DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2012

2012-05-09

  • Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 4 429 tkr (3 873 tkr)
  • Resultatet blev -6 630 tkr (-8 462 tkr)
  • Kassaflödet för perioden uppgick till -4 216 tkr (-9 039 tkr)
  • Soliditeten var 91,5 % (91,9 %)
  • Kontrakt tecknat med kontaktdonstillverkaren Huber + Suhner
  • Omorganisation och kostnadsreduktion genomförd

 
Allmänt

Bolagets intäkter ökade 14 % till 4 429 tkr (3 873 tkr) och resultatet förbättrades till -6 630 tkr (-8 482 tkr). Kassaflödet för perioden blev -4 216 tkr (-9 039 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 91,5% (91,9 %).

Resultatförbättringen är en följd av pågående kostnadsnedskärningar, fokus på eftermarknadsförsäljning samt reavinst i samband med minskning av kapitalbindning i råvaror.

Då flera viktiga affärsförhandlingar fördröjdes ytterligare, beslutade styrelsen alldeles i början av perioden att reducera Bolagets fasta kostnader. Syftet var att förbättra Bolagets finansiella uthållighet och på så sätt undvika behov av ytterligare nyemission.

Kostnadsreduktionen har nu genomförts men har bara påverkat periodens resultat marginellt. Fullt genomslag inträder under andra kvartalet och ger en effekt motsvarande 10 mkr på årsbasis.

Den nya organisationen har varit verksam en tid och fungerar mycket tillfredsställande. Kapaciteten för system- och processutveckling har reducerats, men är i dagsläget inte affärskritisk då dessa redan nått en fullt kommersialiserbar nivå. Också den egna produktionskapaciteten har reducerats, men inte heller det är affärskritiskt, då merparten av produktionen lagts över på underleverantörer. Vidare har den totala försäljningskapaciteten minskats, men har istället fokuserats mot det primära marknadsområdet elektriska kontakter. Inom detta område har Bolaget nu högre försäljningskapacitet än före omorganisationen.

Den nya organisationen har också under större delen av perioden varit sysselsatt med förberedelserna för den strategiskt viktiga systemaffär som tecknades strax innan delårsrapportens offentliggörande. Affärens verkställande sker huvudsakligen under kvartal 2-3, men avser samtidigt ett långsiktigt samarbete inkluderande materialleveranser, service och support samt möjliga framtida meraffärer.

Starkt bidragande till affären har varit mycket goda referenser från befintliga systemkunder och samarbetspartners, vilka uttryckt ett starkt förtroende för Impact Coatings och Bolagets teknologi. Samtidigt förväntas det nu tecknade affärskontraktet ytterligare underlätta också andra affärsavslut, då den aktuella kunden har mycket hög status i sin bransch.

Elektriska kontakter

Affärsdialogen med de kunder som under hösten kvalificerade Silver MaxPhase, SMP, utifrån ett tekniskt perspektiv, har fortgått under perioden, dock utan att nå fram till avslut utöver den affär med Huber + Suhner som offentliggjordes strax innan denna rapport. Dialogen fortsätter dock med de övriga kunderna.

Efter periodens slut har två mässdeltaganden genomförts vid ICMCTF i San Diego samt SVC i Santa Clara, Silicon Valley. Aktiviteterna har bidragit till att ytterligare intressenter nu planerar att utvärdera Bolagets teknologi.

Deko

Under kvartalet kvalificerades ett nytt legouppdrag avseende den unika svarta beläggning som Impact Coatings ursprungligen utvecklat för mobilskal. Uppdraget har begränsad volym i dagsläget, men utgör en värdefull referens för liknande uppdrag.

Marknadsföringen av beläggningssystem för dekorativa ändamål har, till följd av kostnadsneddragningen begränsats till ett fåtal företag inom området glasögon och klockor.

Metall på plast

I samarbete med en tillverkare av inredningsdetaljer till fordon, drivs ett projekt att integrera formsprutning, metallisering och lackering. Lackeringen används för att applicera en primer på plasten före metallisering samt ett skyddande, transparent skikt efter metalliseringen. Lösningen avser att utgöra ett kostnadsmässigt och miljömässigt fördelaktigt alternativ till plätering av plast. I projektet avser parterna att verifiera minst en interiörprodukt för någon av de stora tyska biltillverkarna. Verifieringen innebär att produkten utvärderas som ett fullvärdigt alternativ till nuvarande lösning utifrån den specifikation som utformats för produkten.

Händelser efter periodens slut

Det avtal som strax innan denna delårsrapport, slutligen tecknades med den Schweiziska kontaktdonstillverkaren Huber + Suhner, har föregåtts av en längre tids teknisk utvärdering och avtalsförhandling. Då Silver MaxPhase kommit att bli en viktig del av den strategiskt viktiga produkten, har avtalet kommit att bli mycket omfattande för att täcka upp varje tänkbar aspekt på kundens användning av teknologin för minst 15 år framåt.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2012-05-09

Henrik Ljungcrantz
VD

  

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580
Nästa rapporttillfälle är 22:a augusti. Årsstämma hålls den 25:e maj.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.