens största biltillverkare avseende Ceramic MaxPhase beläggning av bipolära plattor för bränsleceller. Samarbetet har hittills omfattat teknisk utvärdering av Impact Coatings beläggning, men en utvärdering av Impact Coatings produktionsteknologi har också inletts.

Ytterligare andra potentiella kunder inom fordonssegmentet har inlett utvärdering av Bolagets teknologi. Samtidigt har flera tillverkare av bipolära plattor också för andra bränslecellsapplikationer ökat sina volymer för legoytbehandling hos Impact Coatings.

Förstalandsbeviljandet för en tredje patentfamilj för skydd av Bolagets teknologi för bränsleceller erhölls under perioden. 

Det externfinansierade projektet MAXELL II avslutades under perioden och slutrapporten har godkänts. Ett nytt projekt, COBRA, är på väg att ta vid men det  formella beviljandet inväntar fortfarande en rad administrativa dokument. Projekten ger Impact Coatings en mycket värdefull möjlighet att med extern finansiering utveckla relationerna med andra nyckelaktörer inom marknadssegmentet samt industrialisera gemensamma lösningar.

Kromersättning plast

Vad gäller kromersättning för plastdetaljer har betydande framsteg gjorts avseende appliceringsteknologin för de lackskikt som nödvändigtvis måste komplettera PVD-beläggningen för att ersätta elektrokemiskt pläterad krom. Drivkraften att hitta en ersättning är av miljöskäl mycket hög. Samtidigt vill komponenttillverkarna utnyttja detta teknikskifte till att skapa ett mer Lean-organiserat produktionsflöde för att höja deras förädlingsgrad och effektivitet. Nyligen har en större personbilstillverkare gått ut med ett påbud till sina berörda underleverantörer om att försöka ersätta plätering med PVD på så många som möjligt av de metallbelagda detaljer som finns i tillverkarens fordonsinteriörer. Impact Coatings har en bra position på den framväxande marknaden inom detta område.

Händelser efter periodens slut

Inga händelser av avgörande betydelse har skett efter periodens slut.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2014-04-24

Henrik Ljungcrantz

VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580

Nästa rapporttillfälle är 21:a augusti. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.