DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2013

2013-04-26

  • Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 1 455 tkr (4 429 tkr)
  • Resultatet blev -6 181 tkr (-6 630 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 505 tkr (-4 216 tkr)
  • Soliditeten var 89,4 % (91,5 %)
  • Systemleverans till tyska Varioplast genomförd
  • Betydande framsteg inom bränsleceller
  • Agent i Japan etablerad
  • Patent baserat på kombination av grafen och MaxPhase beviljat

Allmänt
Bolagets intäkter sjönk 67 % till 1 455 tkr (4 429 tkr) och resultatet förbättrades till -6 181 tkr (-6 630 tkr). Kassaflödet för perioden blev -2 505 tkr (-4 216 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 89,4 % (91,5 %).

Bolagets svårigheter att nå affärsavslut, trots ett betydande antal mycket lovande affärsmöjligheter, har föranlett en genomgripande analys och revidering av Bolagets affärsstrategi.

Under de senaste åren har fokus lagts på affärsmöjligheter som representerar typiska ”killer-applications”; stora kundföretag, stor potential och prestigefyllda applikationer. Trots omfattande verifieringar har dock investeringsbesluten fördröjts. Den grundläggande orsaken har varit att den nya tekniska lösning som erbjuds betraktas som alltför oprövad. Oviljan att ta den risk det innebär att vara tidig med ny teknik har varit som mest tydlig bland stora, väletablerade företag vars främsta drivkraft för teknologiskiftet skulle vara att höja produktionseffektiviteten.

Bolagets långsiktiga vision att komma in på den mycket stora marknad som dessa

”killer-applications” representerar, framförallt för guldersättning på elektriska kontakter, kvarstår oförändrad. Vägen dit har dock modifierats i syfte att kringgå det hinder som utgörs av ett alltför litet antal relevanta referensinstallationer.

Referensbasen skall byggas upp genom att fokusera på typiska early adopters, innovationsbaserade entreprenörsdrivna företag, vilka initialt representerar en mindre potential men som är beredda att ta kontrollerade risker för att tidigare än sina konkurrenter dra fördel av den nya tekniken. Parallellt skall referensinstallationer även hos mer mogna kunder etableras genom att erbjuda dessa prestandaförbättrande snarare än produktionseffektiviserande lösningar.

För den förstnämnda strategin har två huvudaktiviteter inriktade mot applikationerna metallisering av plast respektive bränsleceller inletts. Samtidigt pågår en förstudie i syfte att kartlägga marknadsnischer där företaget kan erbjuda unika, prestandaförbättrande lösningar.

Bolagets finansiella ställning har dock försvagats ytterligare under perioden. Styrelsen följer noga affärsutvecklingen inom ett antal aktuella affärsmöjligheter. För att säkerställa möjligheten att agera snabbt om dessa inte infaller snart nog, har styrelsen föreslagit kommande årsstämma att besluta om ett nyemissionsbemyndigande. Enligt förslaget begränsas bemyndigandet till 2,5 MEuro samt endast med företräde för befintliga aktieägare. En sådan nyemission bedöms tillföra Bolaget de finansiella medel som behövs för att skapa ett positivt kassaflöde från verksamheten.

Elektriska kontakter
Kortsiktigt fokuseras verksamheten inom Elektriska kontakter på bipolära plattor tillverkade av rostfritt stål för bränsleceller av LT-PEM-typ. Aktiviteten inom detta område har varit intensiv under årets första kvartal.

Flera legobeläggningsordrar har verkställts, dock än så länge för relativt blygsamma volymer. Förfrågningarna om större ordrar har dock tilltagit och alltmer tyder på att bränsleceller nu verkligen är på väg att industrialiseras på allvar.

Detta återspeglas inte minst på de mässor Impact Coatings ställt ut på under kvartalet, Industrimesse i Hannover med en separat avdelning för bränsleceller samt FC-EXPO i Tokyo, världens för närvarande största bränslecellsmässa. Intresset för Impact Coatings teknologi är stor. Med fortsatt exponering har Impact Coatings en mycket god möjlighet att positionera sig som en ledande leverantör till denna snabbväxande marknad .

Ett led i fokuseringen mot bränsleceller har varit att under årets första kvartal etablera en agent i Japan. Japan är en av de marknader som leder kommersialiseringen av bränslecellsteknologi.

Det sedan tidigare pågående samarbetet med ett antal kontaktdonstillverkare för att långsiktigt införa Silver MaxPhase som storskaligt alternativ till guldplätering fortgår. I stort avvaktar dock kunderna ett antal referensfall som styrker kostnadseffektiviten för Silver MaxPhase i storskalig industriell tillämpning samt styrker Impact Coatings som långsiktig strategisk partner.

Flera av dessa kunder har emellertid visat påtagligt högre riskvillighet när det gäller att tillämpa någon av Impact Coatings mer prestandaförbättrande lösningar, vilka har potential att lösa aktuella och angelägna problem. Exempel på sådana lösningar är den svarta kontaktbeläggningen Black MaxPhase och den korrosionståliga Ultra MaxPhase, som bl a används av Boeing.

Decoplastics
Satsningen inom Decoplastics är i stor utsträckning fokuserad på Lean Production. Genom att integrera ytbeläggningen i produktionsflödet, kan riktlinjerna för att nå produktionseffektivitet enligt Lean-production-konceptet följas. Graden av integration har successivt höjts och i de senaste leveranserna har Bolagets teknologi integrerats både bakåt och framåt i helt automatiserade produktionsflöden.

Fokus ligger på att etablera Impact Coatings teknologi som ett fullvärdigt alternativ till våtkemisk plätering av krom. Den gamla lösningen används i stor utsträckning på dekorativa interiöra och exteriöra fordonskomponenter. En besvärande miljöbelastning och hot om ökade restriktioner mot den gamla lösningen driver på ett teknikskifte. Kostnads- och kvalitetsaspekter är också till den nya teknikens fördel.

Under kvartalet verkställdes leveransen av ett första system för detta ändamål till tyska Varioplast, som nu inleder en kommersiell exploatering av sin nya resurs. Dialog pågår med ett flertal andra företag som också avser att industrialisera denna lösning. En väsentlig del av lösningen är att kombinera PVD-metalliseringen med applicering av ett eller flera lager lack. Arbetet med att verifiera kombinationer mellan olika lacktyper och olika metalliseringar för olika kravspecifikationer har intensifierats under kvartalet.

Samtidigt pågår utvecklingen av en lösning kallad BrightPhase™, som appliceras direkt på plasten utan att någon lackering behövs vare sig före eller efter. Lösningen har mötts av mycket stort intresse från tillverkare av plastkomponenter som idag skickar sina detaljer för plätering av krom. Kromplätering av plast är emellertid kraftigt miljöbelastande och indikationer tyder på att restriktionerna mot användning av denna lösning är på väg att tillta, varför många söker alternativ.

Händelser efter periodens slut
En patentansökan avseende en kombination av grafen och MaxPhase har beviljats. Patentet har beviljats i USA och ansökan kommer nu att kompletteras med andra relevanta länder. Patentet ger framförallt ett utökat skydd av Bolagets beläggningar för bränsleceller men även för andra elektriska kontaktapplikationer.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2013-04-26

Henrik Ljungcrantz
VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
Nästa rapporttillfälle är 22:a augusti. Årsstämma hålls den 26:e maj.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.